Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1907 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1907-11-20 / 47. szám

1907. november 20. Kiskus-Halas helyi értesítője. Hírek. Városi közgyűlés. Kiskun­halas város képviselőtestülete f. hó 22 én, pénteken délelőtt rendkívüli közgyűlést tart, melynek tárgysoro­zatán egyebek közt a következő fon­tos ügyék is szerepelnek : A halas- inélykuti és kunszentmiklós-halasi törvényhatósági közutaknak a beru­házási hitel terhére leendő kiépítése tárgyában a vármegye törvényható­sági bizottságának határozata — A létesítendő piacztér ezéljaira a Va- nyur, Holländer és Fenyvessy-fóle házak kisajátítása és a fedezet kije­lölése. — A jászkun kerületek által 1745-ben fizetett megváltási összeg (redemptió) visszatérítése tárgyábau a polgármester jelentése. A jász-kun redempció. A jász­kun redempcionális bizottságnak háromszáz tagú küldöttsége tisztel­gett szerdán délelőtt a képviselőház­ban Wekerle Sándor miniszterelnök­nél. A küldöttségben résztvettek Szivák Imre, Herman Ferencz, Áb­rahám Dezső, Pap Elek, Bozóky Árpád, és Dr. Babó Mihály képvi­selők, kik közül az utóbbi mutatta be a küldöttséget és annak szónokát a miniszterelnöknek. Kele József, Jásznagykun vármegye főügyésze terjesztette elő a küldöttség kérését és átnyújtotta a huszonöt jász re­dempcionális községnek memorandu­mát azzal a kéréssel, hogy ez a kor­mány, a mely iránt a legnagyobb bizalommal vannak, igazságosan jár el . ügyükben, mert nem alamizsnát, hanem igazságos elbá­nást kérnek a maguk számára. WekerleSándor miniszterelnök a kö­vetkező választ adta: Régi hagyo- mánkkónt vettük át azt a köte- lezetséget, hogy a jászkunkerüle- teknek ezt az általam is jogo­sultnak elismert igényét teljesítsük. Ezért már a kórvónyi bizottságnak és később a kópviselőházban a kor­mány hozzájátulásával hozatott az a határozat, a mely megoldásra kíván ja juttatni ezt a ügyet. Maga a kér­dés az előkószitós stádiumában van, a mit azonban ne méltóztassanak úgy értelmezni, mintha ez hosszú időre elodázást jelentene. Vaunak ugyan differenciák a kiindulási alap­ban, de azért megoldásra juttatjuk ezt a fontos kérdést, a melynél ben­nünket az igazság érdekein kivül a a méltányosság és az az érzés is ve­zet, hogy nagy vidék érdekein se­gítünk ezzel. Méltóztassanak elhinni, hogy nem leszünk szükkeblüek. Mi­helyt az előkészítés stádiumából kikerülve, minisztertársaimmal a szükséges tanácskozásokat megtartot­tam, azonnal érintkezésbe fogok lép­ni azokkal az urakkal, a kiket e tárgyalásokba küldeni méltóztatnak. Nem magánjogi alapon oldjuk meg a kérdést, hanem közjogi alapon és 1 ezért, mint közjogi kérdést, törvény hozás elbírálása alá kell bocsánatunk. A midőn szives megjelenésükért kö­szönetét mondok, kérem, legyenek arról meggyőződve, hogy a legna­l gyobb jóakarattal fogom ügyüket el­bírálás tárgyává tenni. A küldöttség hosszas lelkes éljenzéssel fogadta a miniszterelnök nyilatkozatát. Lemondott jegyző. Makay István városi adójegyző a szombaton tartott tanácsülésen állásáról való le­mondását beadta. Adakozás. Pázsit Antal a tűzoltó egylet javára 10 koronát ado­mányozott. Színészet. B. Polgár Béla színigazgató előadásainak sorozatát szombaton, a „Víg özvegy“ czimű operettel kezdte meg. A világhírű darab nagy közönséget vonzott. A közönségnek legjobban Újvári, Lu­gosi, Barics és P. Szepesi Szidi já­téka tetszett, de Deák és Bátosi is nagy sikert aratott. — Vasárnap Kada Elek „Helyre asszonykát ad­ták szintén telt ház előtt. Á színé­szek nagy igyekezettel játszották szerepeiket, mit a közönség hosszas tapssal honorált. — Hétfőn „Já­nos vitéz, kedden pedig a „Tol­vaj“ került színre, mely előadások szintén arról tettek tanúbizonyságot, hogy B. Polgár Béla jól szervezett színtársulata méltán megérdemli a közönség pártolását. Uj orvos. Dr. Molnár Lajos a budapesti Szent István és Szent László kórházak volt segédorvosa, városunkban letelepedett és itteni orvosi működését megkezdte. La­kása a Kossuth-utcza és Árpád-utcza sarkán, Horvát Gyula házában van. Mulatság. A főiskolai hall­gatók halasi köre a folyó hó 16-án Budapesten tartott közgyűlésen el­határozta, hogy deczember hó 21-én városunkban tánczmulatságot rendez. Zsebtolvajok a vásárban. A vasárnapi országos vásár alkalmával sikerült a rendőrségnek néhány köz­ismert zsebtolvajt még idejekorán elfognia, kiket kónyszerutlevéllel il­letőségi helyükre tolonczoltatott. Tánczinulatság. A kiskun- halasi polgári ifjúság f. hó 24-én a függetlenségi és 48-as kör nagyter- j mében, a felállítandó Kossuth-szobor javára tánczmulatságot rendez. Bírósági hírek. A helybeli kir. járásbíróság legutóbb becsület­sértés vétségéért elitélte Szarvas Lajost 30 korona, Krizsán József ács mestert pedig 40 korona pénzbün­tetésre. Rendőri hirek. A rendőr- kapitány botrányt okozó részegségért Turcsik Istvánt 10 korona pénzbün­tetésre, Németh Sándor 22 éves napszámost pedig 5 napi elzárásra és 10 kor. pénzbírságra Ítélte. — Elitélte még ezenkívül Kovács Zsu­zsannát 10 korona pénzbüntetésre azért, mert a városi adóhivatalban goromháskodott és nevét eltagadta. lépesedési mozgalom. — November 12. November 19. — Omlettek ■ Lakatos István és Boldizsár Ber­tának (iker szülés) István és Elek nevű fiuk. Bata Ferencz és Ács Sánta Rozáliának Erzsébet nevű leá­nyuk. Szabó András és Darázs Má­riának András nevű fiuk. Ispánovits István Viktor és Komáromi Zsófiá­nak Lajos nevű fiuk. Dékány István és Szegedi Máriának Zsuzsánna nevű leányuk. Papp István és Kis Eszter­nek Imre nevű fiuk. Meskó Lajos és Faddi Jolánnak István nevű fiuk. Kocsis Imre és Kurucz Máriának István nevű fiuk. Darázs Mihály és Kernya Rozáliának Juliánná nevű leányuk. Kiár Gusztáv és Csömör Erzsébetnek Lajos, András nevű fiuk. Brecska Mihály és Faragó Eleo­nórának Balázs nevű fiuk. Gáspár Sándor és Ábrahám Rozáliának Ro­zália nevű leányuk. Dr. Dobozy Ist­ván és Schandl Ameliunek Éva, Mária, Terézia nevű leányuk. Bakos Ferencz és Barna Reginának Ferencz nevű fiuk. Fekete Sándor és Varga Judithnak Lajos nevű fiuk. Meghaltak: Paor György 65 éves korban. Jaszanovics Terézia 1 hónapos, Rá- dóczi József 18 napos, Turcsik Sán- dorué Bába Viktória Mária 25 éves, Figura Imre 52 éves, Madaras Mária 7 hónapos özv. Viczei K. Istvánná Pintér Rozália 93 éves, Izsai Jánosnó Solti Judith 60 éves, Fodor Rozália 16 éves, Darányi Mihály 78 éves, Csapi József 4 hónapos korban. Kihirdetett jegyesek .­Mák Benedek Károly Máriával. Mozgai Imre Berta Máriával. Pap­rika József Rumi Sz. Erzsébettel. Király Ignácz Becze Katalin solt- vadkerti lakossal. Egybekeltek : Varga Lukács Gama Kovács Rozáliával. Rasztik István Fodor Er­zsébettel. Sütő Imre Nagy Pál Eleo­nórával. Kószó Imre Kárász Veroni­kával. Ingatlanok adás-vevése. Puruczki Imre és neje Feró Vik­tória megvettek özv. Groszman Mór-, né és társai lakóházát és 401 n. öl telkét 5500 koronáért. Kis Lajosnó Vass Julia megvette Vizkeleti B. Józseí és neje Mig Róza lakóházát és 172 n. öl telkét 2000 koronáért. Berta Imre és neje Szakács Krisz­tina megvették Szabadi Imre és tár­sai 391 n. öl telkét 800 koronáért. Szabadi Imre és társai megvet­ték özv. Nagy T. Mártonneós társai I hold 1216 n. öl szőlőjét 2400 ko­ronáért. Stumpf Józsefné Szabó Anna megvettek Sándor Lajos és neje Hegyesi Erzsébet 11 hold 1033 n. öl felsőkisteleki legelőjét épülettel 10000 koronáért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom