Kiskunhalasi Ujság, 1906 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1906-02-06 / 6. szám

KISKUNHALASI ÚJSÁG. Vasárnap este újra a „János vitéz“-t, hétfőn pedig a „Csöpp3ég“-et láttuk. Csak még a súgóhoz van egy szerény kérésünk. Legyen szives lassabban súgni, mert — ha nem té­vedünk — a súgás csak a szereplőknek és nem a közönségnek szól. A mai mód szerint könnyén meg- eshetik, hogy a nézők ki fogják javítani a' színészt, mivel ők előbb találják a szerepet meghallani. HIRE k. * Kinevezőn. A m. kir, pénzügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. miniszterelnök Wagner József dr. kiskunhalasi magánorvost a felső­bányái m kir. bányahivatalhoz bányaorvossá nevezte ki, * Patny István járásbirósági albirót az igaz­ságügyi miniszter marosvásárhelyi törvszéki bíróvá nevezte ki. Az uj törvényszéki biró f. hó 7-én már abbahagyja itteni hivatalos működését. A Kaszinóban f. hó 3-án szombaton este búcsúztatták a távozó bí­rót körölbelül 60 kaszinói tag jelenlétében. Zilah Benő dr. járásbiró, Nagy Mór dr. polgármester, Dobozy István dr. főorvos, Vaály Emil dr. Hermán Ferencz dr. orsz. képviselő, Hofmeister Juda dr. és többen felköszöntötték az ünnepeltet a ki társadalmi életünk­nek számottevő alakja volt. A szónoklatok áradata reggel télé ért véget. * „A Halasi Kereskedő Ifjak Egylete" mű­kedvelő szinielöadással egybekötött táncmulattságára szóló meghívók e hét folyamán küldet ek szét. A kik tévedésből meghívót nem kaptak, és arra igényt tarta­nak jelentkezhetnek a rendezők bármelyikénél. A mű­kedvelő előadás és tánczmulatság f. hó 17-én lesz a függetlenségi kör termében. * A Polgári Olvasókör (Kis Kaszinó) e hó 3-án tartotta meg a második farsangi táncmulatságát. A mulatság — mint mindenkor — most is a fesz­telen jókedv közt a reggel) órákig eltartott. Jelenvol­tak asszonyok: Decker Józsefné, Farkas Kálmánná, Hóza Istvánné, Tallér Antalné, Natkay Jánosné, Snau- tigel Jánosné, Fekete Józsefné, Kmeth lmréné, Körösi Antalné, Hováncsek Józsefné, Hováncsek Jánosné, Bálint Mihályné, Gyenizse Józsefné, Kőváry Antalné, Zsoldos Lajosné, Paprika Antalné, Fodor Sándorné. Vajda lmréné, Tóth Mihályné, özv. Nagy Pál Sán­dorné, özv. Nagy Ferencné, Petrócy Józsefné. Le­ányok: Nagy Pál Jucika, Kun Mariska, Tóth Zsófika, és Juliska, Hóza Annuska, tallér Janka és Afargitka, Kmeth Jolánka, Paprika nővérek, Körösi Teruska, Farkas Giziké, Borbás Erzsiké, Vajda Iduska Tóth Lórika, Fodor Juliska, Martini Róza, Ónodi Vilma, Zsoldos Mariska. Szentpétery nővérek, Nagy Matild, Tallér Ilonka. * A Halasi Gazdasági Bank részvénytársa­ság vasárnap d. e. 10 órakor tartotta évi rendes köz­gyűlését a banképület nagytermében Dr. Babó Mi­hály elnöklete alatt. A közgyűlés, melyen a részvénye­sek szokatlanul szép számban jelentek meg, egyha- gúlag tudomásul vette az igazgatóság és feiiigye'őbi- zottság jelentését, megadta a felmentvényt, jóváhagyta a mérleget, s szintén egyhangúlag elfogadta a tiszta jövedelem felosztására vonatkozó igazgalósági javas­latot. A sorrend szerint kilépő Babó Sándor, id. Csonka B. Ferencz, Holländer Dávid, Pázsit József és Pethő József igazgatósági tagokat a közgyűlés újból megválasztotta. A Sándor Imre elhalálozásával és Pin­tér Barnabás elköltözésével megürült helyekre pedig új igazgatósági tagokul közfelkiáltással Pázsit István földbirtokos és Kovács Károly városi főjegyző vá­lasztattak meg. * Vidékünk győzelmét jelenti az a hir. hogy egy kiváló és tökéletességben felülniulhtatlan motor é; pedig a drezdai motorgyár hírneves gyártmánya vidékünkön is terjed, amit mi örömmel regisztrálunk, ajánljuk ezen legrégibb motorgyár hirdetését b. ol­vasóink figyelmébe. * A kiskunhalasi polgár-ifjúság, Folyó évi február hó 11-én vasárnap a függetlenségi kör nagy­termében az ott felállítandó Kossuth-szobor költsé­gei fedezésére táncvigalommal összekötött műkedvelői előadást rendez. A szini előadás este 7 órakor kezdő­dik. A jegyek árai: I. r, szék 2 к., II. r. szék 1 k. 6Э í., 111. r. szék 1. k. 20 f,, állóhely 1 k. * Százezer ember. A hirlapirodaiomban pá­ratlanul áll, hogy egy képes hetilap mint „Tolnai Vi­lág Lapja“ ilyen óriási előfizető számmal dicsekedhes- S T. De általános is a vélemény, hogy ezen lap szinte erején tu! gazdag képekben és elbeszélésekben, s ha az árt vesszük, szinte nevetséges, mert hetenkiní 50 —6J oldal terjedelemben jelenik meg, s félévre 4 írt, 3 forintba kerül, ha a „Magyar Kereskedelmi Közlöny“ á tál fizető elő, (Budapest, VII, Dohány-utca 16—18, szám ) Ehhez járul az a rendkívüli kedvezmény, a mit a január elsejei előfizetők kaptak. Lapunk jövő szá­mában pontosan leírjuk „Tolnai Világ Lapja“ ajándé­kát, Itt csak azt említjük meg, hogy egy ICO kor. bolti áru domborműből áll. * írás a bankjegyeken. Egyre szaporodik ama visszaélések száma, amelyekben kézírással vagy bélyeg­zővel neveket vagy más szókat Írnak a bankjegyekre, ami az általános pénztári forgalom gyors lebonyolí­tását nehezíti. E körülményre való tekintettel, az oszt­rák-magyar bank figyelmezteti a közönséget arra az elvi határozmányra, hogy minden idegen hozzátétellel ellátott, keresztülirt, nyomtatott, festett, bélyegzett, per- forirozett vagy más módon megváltoztatott bankje­gyet a bankintézetek csakis a darabonkinti 10 fillér, illetőleg ezerkoronásoknál 30 fillér előállítási, illetőleg kezelési költség megtérítése ellenében fogadnak el fi­zetés gyanánt. * Drágul a selyemkendő Az egyes érdek- szövetségek most süriin adnak életjelt magukról. Így csak legutóbb emelték az egyes divatcikkek árait, majd a kézmüáruüzle'ben történtek egységes megálla­podások. most pedig a magyar-osztrák seiyemkendő- gyárosok drágítják az árakat. Bécsből jelentik, hogy a selyemszövetgyárosok, tekintettel a nyersáruk árá­nak, továbbá a muukadijnak emelkedésére, elhatá­rozták, hogy az egész és félselyemkendő gyártmányok árait öt százalékkal fölemelik. * iS hónap egy ember életéért. Móra István múlt év október 4-én Rabi Pál bodoglár pusztai la­kost önvédélemből agyonLáíte. A kalocsai kir. tör­vényszék egy év és hat hónapi börtönbüntetésre Ítélte. Ügyészség körébö!. Az „Uj Napok“ ciinii hetilap első számában nagy hanggal és garral közölteteít, hogy Paczolay Béla elbocsájtott városi dijnok Szekér Pál rendőr- kapitány ellen közokirat hamisítás, hivatali hatalom- malvaló visszaélés, személyes szabadság megsértése. — Dr. Dobozy István városi főorvos ellen pedig ha­mis orvosi bizonyítvány kiállkása miatt feljelentést tett. Az emlLett lap kíváncsiságát fejezte ki az iránt, hogy mily eredménynyel fog végződni a feljelentés. Tehát, hogy kíváncsiságát kielégítsük, de külö­nösen azért, hogy láthassa a közönség, mikép lehet évtizedeken keresztül kifogástalanul működő és köz- tiszteletben álló tisztviselőket is minden alap és indok nélkül, tehát teljesen ártatlanul nyilvánosan meghur­colni, minden további megjegyzés nélkül alább kö­zegük ezen feljelentési ügyben a kalocsai kir. ügyész­ségnek a budapesti főügyészség által is jóváhagyott jogerejíi határozatát: 4572/905. kü. szám. A halasi kir. járásbíróság beterjeszti a Paczolay Béla panaszára Szekér Pál és Dr. Dobozy István el­len közokirat hamisítás büntette, illetve hamis orvosi bizonyítvány kiállításának vétsége miatt folyamatba tett nyomozás iratait. Határozat. A kir. ügyészség ezen ügyben a B. P. 101. §. 1-ső pontja alapján a nyomozást megszünteti és erről a gyanúsítottakat és Paczolay Béla halasi lakost mint sértettet, utóbbit azzal értesíti, hogy a B. P. 42. §-a szerint jogában áll 8 nap alatt vagy a vád képvise­letét átvenni, vagy a budapesti kir. Főügyész ur Ö méltóságához ezen kir. ügyészség utján folyamodni. Indokolás: Paczolay Béla panaszolja, hogy Szekér Pál ha­lasi rendőrkapitány azon célból, hogy őt mint köz- és önveszélyes őrültet letartóztathassa, anyjával özv. Paczolay Kálmánnéval 1903. december 15-én egy hamis tartalmú jegyzőkönyvet Íratott alá, Dr. Dobozy István városi tiszti főorvos pedig a nélkül, hogy ől megvizsgálta volna, egy oly hamis tartalmú orvosi bizonyítványt állított ki róla, melynek alapján őt a rendőrkapitány a Szent János kórház elmebeteg osz­tályába szállíttatta be. Tekintve azonban, hogy a nyomozás során ki­hallgatott Paczolay Kálmánná a jegyzőkönyv aláírását elismerte és azt is valónak jelentette ki, miszerint Szekér Pál rendőrkapitány előtt panaszt tett, misze­rint fia ha részeg, handa-bandázik és Kovács Károly városi főjegyzővel való leszámolást emleget és ebből kifolyólag kérte a rendőrkapitányt, hogy fiával tegyen valamit; tekintve, hogy a székesfővárosi duna jobb­parti közkórházak igazgatóságának értesítése szerint Paczolay Béla a kórház megfigyelő osztályába történt felvételkor „kóros elmegyengeségben“ (imbecillitas) szenvedőnek találtatott és ott mint ilyen gyógykezel­tetett és 1904. február 8-án javult állapotban elbo- csáj látott. tekintve, hogy a kalocsai kir. törvényszék a budapesti Szent János kórház igazgatóságának bizo­nyítványa alapján Paczolay Bélát 675/1904. szánni ítéletével elmebetegség okából gondnokság alá is helyezte; mindezekből megállapítható, hogy az incriminált jegyzőkönyv és orvosi bizonyítvány tartalma a va­lóságnak megfelelj volt. Ez okból a nyomozást büntetendő cselekmény tényálladéka hiányából megszüntetem. Kalocsa, 1905. évi november hó 29-én. Dr. Kenedy Imre s. k. kir. ügyész. PUBLIKÁCIÓ. Vasárnap, 1906. február 4-én. A hadsereg és honvédség lószükségletének mozgósítás esetében való fedezése céljából a vár­megyei alispán ur 39242/1905. kig. számú leiratával Kiskunhalas város területén levő egész lóállomány (ide értve a csikókat is) s a kocsik és szekerek 3 évre való összeírását elrendelte. Felhivatik ennélfogva a lakosság, hogy a tulajdonában levő összes lovakat, fesszora azt hiszi, hogy azok az emberek, a kik ezt az útat követik, egészen helyes nyomon járnak. Mert ha valahol lehetséges igazi, megelégedett boldogság, kétségtelenül a házasélet az. Azt mondják erre maguk, kedves fiatal barátaim, hogy hiszen ezt mind hajlandók elhinni, de én is is­merjem be, a mi nem tagadható, hogy t. i. ebben a boldogságban kettőn áll a vásár. Természetes, hogy kettőn. Csakhogy ez még nem teszi ám azt, hogy ha férj uram nem arra a nagy boldogságra ébred, a mi­ről legényfővel álmodozott, akkor már okvetlenül a másik fél a hibás. Egy kis önmegismerés sohasem szokott ártani, bár néha kellemetlen. Ha a férjek ezt a nemes erényt minél nagyobb mértékben gyakorol­ják, sokkal kevesebb boldogtalan asszony lesz a vi­lágon, s a boldogtalanság komor felhői mögül a tün­dén fényben ragyogva kel majd föl a boldogság napja. Ha öreg professzoruk megérné még ennek a mese­kornak hajnalát, s tudná, hogy az önök szivére hatva némileg okozója volt ennek a rózsásabb jövendőnek, nyugodtan lépne le az élet katedrájáról és az utolsó napon mosolyogva húnyná le álomra szemét. Akkor bizonyára elnémulna a gúnyhahota, mely ez iskola keletkezésekor kitört, s az önök meleg otthonában mosolygó, boldog asszonyok talán hálával emlékez­nek arra az öreg bácsira, a kit felsőbb leány koruk­ban még ők is ismertek egynehányan. Éppen az lesz ez előadások célja hogy meg­kísérelje megismertetni azokat a módokat, a miknek révén több napsugár lopózhat a leendő házastársak szivébe, a mik aztán kiűzzenek onnan minden sötét­séget. Arról fognak itt önök egyetmást hallani, a miről az iskolájuk hallgatott, pedig ez az életnek legfonto­sabb tudománya. Ha rágondolnak önök arra az imá­dott szőke vagy barna fejecskére a melyiket talán már kiválasztottak, hogy egykor boldogítsanak, szí­vesen meg' fogják hallgatni itt-ott bizony elég unal­mas fejtegetéseit egy öreg profeszornak, a ki kenyere javát már megette és oly sokat tanult az élet könyé- böl. Lehet, hogy lesz tárgy, a mikor nem fognak ve­lem egyetérteni, de tévedéseimet megbocsátják, ha megismerik, hogy csak a szeretet szól belőlem. Ezzel a reménnyel bocsátom el ma önöket a visszontlátásra. n. Az hírlik . . . Az hírlik, hogy a Kossuth-utcai korzón nem minden „érdek nélkül“ sétálnak. * Az hírlik, hogy valakinek nagyon „magasan“ van az ablakja. * Az hírlik, hogy a színházban nem mindenki ül avval szemben, a kivel akar. * Az hírlik, hogy a „Jaj nadrágom“ asztaltársaság egyik tagjának csak „születni volt nehéz.“ ❖ Az hírlik, hogy nagy a szerencséje, kinek „kö- röszt apja“ vagyon. * Az hírlik, hogy egy társaság tagjai pályázatot hirdettek ismeretség hiányában menyasszonyi állásokra. Értekezni lehet a társaság titkárával. Házassági köz­vetítő kizárva. Jutalék nincs. * Az hírlik, hogy egy szőke férfi szépségért nem­csak lelkesülnek, hanem „nyelvvivó kurzust“ tartanak. * Az hírlik, hogy egy fiatal bájos, s ezek mellett nagyon is gazdag kis leány olyan, mint egy renitens vármegye. * Az hírlik, hogy az „Az hírlik“ rovat a dolgok elevenére szokott tapintani. * Az hírlik, hogy az „Az hírlik“ rovat szerkesz­tője éjfélután egy órakor egy telivér szamárral talál­kozott s melegen üdvözölte. Doctor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom