Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1906 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1906-11-14 / 46. szám

1906. Kiskun Hajas helyi értesítője november 14. választás utján betölteni a képviselő testület közgyűlése. A közgyámi állásra legtöbb kilátása Kovács Jánosnak, a számtiszti állásra Bori. Benőnek, az iktató-kiadói állásra Nagy Józsefnek, a 3, esetleg 4 ir- noki állásra Biró István, Erdélyi j Árpád, Sarlay P. Károly es Pásztor Pálnak van. kik már bosszú idő óta I teljes buzgalommal és ügyszeretet­tel végzik azon teendőket, melyek a most betöltendő állásokkal van­nak egybekötve. A magunk részéről j valóban méltányosnak tartjuk azt, hogy az érdemek elismertessenek j és hogy a szerzett jogok senki által csorbát ne szenvedjenek, mert vá- j rosunk érdekében fekszik az, hogy közhivatalnoki állások ismert és ki^iróbáh^ Piyás/Á\^ej",,Diz()i]yara szeles körben kelt igaz részvétet az a hir, hogy Vájná Benőné szül. Zilah Mária f. hó 10-én 38 éves korában meghalt, mert mindazok, kik a korán elüuuy- tat ismerték, fájdalmat éreznek afe­lett, hogy a nemes szivü nő meg­szűnt. élni. Halála gyászba borította városunk közönségének sok előkelő családját, igy a Vájná. Zilah, Buda, Darányi és Topán családokat. Vasár­nap délután temették el nagy rész­1 Kilenczvenegy póstagya- kornoki állás. A kereskedelmi mi­niszter pályázatot hirdet kilenczven­egy posta- és távirógvakornok-jelölti állásra. Az állásokra oly ifjak pályázhatnak, a kik középiskolát, vagy ezzel egyenrangú más tanin­tézetet, érettségi vizsgálattal sikere­sen elvégezték, tizennyólczadik élet­évüket betöltötték és magyar állam­polgárok. Az állásokat a kerületi posta- és táviró-igazgatóságok töltik be, még pedig a budapesti 20-at, a zágrábi 15-öt, a többi igazgatóság egyenkint 8-at. A pályázatot de- czember elsejéig kell a postaigazga­tósághoz benyújtani. A fölfbgadot- lak két korona napidijban részesül­nek és nyolcz nap alatt kötelesek állásukat elfoglalni. Kötelesek to­vábbá a posta- és távirótisztképző tanfolyamot hallgatni, mialatt napi­dijuk élvezetében megmaradnak s a délelőtti órákban gyakorlati szolgá­latot végezni kötelesek. A kik gya­korlati alkalmazásuk idején bevál­nak, a tisztképző tanfolyam elvég­zése és a posta- és táviró-tiszti alap­vizsga sikeres letétele után gyakor­nokokká lesznek az 1893. évi IV. törvényczikk 11. szakaszában meg­állapított segitődijjal. v Színház megnyílás. Az uj- jonan épült városi színházat szom­baton este adták át szép ünnepség keretében rendeltetésének. Az ál­talunk már kedvezően ismert Szalkay Lajos színigazgató is lerótta a maga áldozatját közönségünk iránt, mert a megnyitó előadás tényének emelésére megnyerte a budapesti Nemzeti színház két jeles i művészének Pethes Imrének és gróf Feszteticsnó Dömjén Rózának köz­reműködését. Színre került Kathona örök becsű drámája „Bánk Bán“ mely előtt Magas Béla prológot szavalt, a színházi énekkar pedig a Hymnuszt énekelte. Az előadáson az úri közönség estélyi öltözékben jelent meg. A két vendég művész babér koszorút, illetőleg csokrot kapott. A magas színvonalú előadás után az uj nagyvendéglőben bankett volt, melyen mintegy nyolczvanan vettek részt. Az első pohárköszöntőt Dr. Nagy Mór polgármester mon­dotta a vendégekre, melyet gróf Fesztetics köszönt meg. Toasztot mondottak még Dr. Babó Mihály, Kovács Károly, Dr. Hoímeiszter Juda, Gyárfás Ödön és mások. A társa-ág kitűnő hangulatban csak a reggeli órákban oszlott szót. — Ma színre kerül a Bohémszerelem, operetté. A gimnázium főfelügyelője. A közoktatásügyi miniszter a halasi főgimnázium főfelügyeletének gya­korlásával Spitkó Lajos bpestvidéki tankerületi főigazgatót bízta meg. Gazdátlan hidak. Hahn Vil mos házához 6 drb gazdátlan lúd tévedt be. Igazolt tulajdonosa, a ludak átvétele végett a rendőr-kapi­tányságnál jelentkezzék. Házi ipari tanfolyam A Gazdakör 1907. január hó 2-től kezdődőleg négy hetes házi ipari tanfolyamot rendez. — Felvétetnek a tanfolyamra olyan növendékek, kik 15-ik életévüket betöltötték, és kötelezik magukat, arra, hogy a tanfolyamot pontosan látogatják, ott, magukat rendesen viselik. — Az anyagot ingyen kapják. A készí­tett munka fele részben a tanfo­lyam bevártakor sajátjokul kiadatik, fele részben a Gazdakör tulajdoná­ba megy át.. — A tanítás díjmentes. — Jelentkezni lehet e hó folyamán Kovács Antal gazdaköri titkárnál (Vörösmarti utczai iskola.) A hitvesgyilkos Korsós Já­nos bűnügyében az elővizsgálat befejeztetvén, a tettest erős fedezet mellett pénteken szállították át a, kalocsai törvényszék fogházába. A halasi kör jubileuma. A főiskolai hallgatók kiskunhalasi köre f. hó 3-án ünnepelte meg Budapes­ten fennállásának tizedik évforduló­ját diszgyűlés keretében. A disz- gyűlós megnyitó beszédét Darányi Mihály elnök mondotta, majd Szalay Károly alelnök emlékezett meg szép szavakban a kör alapítóiról, ezéjjá- ról és működéséről. Utána Losonczy Gyula papnövendék gordonkán ku- rucz nótákat játszott, végül Bállá Antal tartott magvas értekezést több társadalmi kérdésről. A diszgyűlés ünnepélyes üdvözletei küldött Kris­tóf József és Fülöp Sándor tanárok­nak, mint a halasi kör első elnöké­nek. illetve első jegyzőjének. A gyilkos cseléd. Még a nyáron történt, hogy Csehó Kovács Mihály Tájó pusztán alvó béres tár- j sát Tóth Jánost boszuból agyon­t # verte. A kalocsai törvényszék a na­pokban ült a gyilkos béres felett törvényt, kit ezért 9 évi fegyházra Ítélt. Csak egy virágszálat. A szegénysorai tüdőbetegek sorsa iránt általános érdeklődést mi sem illusztrálhatja jobban, mint az, hogy a gimnázium tanári kara által f. hó 4-én tartott felolvasás 156 korona tiszta jövedelmet juttatott a József kir. herczegről elnevezett szanató­rium javára. Ez alkalommal fölül­fizettek Mészöly István 8 koronát, Török István 2 koronát, özv. Sass Elemérné, Kozics Zoltán és Tóth János 1—1 koronát. Öngyilkosság. Molnár Im- réné szül. Szalai Rozália 27 éves asszony gyufaoldatot ivott és meg­halt. Tettéuek oka ismeretlen. Uj aljegyző. Az igazságügy- miniszter Szekér Károly távozása alkalmából Rákóczy Ferenczet, a gödöllői kir. járásbíróság joggya­kornokát a halasi kir. járásbíróság aljegyzőjévé nevezte ki. Rendőri hírek. Hatházi Béni kőműves segéd egy újságkihordó bántalmazása végett 10 korona pénz­büntetésre Ítéltetett. — Péter Benőt botrányt okozó részegsé­gért 10 korona pónzbiintetésro Ítél­ték. — Németh Jánost a rendőrkapitány 50 korona pénzbün­tetésre ítélte azért, mert egy elhul­lott sertését a kóbor czigáriyoknak adta. Elveszett ludak. Németh Benő I. kér. 279 sz. lakóházától 2 drb pézsma lúd elveszett, ki őt útba igazítja, 5 kor. jutalomba ré­szesük ^A nemrég elhunyt Thúry József' tanár, akadémiai tag síremlé­kére gyűjtés indíttatván, e hó 12-ig a bizottság pénzt.árnokához, Kristóf József tanárhoz a következő ado­mányok érkeztek : 10 koronát adtak : Sziiády Áron, dr. Hermán Ferencz, Fúró Lajos Baja, dr. Tóth Károly és dr. Tóth Lajos Debreczen, Schik Ede Torzsa, dr. Pánczél Sándor Budapest. 6 koronát: Kellner Samu. 5 koronát: Véber István, Cse- tényi József Budapest, Rákosy Jenő Budapest, Schwebler Mátyás Oso- noplya, Hirkó István Budapest, özv. Hofmeister Józsefné. 4 koronát: Práger Ferencz, Marcsa József Gerjéri, Fleischer testvérek Vadkert,, özv. Fridrich A lajosué,r Kristóf Róbert Péczel, dr. Dencz Ákos Budapest, Adamics Antal Kiskőrös. Tóth Pál Nyíregy­háza, Beretvás János Nagykőrös, Hoffer Ilona 3 koronát: Kutsera Vincze, dr. Dózsa Zsigmond, Zoltán János Buda­pest, Fleischl Samuné, dr. Farkas Sándor Szabadka. 2 korona 50 fillért: Király Uzor és Győré János Máramarossziget.

Next

/
Oldalképek
Tartalom