Kiskunhalasi Ujság, 1905 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1905-09-24 / 39. szám

4. KISKUNHAL \SI ÚJSÁG. — Kinevezés. A vaüás és közoktatásügyi m.' kir. miniszter Vass Árpád halasi ev. ref. fögimnasiunn rendes tanárt a budapesti III. kér. főgimnasiumhoz, a IX. fizetési osztály 2-ik fokozatába a szabálysze ü illetményekkel, a három próbaév fentartásávai, ideig­lenes rendes tanárrá nevezte ki. — Utmesteri tanfolyam. Az országos kereske­delmi és iparkamarák értésük az érdekelteket, hogy az ország tiz helyén utmesteri iskolák áliitiattnak fel, amelyeknek célja a közúti kézelésnél szükséges mű­szaki segédszemélyzet kiképzése. Az iskola hallgató­inak elsosoroan a jelenleg is alkalmazásban levő állami és törvényhatósági utmesterek és áilamépitészeti liiva- talíisztek vétetnek fel. A kérvények folyó évi október 31-ig adandók be. A tanfolyam tartama két év. Az okia.ás minden évben december hónap 1-én kezdődik es március 3l-en végződik. — Tűz. Szept. 18-ára virradóra Tóth Varjú An­talnak I. kér. lakhaza ismeretlen okból kigyuladt és megégeti. A ház biztosítva volt. — Az önkéntes tűzoltó-testület f. hó 17-én rendezett táncmulatságán felü (fizettek: Dr. Kozics Zol­tán lü kor., Kolozsvári K. István 2 kor., N. N 1 kor. 20 fillér, Lovasi Lajos 60 fii.. Palásti józset 40 fii., rsniog János, Nigréüi Péter, Panavtovics Miklós, N. N., baia. Lajos es Kuti Pál 20—20 fillért. — É.Kezö kosarak a vasúton. Az osztrák á'lam- vasuíak ügyeinek intézői, hogy az utasoknak iehetőve tegyék, miszerint oiy állomásokon is megfelelő élel­mezésben részesüljenek, melyben a vonatok rövid taitózkodasa folytan ez nagy nehézségekbe ütközik, e.rendelték, hogy uy állomásokon hideg ételeket tar­talmazó kosárkák kerüljenek eladásra. Ez a rendszer kitünően bevált. Az étkosaikak tartalmaznak: sonkát, hideg sültet,'vagy e helyett egy nr gyed csirkét, sajtot, tortát, gyümölcsöt, kétdarab kenyeret, egy kis üveg bort, egy kis üveg ásványvizet: továbbá egy ivópo­harat, egy kést, egy dugaszhuzót és papirserviettát, nidy mind a vevő tulajdonába megy ái potom 2 kor. 5u íiiier vételár élieneuen. Az utazó közönség kényel­mére megengedietetí, hogy az étkusárkát a vonatkísérő személyzet utján díjmentes távirattal előre megrendel­hessék. Valóban utánzásra méltó újítás. — Egy lapnak szenzációs újítása. Az utóbbi időben nagy világlapok ntindinkábo meghonosítják azt az ujiiast, hogy az eseményeket történetük pilla­natában fényképekben megörök.tik és olvasóiknak bemutatják. Ezen világlapokkal a Magyar Hírlap, füg­getlen politikai napilap nemcsak lépést tartott, de sőt messze, felülmúlta őket, amennyiben nap-nap után remek fényképekben mutatja be a napi eseményeket es azok szereplői, és egyébként is folyton eleven, friss és bő tanalommal jelenik meg. A „Magyar Hír­lap“ Budapesten este jelenik meg és kora reggel oda érkezik minden vidéki városba. Elöíize.ési áraíiavon- kint 2 korona 40 fillér, negyedévenkint 7 korona. Ezen előfizetési árért az előfizetők házhoz szállítva kapják a lapot, ezenfelül havonkint egy kötet elsőrangú íróktól származó regényt és karácsonyra egy pazar kiállítású diszal.bumot ad ingyen a lapkiadó. Mutat­ványszámot bárkinek küld, ha ebbeii kívánságát a kiadóhivatallal, Budapest, V., Honvéd-utca 10., tudatja. — Hamisítják a huszkoronásokat. Egyik bu dapesti posta- és táviróhivatalnál a napokban hami­sított huszkoronás bankjegyet foglaltak le. A keres­kedelemügyi miniszter ez okból rendeletben figyel­mezteti az összes posta- és táviróhivatalokat, hogy a huszkoronás bankjegyek elfogadásánál legyenek óva­tosak. A hamisítványt arról lehet felismerni, hogy silány minőségű papiroson fényképezés utján készült színe a rendesnél jóval élénkebb. majdnem piros, hullámvonalai durva kivitelűek, a magyar szövegű ' oldalon a női fej rajza elmosódott és torzított, a szö­veg részére fentartott rész pedig az igazi bankjegyé­nél sokkal sötétebb és zöldes szinü; a száma: C 48.330, sorszáma: 1583. Ezek a számok aránytalanok és festékkel vannak előállítva. — „Antidol“ a legjobb gyógyszer: fejfájás, ide­ges fejfájás és nátha ellen. A szert nem kell bevenni, néhány csepp a tenyéren eldörzsölve s használati utasítás szerint belélegezve, azonnal megszünteti a bajt. Sok ezer ember használja s mindenki csak jót mond róla. Kérdezze ismerőseit, hogy használta-e már az Antidol-t?, amely nagyszerű hatásáért arany éremmel lett kitüntetve. Egy üvegecske ára 1 kor. 20 fill, és 35-ször mulaszthaija el vele fejfájását. Kapható: Reisz Ármin gyógyszerésznél. Hivatalos hirdetések. Városunkban az idei szüret a városi tanács határozata a.apján f. évi október hó 2-ik napján veszi kezdetéi. 60ÓÜ 1905. kig. tzirn. Hirdetés. Kiskunhalas város hatósága közhírré teszi, hogy Kiskunhalas r. t. város határában fekvő Tajó, Zsana, Eresztő, Balota, Góböljárás. Alsószállás és Fehértó puszták kész kataszteri munkálati 1905. évi október nó 2- töl 15-ig a hivatalos órák alatt d. e. 8-tól 12-ig és d. u. 2-től 5 óráig a városi közgyűlési teremben közszemlére lesznek kitéve. Felhívom az érdekeit gazdaközönséget, hogy e munkálatokat kiki a saját érdekében tekintse meg és a bemutatott színes térkép másolatokon saját birtok­testéről s az ebben fölvett művelési ágakról személyes meggyőződést szerezzen. Az érdekellek észrevételeiket s az esetleges idő­közi változásokat az ott tartózkodó kataszteri mérnök­nek kiigazítás céljából tudomására hozhatják. A többi puszták kataszteri munkálatainak köz­szemlére tétele,ól a gazdaközönség annak idején külön ériesittetik. Kiskunhalas, 1905. szeptember hó 22-én. Dr. Nagy Mór, polgármester. Magán hirdetések. Zaun M. tánctanitó értesíti a közönséget, hogy tánciskoláját f. évi november hó 10-én nyitja meg az újonnan építendő kiskaszinó (polgári olvasókör) nagy­termében. Natkay János tudatja a közönséggel, hogy szi­geti lakásán asztalokat, székeket, padokat, kályhákat jutányos áron elad. Felhívja egyben, azokat, kik a múlt télen korcsolyákat hagytak a szigeten, ezeket vitessék el, mert értük a felelősséget többé el nem vállalja. Szabados Móricz nyug. pénzügyőri szentlésznek felső kisteleki szőlő és gyümölcsöse eladó, ugyan nevezettnél még eladó egy egyes fogat ló kocsi és szerszám, egy 2 csövű vadászfegyver, egy régi szántó­eke, egy homokhuzóeke, egy szán. Értekezhetni illető­vel Alsó-Nádor-utca 1326. sz. alatti lakásán. Androsofszki Pál budapesti lakos a műúton felül fekvő Voder Imre féle 30 kapás szöllőjét kedvező fizetési feltételek mellett eladóvá teszi, értekezhetni ifj Murgács Kálmánnál. 2—2

Next

/
Oldalképek
Tartalom