Kiskunhalasi Ujság, 1905 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1905-08-27 / 35. szám

KISKUNHALASI ÚJSÁG. 3. ülte meg városunk közönsége. A római katholikus templomban Véber István esperes-plébános fényes segédlettel szent misét mondott. Az ünnepi istentisz­teleten megjelent valláskülönbség nélkül úgyszólván mindenki, kit az országos ünnep megülésétől az országos vásár vissza nem tartott. Gulyás Ferencz káplán hazafias lendülettel elmondott ünnepi beszéd­ben emlékezett meg a szent királyról, vallásosságra és hazafiasságra hiva fel hallgatóit. Nagy Kornél régi magyar egyházi énekeket adott elő, mely után az ének- és zenekar — mint azt múlt heti számunkban jeleztük — Seyler remek B dur miséjét és Stift Gra- dualéját kiváló preczizitással. A Hymnus eléneklésé- vel végződött a lélekemelő ünnepély. Az ünnepi mi­sén közreműködött zenészek fáradozását Véber Ist­ván esperes-plébános a következőkben ismerte el: „A kiskunhalasi rom. kath. plébánia-templom­ban Szent István napján városunk általános érdek­lődése mellett zenés mise tartatott. — Kedves köte­lességemnek ismerem úgy magam, mint a róin. kath. hitközség nevében elismerésemet és köszönetemet nyilvánítsam mind az eszme megpenditöjének, mind a zene- és énekkarban résztvevőknek, kik a dicsé­retes sikerrel előadott fenséges zenemű betanulásá­ban fáradtságot nem ismerő buzgalommal tanítottak és tanultak.“ Véber István esp.-pléb­Ezen köszönetnyilvánításhoz csatlakozik a város hazafias polgársága s őszinte örömet kelt a szivek­ben, hogy a hazafias zenekedvelők ezen magyar' nemzeti ünnep fényét emelték első közreműködésük­kel. Az elismerés nagy része Papp Mihály zenetanárt illeti, ki fáradhatatlan buzgalmat és kitartást fejtett ki a zenés mise eszméjének megvalósítása és be­tanítása körül. Úgy hallatszik, hogy a zenekedvelők állandósítani szándékoznak városunkban az egyházi zene-cultust. — Hangverseny. Úgy értesültünk, hogy a jövő hóban dr. Nagy Mór polgármester kezdeményezésére városunk zenekedvelői a Kurucz-szobor kerités-alapja javára a kaszinóban hangversenynyel egybekötött tánczmulatságot rendeznek. Ugyanakkor id. Gaál Lajos a régi magyar zenéről tart felolvasást. — Posta-ujitás. Vörös László kereskedelemügyi miniszter rendeletet adott ki az ajánlott levelek és csomagok felvételének egyszerűsítésére. Eddig az ajánlott leveleket és csomagokat a felvevő tisztviselő először a felvevő-könyvbe vezette be, azután feladó­vevényt állított ki róla. Az uj rendelet szerint ezen eljárást másoló-papirossal végzik, azaz a felvevő­könyv egyik lapja reczézett vényekből áll, melyre a tisztviselő felírja a czimzett nevét, amely a következő oldalon másolva a postahivatal számára megmarad. Ez az eljárás a fölvételt gyorsítja, a közönséget a hosszas várakozástól megkíméli, a tisztviselők­nek pedig kevesebb munkát ad. A rendelet folyó évi szeptember hó elsején lép életbe. Menetrendváltozás a halas—regőczei vona­lon. A halas—bácsalmás —regőczei helyi érdekű vas­úton jelenleg Kiskunhalasról este 6 órakor induló, de j csak Bácsalmásig közlekedő, viszont Bácsalmásról éjjel 3 óra 46 perczkor induló és Kiskunhalasig köz­lekedő két vegyes vonat forgalma f. évi szeptember hó 1-től kezdve a bácsalmás—regőczei vonalrészre is ki fog terjesztetni. — Zsebtolvajok garázdálkodása az orszá­gos vásárban. A múlt heti országos vásár alkalmá­val sok zsebtolvajlás történt, ennél fogva úgy a rendőrség, mint a csendőrség is széleskörű nyomo­zást indított a tettesek kézrekeritése iránt. A befeje­zett nyomozás után a következő zsebtolvajok tartóz­tattak le a vásárban: Bulgovics Mátyás, Dondó Jó­zsefivé, Sztojkó Boris, Kovács Józsefné, Horvát Fióriánné, Lakatos Sándor, Sztojkó István, Kovács Rozália, Nikolics Jánosné, Kovács Erzsébet szabad­kai, Kolompár Józsefné, szül. Sztojká Anna, Kolom­pár Antal bajai és Kolompár Józsefné, szül. Grebnár Erzsébet őrszállási. A letartóztatott zsebtolvajok az eljárás befejezése után a város területéről kitiltattak s mindannyian illetőségi helyeikre tolonczoltattak. — „Antidol“ a legjobb gyógyszer: fejfájás, ide­ges fejfájás és nátha ellen. A szert nem kell bevenni, néhány csepp a tenyéren eldörzsölve s használati utasítás szerint belélegezve, azonnal megszünteti a bajt. Sok ezer ember használja s mindenki csak jót mond róla. Kérdezze ismerőseit: hogy használta-e már az Antidol-t?, amely nagyszerű hatásáért arany éremmel lett kitüntetve. Egy üvegecske ára 1 kor. 20 fill, és 35-ször mulaszthatja el vele fejfájását. Kapható: Riesz Armin gyógyszerésznél. — Villámcsapás. Péntek délben lesújtott a vil­lám Babó László tanyájába. Szerencsére az ijedtsé­gen kívül nem történt nagyobb szerencsétlenség. A konyhában ta.tózkodó cselédleány és egy kis gyer­mek elájult, a kutyát a villám agyonsujtotta. — Öngyilkossági kísérlet. A pénzhamisítás gyanúja alatt álló és rendőrség fogházába zárt Szűri Miklós börtönében felakasztotta magát. Tettét azonban idejekorán észre vették és a kötelet levágták. Szüli Miklós a büntetéstőlvaló félelmében akarta a magát el­emészteni. — Megbüntetett kereskedők. Az úgynevezett hólabda-rendszer miatt a fővárosi elöljáróság annak idején egész csomó kereskedőt megbüntetett. Ez a rendszer abból állott, hogy egy 15 koronás értékű tárgyról eladtak egy szelvényt 3 koronáért, oly mó­don. hogy az illető, aki azt megvette, tartozott még 4 ilyen 3 koronás szelvényt eladni s miután rendsze­rint nem sikerült ennek eladása, természetes, hogy a 3 koronája ott veszett az illetőnek. És most egy vál­lalat egy 30 koronás tárgyat, mely 10 kötetből álló pompás diszkötésü müvet képez, mely egy egész kis házi könyvtárnak nevezhető, ingyen ád mindenkinek a „Magyar Keresk. Közlöny“ Budapest, V1L, Károly- körut 9. sz., meglepő szép diszkötésben hírneves ma­gyar íróktól, ha előfizeti a „Toln?i Világ Lapjá“-t 4 fit helyett félévre 2 frt 80 kr.-ért. E 10 kötet mű után kötetenkint csupán a bekötési táblába való be­illesztést számítja fel, ami kötetenkint 12 kr. vagyis a 10 kötetnél 1 frt 20 kr. A vállalat kötelezőleg kijelenti, hogy aki megrendeli a „Tolnai Világ Lapjá“-t, vala­mint a 10 kötet regényt, s az neki nem felel meg, min­den levonás nélkül visszaadja a pénzt. Ezen igazán ritka alkalmat b. előfizetőinknek szives figyelmébe ajánljuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom