Kiskunhalasi Ujság, 1905 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1905-01-01 / 1. szám

Ii. évfolyam. Kiskunhalas, 1905. jrnuár 1. 1. szám. KISKUNHALASI ÚJSÁG. KÖZGAZDASÁGI és TÁRSADALMI HETILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: HORVÁT GYULA könyvkereskedése KISKUNHALASON, a hol az előfizetési és hirdetési díjak fizetendők. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. FELELŐSSZERKESZTŐ ÉS LAPKIADÓTULAJDONOS : HORVÁT GYULA. Előfizetési dijak: Helyben egész évre 4 kor. félévre 2 kor., negyedévre 1 kor. Vidéken egész évre 6 kor , félévre 3 kor., ne­gyedévre 1 kor 50 Állér. Egyes szám ára 6 fillér. Új esztendő napján. Kiskunhalas, az 1905 évi január elsején. Az örökkévalóság végtelenjében változatlan egyformasággal hömpölygő időt az emberi bab- szemjaukók megpróbálták részekre osztani. Így keletkeztek az évezredek, századok, az esztendők, a hónapok, a hetek. Nagy magaszeretetében a porszemnyi em­ber úgy intézte ezt a részekre való osztást, hogy arasznyi létében számos évet, sok-sok hó­napot és még több hetet számlálhasson. Nem is lehet tőle rossz néven venni. S mint a hogy bizonyos emelkedett érzés, megújult élni való kedv, valamelyes ünnepi han­gulat fogja el, valahányszor új eledelt eszik, új bort iszik, amikor új ruhát ölt, új házat épit, új bútort vesz, új birtokot szerez, amikor új asszonyt visz a házhoz, amikor új gyermeket ringat a karján: épen olyan fölemelő érzést, újult kedvet, ünnepi hangulatot érez, valahány­szor az időnek, magaszabta egységeit más egy­ség váltja föl. Az idő fenséges nyugalommal folyik a végtelenség medrében, de a fölötte röpkedő, belőle szülemlő, bele visszahanyatló, kérészéltü tiszavirágok minden hullámot új évezrednek, új évszázadnak, minden buborékot új esztendőnek keresztelnek el. Ilyen emberi önkény-vonta időhatárhoz ér­keztünk el a mai nappal is. Új esztendő napja van . . . Ha bölcseleti magasságból tekintjük, nincs okunk az új esztendőben semmi változását várni a természeti törvényeknek, az ok és okozat elvének. A mindenben — még az emberi cselek­vésben is — ura'kodó szigorú törvényszerűség nem alakul másként a mai nappal sem. Amely országot azzal vert meg az Isten, hogy nagyszájú, handabanda emberek folyton veszedelem felé sodorják; amely népnek az az átka, hogy a maga szűk látókörében hangzatos jelszavak, hazug hazafias nekirugaszkodások után induljon; amely közintézmény az arrahivatott- taknak nemtörődömsége, a jobbaknak megun- dorodása folytán egyes önző emberek, vagy üzleti érdek csoportok kezébe kerül; amely csa­ládban egyenetlenség dúl, amely emberben nagy a rosszra vivő hajlandóság, amely szervezetet a betegség gyötör, amely szegény fázik és éhe­zik, amely gazdag boldogtalanul él, a mely szív szeretetre nem talál: az az ország, az a nép, az a közintézmény, az a család, az az ember, az a szervezet, az a szegény, az a gazdag, az a szív sorsának jobbrafordulását az időnek újulásától hiába várja! Hanem ha hiszünk az idők és változások fölött változhatlanul úrkodó egy örök Istenben, óhajtásunkkal, kívánságunkkal hozzáfordulha­tunk mindnyájan. Az ő mindenhatósága meg­tartja az országot, megtanitja a népet, szebb jövőt deríthet községre, egyházra, békét, szere- tetet békétlen családra, rosszat jóra vihet, kór testen segíthet, adhat a szegénynek meleg szo­bát, ételt, nyomorú gazdagnak boldogabbá léteit, szeretetet a rá vágyódó szíveknek! Adjon is az isten: boldog új esztendőt minden embereknek! p. r. Előfizetési felhívás. Lapunk mai számával a második évfo­lyamot kezdjük meg. Felkérjük a közönséget lapunk támogatására és előfizetőinket előfize­tésük megújítására. Örömmel constatáljuk, hogy előfizetőink száma jól megszaporodott, amiből azt követ­keztetjük, hogy irányunk és munkánk tért hódit. Új programmot nem adunk, mert felesle­gesnek tartjuk, hiszen mindenki ismeri az utat, amelyen eddig haladtunk. Tisztelettel: a „KISKUNHALASI ÚJSÁG“ szerkesztősége és kiadóhivatala. I Lapunk mai száma 6 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom