Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1905 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1905-11-15 / 46. szám

1905. Kiskun-Halas helyi értesítője. november 15. tanul, igy minden működő tagra he­tenként csak két óra jut. Az óra délután fél hatkor kezdődik. Január­ban lesz az évi rendes közgyűlés, addig a pártoló tagok gyűjtése folyik. A polgári olvasókör novem­ber 25-én tartja házszentelését, mely nagyobb ünnepélylyel lesz egybe­kötve. Részt vesz azon a műkedvelő zenekar is. A részletes műsor a napokban fog megjelenni. Halálozás. Dr. Hofmeister Benő, városunk szülötte, ki mint karlsbádi fürdőorvos, évtizedes kül­földi tartózkodása alatt mindig fentartotta magyar állampolgár­ságát, és idevaló illetőségét, a múlt héten Bécsben, könnyű szenvedés után, 70 éves korában elhunyt. Temetése e hó 10-én volt Bécsben a közönség nagy részvéte mellett. •/ Telefon Kiskunhalason. Ér­tesülésünk szerint a postaigazga­tóság komolyan foglalkozik azzal a tervvel, hogy a telefont nálunk be­vezesse. Ezzel közelebb jutunk a világforgalomhoz, és kereskedőink egy rég érzett hiányon való segítést üdvözölnek az uj intézményben. Rendőri hírek. Szabó Nyali Miklós részeg állapotban beállított a rendőrséghez és ott éktelen bot­rányt okozott. Hiába csendesítették, megfékezni mindaddig nem lehetett, mig le nem tartóztatták. Botrányos magaviseletéért 30 korona pénz­büntetésre ítéltetett. — Fenyvesi István földműves az utczán, Popán Mihály földműves pedig a függet­lenségi körben garázdálkodott része­gen. 2—2 napi elzárásra ítéltettek. Ingatlanok adás-másé. Paprika Antal és neje Vattai Rozália megvették Weisz Emil és neje Czuuterstein Malvin 510 n. öl ingatlanát 400 koronáért. Németh Sándor és neje Paprika Mária megvették Weisz Emil és neje Ozunterstein Malvin 500 n. öl ingatlanát 400 koronáért. Szűcs Benő és neje Mucsi Krisz­tina megvették Pázsit József és tár­sai fehértói ingatlanát 3253 kor. 10 fillérért. Szűri László megvette Pázsit József és társai 1 hold 1317 n. öl fehértói ingatlanát 2868 korona 10 fillérért. Lázár József és neje Vili Zsu- zsánna megvették Pázsit József és társai 13 hold 1240 n. öl fehértói ingatlanát 4174 kor. 46 fillérért. Deutsch Jakabnó Schneider Má­ria megvette Deutsch Sára házboli illetőségét 300 koronáért. id. Babos Sándor megvette Gál Sándor és Gyugel Kálmán 517 n. öl szőlőjét 200 koronáért. ____ S zabó G József és neje Szűcs Mária megvették Pázsit József és társai 7 hold 296 n. öl fehértói ingatlanát 4796 koronáért. Komlós Imre és neje Sipos Juli­ánná megvették Süli Csontos János és neje Orbán D. Juliánná 4 hold 800 n. öl felsőkisteleki ingatlanát 640 koronáért. Fülöp Lukács és neje Nyerges Rozália megvették özv. Dolicsek Alajosnó Rádóczi Lucza tajói ingat- lanbóli illetőségét 1339 korona 17 fillérért. Bartek Sándor és neje Babos Zsófia megvették Rédei Rázi István és neje Csapó Jula 2 hold 380 n. öl szántó földjét 1800 koronáért. Bartek Sándor és neje Babos Zsófia megvették Rédei János és neje Sárközi Mária 1432 n. öl par­lag földjét 300 koronáért. Kániczer Mihály és neje Schön Regina megvették özv. László Sán- dorné és társai 550 n. öl ingatlanát 400 koronáért. lép@s&dési Mozgalom. — november 8. novomber 14. — Születtek: Papp József és Fodor Veroniká­nak Ferencz nevű fiuk. Kolompár Rozáliának Lajos nevű fia. Elő Lajos és Tallér Jusztinának Lajos nevű fiuk. Papp Dávid és Sebők Máriának Ist­ván nevű fiuk. Kosa József és Nagy Ilonának Imre nevű fiuk. Gyenizse Antal és Varga Etelnek Matild nevű leányuk. Kuklis Alajos és Csehó Kovács Rozáliának Erzsébet nevű leányuk: Begyes Sándor és Gyulai Judithnak János nevű fiuk. Molnár Balázs és Csontos Teréziának Etelka nevű leányuk. Meghaltak: Böröczi János 70 éves korban. Pléli Mária 8 éves, Harkai Vendel 2 éves, Csapó Mária 21 hónapos, Huszár József 20 éves, Schneider Cecilia 62 éves, Kollár Ferencz 13 hónapos, Hegyi Verona 62 éves, özv. Komlós Mártonná Babos Zsu- zsánua 59 éves korban. Kihirdetett jegyesek: Király Béla Bangó Krisztinával. Ducczos O. Béniámin Oláj Julianná­val. Gabodi (Pörnye) Sándor Sajtos Katalinnal. Vörös T. Lajos Makai Rozáliával. Vlasies András Gazdag Erzsébettel. Kerekes Imre Bazsa Juliannával. Szabó Lajos Lázár Máriával. Szalai Imre Jakab Judith­tal. Horvát Pál Sulyok Terézia Pi­roska jánoshalmai lakossal. Csorba József Lajos Sörös Juliannával. Egybekeltek: Kiár Ferencz Csehó Kovács Veronikával. Hováncsek József Or­bán Juliannával. Banári Lajos Lócs- kai Erzsébettel. Busa János Szalai Etelkával. Péter Sándor Ladányi Juliannával. Nagy F. György Pál Pásztor Erzsébet Tázlár-Kötönv pusztai lakossal. Varga Sándor kis- kunmajsai lakos Grezsa Rozáliával. Suba Imre Borbás Juliannával. Prüger Ferencz felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos. Hirdetések. ifj Németh Sándor reket­tyéi szélmalmánál mintegy 10.000 drb. nemes magyar kajszin oltvány van eladó. Kik kedvezményben részesülni akarnak, jelentkezzenek a tulajdonosnál vagy a helyszínén Turcsik Mihály műkertósznól. özv. Matkó Sándorné két honvéd lovat átad, esetleg kocsival és lószerszámmal együtt. A lovak megtekinthetők a városi előfoga- tosnál. A jelenkor legjobb arcz- kenőcse a Lanolin crérne, mely minden arcztisztátlanságot el­tüntet. Ara 90 fillér. A hatást nagy­ban növeli a „Lanolin tej, mely a legjobb szappant minden tekintetben felülmúlja. Ara 60 fillér. Kapható a „Szt.-István Királyhoz“ czimzett gyógyszertárban (szemben az uj bankpalotával, Hollander-fóle házban.) Kohn Sebestjén vas keres­kedő nagy raktárt tart villanyos csengőkből, biczikli alkatrészekből és a villainvilágitás berendezéséhez szükséges anyagokból. Házi és ipari czélokra alkalmas mindenféle varró­gép uj himzőgóp szerkezettel, vala­mint kitűnő bicziklik havi részlet­fizetésre is jutányos árban kaphatók nála. ügy szintén becserél régi használt varrógépeket is. Minden eddigi sósborszesz- nél hatásosabb a tengeri sóval készített sósborszesz, mely eredeti minőségben a készítőnél Czurda Vilmos gyógyszerésznél (Szt.-István király gyógyszertárban) kapható. 1 üveg ára 2 korona. Nagy mese naptár. Szt.-Csa­lád és Lourdes naptár 1906-ik évre már kapható Práger Ferencz könyv­kereskedésében. Néhány kisériet elegendő, hogy mindenki meggyőződjék, mi­szerint az ibolya tej erem és ibolya tej szappan az arezot és kezeket hófehérré és bársonysimává teszi. Kapható Hala­son a „Magyar korona“ gyógy­szertárban. Halas, 1905. Nyomatott Práger Ferenez könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom