Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1905 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1905-01-04 / 1. szám

'••ÄW V. évfolyam. 1. szám. Kiskun-Halas, 1905. január 4. SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: Fő-uteza 1291. Egyes szám ára 4 fillér. HIRDETÉSEK DIJA : Hív. petit soronként 8 fillér. Magánosoknak 12 fillér. Vastag betűkkel 16 fillér. Közgazdasági és Társadalmi Heti Néplap. Előfizetési ár egy évre helyben 4 kor., vidékre 6 kor. Megjelenik minden szerdán. Hivatalos Hirdetés. Felhivatnak mindazon adózó polgárok, kiknek betáblázott adósá­guk van, hogy az általános jöve­delmi pótadónál leendő figyelembe vétel végett, a vallomási ivet január Bl-ikéig az adójegyzői hivatalba adják be. Magán Hirdetések. Mészöly István a gőzmalom melletti lakóházát Szentgyörgy nap­tól kezdve bérbe kiadja. Értekez­hetni vele Kossuth utczai lakásán. Balog Mihály felsőszállási ta­nyáját öt egymásután követhező évre haszonbérbe kiadja, ha bérlő nem találkozik, jóravaló embernek feliből is kiadja. Ugyanott egy kazal szal­mája és polyvája van eladó. Értekez­hetni vele II. kér. lakásán. Szabadi Józsefnek 3 hektó jó siller bora van eladó. Értekez­hetni vele VI. kér. lakásán. Dr. Vaály Emil rekettyéi és felső kisteleki birtokából 150 kát. hold szántó és legelő földet örök áron elad. Értekezhetni vele felső gőzmalom melletti lakásán. Pestvármegye gazdasági egyesülete, kiskunhalasi faiskolájá­hoz 2 éves-cselédet felfogad. Jelent­kezhetni Vass Elek mükertósznól. Juhász Botka Pál VII. kér. lakóházát, alsó Füzesen levő 1 láncz szántóföldjét örök áron eladja. Ér­tekezhetni vele fenti lakásán. A szegedi országút mellett vasúti állomástól 4 kilométerre fekvő Gyárfás-féle tanya birtok 102 kát. hold, melyen 12 kát. holdnyi uj szőlő akáczkarókkal ellátva, egész­ben vagy kisebb részletekben eladó. Tudakozódhatni Tóth Béla urnái Szegeden, Zrínyi-utcza 14 sz. alatt. Biró Lajos a téglagyár kö­zelében levő 12 kapa szőlőjét egész­ben vagy 2 részletben örök áron el­adja Értekezhetni vele IV. kér. la­kásán. 100 év óta forgalomban a a legbiztosabb fagy kenőcs, mely a lehető legrövidebb idő alatt meggyógyítja a legelhanyagoltabb fagyási sebeket, fagydaganatokat és viszketést. Főraktár: Riesz A. Magyar Korona gyógyszertára Ha­lason. Csapó Béniné alsó fekete földek között levő 1 darab földjét örök áron eladja. Értekezhetni Szabó T. Mihály megbízottal Jókai-utczai lakásán. özv. Péter Dénesné lakó­házánál sima és gyökeres szőlő- vessző, valamint idei termés nádja van eladó. Tudatja továbbá, hogy füzesi ' tanyáján nagymennyiségű szilfát lábon szálanként elád. Érte­kezhetni vele II. kér. lakásán. Grusztos Sándorné Nagy F. Judit tudatja a gazdaközönsóggel, hogy a városi melegházat január 1-től kezdve haszonbérbe kivette. A mérések naponta d. e. -8—12-ig d. u. 2—5-ig fognak teljesittetni. Rózsa Kálmán Hunyadi­utcza 1355 sz. lakóházát, — mely üzletre is alkalmas helyen van, — kedvező feltételek mellett örök áron eladja. Értekezhetni vele fenti la­kásán. Hofmeister testvérek köz- hirró teszik, hogy a műúton alul fekvő 255 láncz, a középső majsai utón felül fekvő 230 láncz, zsanai 460. láncz és debeáki 700 láncz földbirtokuk egészben, esetleg ki­sebb részletekben kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladó. Harka pusztán 2 szecskavágó jár­gánnyal is eladó. Értekezhetni fentnevezett tulajdonosokkal Kossuth utczai lakásukon. Pázsit József és testvérei füzesi tanyás földbirtokukat Vógh Istvánná szomszédságában örök áron eladják. Értekezhetni Szekér Pál rendőrkapitánnyal. Mészöly István a Barina- féle telepen levő 5 házhelyét egész­ben vagy egyenként örök áron el­adja. Értekezhetni vele Kossuth utczai lakásán. Vass Molnár Antal rekettyéi pusztán 30 hold homokot szőlőtelep­nek akár egészben akár 5—10 hol­das részletekben elád. Értekezhetni vele a helyszínén. Veres T. Sándorné Bodicsi Sára rekettyéi 64 hold szántó, ka- szálló és legelőből álló tanyás föld­birtokát örök áron eladja. Értekez­hetni vele IV. kér. lakásán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom