Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1904 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1904-11-16 / 46. szám

1904. Kiskun-Halas helyi értesítője. november 16. Ezután tárgyaltatott a tárgyso­rozat ötödik pontja. Dr. Bozóky Árpád, Dr. Babó Mihály, Gál Kálmán és többek hozzászólása után elnök kihirdeti a közgyűlés azon egyhangúlag hozott határozatát, a mely szerint a köz­gyűlés az imént kiküldött tizen- nyolcz tagú bizottságot az ügy érde­kében teendő intézkedések keresz­tülvitele iránt teljes hatáskörrel ruházza fel, utasításokat neki nem ad s a szervezendő országos küldött­ség vezetőjének s a kérvényt be­nyújtó orszgy. képviselőnek meg­választását is a bizottságra bízza. Dr. Kele József elnök, Dr. Cseh József a jászsági alsójárás főszolga- birájának eszméje szerint indítvá­nyozza : Kéressenek fel a volt Hármas kerületek összes községei, hogy a redemptio alapján létrejött föld fel­osztás könyveit, a „liber fundi-“kát hivatalos hiteles példányban másol­tassák le s a múlt idők emléke s az akkori jogélet nevezetes bizonyítéka gyanánt a jász múzeumba depo­nálják. Dr. Zilah Benő, Balogh Sándor a Jászság felsőjárásának főszolga- birája és Hild Viktor felszólasása után a gyűlés egyhangúlag elfo­gadja Dr. Kele József indítványát s ehhez képest elhatározza, hogy az össes redemptus községek megke­restessenek a „liber fundi“ hivatalos hiteles másolatának a jászberényi „Jász muzeum“-ba leendő megkül­dése iránt. Ezen határozat foganato­sításával az egyes községek állandó végrehajtó bizottsági tagjait bízza meg a gyűlés. Dr. Babó Mihály országgyűlési képviselő visszatekint a multba s idézi annak szép emlékeit, megem­lékezik arról az időről, a mikor Jászberény városa a három szabad kerület Székhelye volt és sűrűn látta igaz magyar vendégszeretettel ven­dégei gyanánt a kerületek megbí­zottait. ügy tetszik neki, hogy e szép idők tértek újra vissza, sajnos ez csak látszat, csak egy maradt valónak és igaznak, az ősöknek egyik legszebb erénye, a hires jász vendégszeretet, ez az erény örökség gyanánt maradt az utódokra s azért hogy annak kiváló megnyilatkozását ez alkalommal örömmel tapasztalta — köszönetét mond Jászberény város polgárainak. Közgazdaság. Baromfi-telep a mintakertben. Mióta a vasút felépült, a város baromfitenyésztése nem remélt fej­lődésnek indult, ma már napról- napra vaggon számra szállítják a szélrózsa minden irányában a halasi baromfit, és ezzel az apró jószág a város közönségének biztosabb jöve­delmi forrásává lett, mint akár a mezőgazdasági termények, akár a szarvasmarha. Milliókra megy im­már az a haszon, mely e czimen kisgazdáink zsebébe vándorolt. Be kell látnia mindenkinek, hogy a baromfi tenyésztés nálunk szinte a legfontosabb közgazdasági tényező. Szükséges tehát, hogy ennek fejlesztése érdekében az arra hivatottak mindent megtegyenek. A város polgármestere is belátta ezt, és még a nyár folyamán tárgyalá­sokat folytatott a vármegyei gazda­sági egyesülettel az itteni minta­kertben felállítandó baromfi-telep érdekében. E tárgyban akkor a gazdasági egyesület elnöke, Dr. Nagy Mór polgármesterhez a következő levelet intézte : „Nagyságos Polgármester ur! Nagyságod szives figyelmét megköszönve tisztelettel közlöm, hogy a baromfi-telep ügyében Nagyságoddal való részletes tárgya­lással egyesületünk titkárát Serfőző Géza urat bíztam meg azzal az uta­sítással, hogy ezen ügyben törté­nendő megállapodást mutassa be nekem és ón azt, hozzájárulás végett igazgató választmányunk elé terjesz- tendem. Többször tapasztalván Nagy­ságodnak érdeklődését, melylyel egyesületünk s a város mezőgazda­sága fejlesztése iránt viseltetni mól- tóztatik, azon reményemnek adok kifejezést, hogy egyesületünk a vá­ros s az ottani gazdakör támogatá­sával tényleg eredményeket is fog elérni. Fogadja t. polgármester ur tiszteletem nyilváuyitását. Budapest, 1904. augusztus 19-ón. Gróf Keg- levich s. k. elnök.“ A baromfi telep czélja az, hogy a különféle faj baromfi tenyésztésé­nek módozatait megmutassa, és hogy onnan a város közönsége to­vább tenyésztés czéljából a legjobb fajokat beszerezhesse. Hogy meny­nyire kapós a szép baromfi, mutatta a legközelebbi eset, midőn a polgár- mester a földm. miniszter megbízá­sából 50 orpingtont osztott ki cse­rébe. Annyian jelentkeztek a cse­rére, hogy még háromszor annyit is kioszthatott volna. Kívánatos tehát, hogy a baromfi tenyésztés érdekében a baromfi-telep mielőbb létesüljön. Népesedési mozgalom. — Dovember 9. november 15. — Születtek: Osicsó Bóniámin és Gondi Kata­linnak Juliánná nevű leányuk. Banga Pál és Berki Erzsébetnek halva született fiú gyermekük. Király Gy. Pál és Tumó Juliánnának Zsófia nevű leányuk. Kolompár Annának Juliánná Irén nevű leánya. Kardos Pál és Bogáromi Teréziának József nevű fiuk. Jakab Pál és Lázár Ju- dithnak Krisztina nevű leányuk. Pap Sándor és Szemerédi Annának Antal nevű fiuk. Lehóczki Sándor és Oláh Zsuzsánnának Juliánná nevű leányuk. Czagán Ferencz Kál­mán és Borbónyi Zsófia Judithnak Ferencz nevű fiuk. Kádár Antal és Tóth Etel Valériának Erzsébet Mar­git nevű leányuk. Riesz Gyula és Fodor Viktóriának Etelka nevű le­ányuk. Kiss József és Kiss V. Má­riának Juliánná Rozália nevű le­ányuk. Elő Antal és Gazdag Etel­kának Erzsébet nevű leányuk. Meghaltak: Bacsó Zsófia 28 napos korban. Tumó Endre 2 éves, Banyák Fe­rencz 15 hónapos, Pap Birgés Sándor 1 hónapos korban. Kihirdetett jegyesek : Rigó Illés Kozma Anna jános­halmi lakossal. Papp Mátyás solt- vadkerti lakos Pálfi Etelkával. Krauszlach János Groza Elizával. Sütő József Szvetnik Reginával. Vilonya Imre Vogel Erzsébettel. Lakos Béniámin Lázár Zsófiával, Nagy István Szűri Zsuzsánnával. Sárközi Sándor Becze Máriával. Csapi Imre Szalai K. Krisztinával. Matus Pál Farkas Katalin soltvad- kerti lakossal. Erdélyi Sándor Do­bos Viktóriával. Egybekeltek: Feró D. Sándor Pataki Máriával. Abonyi István. Csatári Juliánnával. Kecskeméti József özv. Konkoly Sándorné Károly Erzsébettel. Ro­kolya Ferencz Gazdag Etelkával. Fleischl Lipót Kohn Szerénával. Varga Károly Csima Máriával. Práger Ferencz felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos. Halas, 1904. Nyomatott Práger Ferencz könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom