Kis-Kunság, 1904 (8. évfolyam, 1-29. szám)

1904-01-17 / 3. szám

— 4 A tanítók bálja. Irta : Szalay Zsigmond. Kis-Kun-Halas. A községi iskolai tanitó-testület zeneestélylyel egybekötött tánczmulatsága január 9-én volt. A tanitó- testület negyedszer rendez ilynemű estélyt. Minden dicsekvés helyett legékesebben beszél az a siker, mely erkölcsi és anyagi tekintetben méltó koronája városunk müveit közönségének. A tanitó-testületnek eszeágában sincs azért elbizni magát, mindazáltal nem titkolható édes érzelem szállja meg szivét, lelkét, mert e nagyszerű látogatottságból és érdeklődésből azt véli kiolvasni, hogy a társadalom megbecsüli a tanító munkáját. Igaz, hogy nem mindennapi élvezetet nyújtott a a műsor sem, mert a szereplők egyenként és össze­sen olyan szépet nyújtottak, hogy a legnagyobb tisz­telettel és elismeréssel tartozunk mindazoknak, akik a szép sikerhez hozzájárultak. A zeneestély első száma Bellini „Alvajáró“ ez. zenéje volt. A mily jól esett Hodossy Géza dr. szív­hez szóló finom hegedű-játékában gyönyörködni, épen olyan kedves meglepetés volt Stepanek Mariska zon­gora kísérete, annál is inkább, mert a nyilvános sze­repléshez nem szokott műkedvelők réme, a „lámpa­láz“ épen nem jelentkezett; egyébiránt olyan ügyes, szabatos zongorajáték mellett, nem is lenne megokol­ható. — Másodszor Kiss Erzsiké adta elő Székely egyik „Magyar ábránd“-ját zongorán. A szebbnél-szebb ma­gyar dalok andalító zenéje annyira lebilincselték fi­gyelmünket, hogy csak sajnáltuk, mikor soká-soká nem hallgathattuk, mert oly mély érzéssel, oly nagy gyakorlottsággal voltak eljátszva, mely általános föl- tünést keltett. Majd Baka-Baitz Irma „Pompéji dalkeringő“-jét énekelte el Görög Lukrétia, zongorán kisérte Stepa­nek Mariska. Nyílt kérdésnek hagyom fent, hogy az ének, vagy a zongorakiséret volt-e szebb, kellemesebb, annyi bizonyos, hogy mindkettőt nagy gyönyörrel hallgatta a díszes közönség. Várady A. „Rákóczy Ferencz Rodostón“ czimü melodrámát Fülöp Sándor szavalta el, Tóth Kálmán zongorán kisérte, hogy mindketten emberül betöltöt­ték szerepüket, szívesen elismeri mindenki. Liszt Ferencz „II. Rapszódiája“ nem hiába oly népszerű a zongorázók előtt. Bakóczy Károly művé­szi színvonalon álló erőteljes játékával annyira ér­vényre emelte a zongorakirály e nagy müvének min­den szépségét, hogy a hatás meglepő volt. Paprika Antal Sipulusz „Oroszlán“ czimü ma­gánjelenetét adta elő. Annyira ismeretes az ő ritka természetességü előadása, párosulva erős humorral, hogy immár nem is újság az a nagy tetszés, derült­ség, mely szavalata alkalmával erőt vett a hallga­tóságon. — (Folyt, köv.) * * * A villanyvilágításról. Irta : Kristóf József. Most, hogy az a hatalmas természeti erő, mely­nek kihasználásától függ az emberiség tovább hala­dása, nemcsak főgimnáziumunk tantermében szerepel, ‘hanem városunk közönségének hasznára is szolgál — időszerűnek tartom, hogy röviden és a mint az a szükséges eszközöknek valóságban vagy csak rajzban való bemutatása nélkül lehetséges, szóljak a villanyos erő előállításáról és világításra használásáról. A sok gyönyörködtető és nélkülözhetetlen ter­mészeti hatalom, erő, tünemény, mint a meleg, a vi­lágosság, a hang, a mágnesség, az elektromosság, régóta kutatása volt az emberi gondolkodásnak. Si­került kimutatni, hogy a hang a levegőben, a fény a a feltételezett és az egész világ-egyetemet betöltő finom leb tömegében, a hő a testek legkisebb részei­ben (tömecseiben) történő rezgő mozgás. Ezt azonban nem mindegyiket mutatják a mi gyenge érzékszerveink, hiszen olyan kicsiny úton tör­ténik a rezgés és olyan gyorsan, hogy csak alkalmas műszerek segítségével észlelhetők. Például vegyük csak : hogy a fénysugárban a lebnek részecskéi a sugárra merőlegesen rezgésük közben a milliméternek csupán 40—60 milliomod részét teszik meg és a szomszéd részekhez oly gyorsan jut el ez a hatás, hogy másodperczenként 300—310 ezer kilométer se- I bességgel halad a fény. Mágnes-vasnak tulajdonsága, hogy a lágy vasat magához ragadja és nem ereszti el es ha vele például késünket megdörzsöljük, ez is mágneses lesz, anélkül azonban, hogy a mágnes-vas mágneses erejéből veszítene. Üvegrudat, gyantapál- czát, borostyánkövet stb. selyemmel, posztóval, vagy ragadozó állat szőrével megdörzsöljük, elektromosság vagy villanyosság lesz bennük. Ugyanaz a villanyos­ság ez, amely a nyári zivatarok alkalmával a felhők­ben úszkáló vízpárák egymáshoz ütődéséből, súrló­dásából származik és az embereket részint megfélem­líti, részint gyönyörködteti. A mágnesség és villanyos­ság lényegéről ma sincs eldöntve, hogy az illető testekben levő valami elrejtett finom anyag-e, vagy pedig a testek legapróbb részeinek valamilyen moz­gási állapota. Inkább az utóbbi felfogás valószínűbb, mert ha anyag, fogynia kell használás közben, pedig a villanyosság sem fogy, csak átalakul, másrészt a a többi termeszed tünemény is rezgő mozgáson alap­szik. Hogyan is terjedhetne az anyag 200—250 ezer kilométer sebességgel, a mint halad a villanyerő a vezető sodronyban egy másodpercz alatt ? Ennek a két erőnek (mágnesség és villamosság) köszönjük a telegráfot, telefont, villanyos csengettyűt, villanyos vasutakat, a szép világítást, az újabb gyá­rakban erőátvitel utján a gyors és czélszerü munkál­kodást, stb. A természetnek itt felsorolt szép és hasznos, erőit alkalmas eszközök segítségével kölcsönösen át­alakíthatjuk. Üssük a vasat, hangot hallunk, a vas megmelegszik. Kezünket vagy fadarabokat dörzsöl­jünk össze, meleget érezünk. A gőzgépeket fütjük,, a melegből mozgató erőt kapunk stb. A mágnesség és villamosság is úgy hatnak; egymásra, hogy a hol mindketten jelen vannak, mind­egyiken változást tapasztalunk. De még többet; mág~ nességgel villamosságot, villamossággal mágnességeli teremthetünk. A villamosság képes meleget, fényt szolgáltatni, vegyületeket alkotó elemeire fölbontani egyes anyagokat vegyületté egyesíteni. Az erőnek ezen kölcsönös hatásán alapul a világításhoz szük­séges villamosságnak előállítása, mert ember a ter­mészeti anyagokat és erőket csak átalakithatja, de újakat nem teremthet, sem a meglevőket megsemmi­síteni nem képes. Már a régi görögök ismerték a borostyánkőnek azon tulajdonságát, hogy megdörzsölve, a papirsze- letkéket magához vonzza, kis idő múlva eltaszitja Később ugyanezt tapasztalták üveg, gyanta és fémek dörzsölésénél, a fémet azonban üvegnyéllel lássuk el mivel a fém és az emberi test is jól vezető, azonnaj a földbe szalad. Nagyobb üvegkorong dörzsölődih ónfoncsorral bevont bőrlapok között a régebbet]

Next

/
Oldalképek
Tartalom