Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1903 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1903-06-03 / 22. szám

III. évfolyam. 22. szám. Kiskun-Halas, 1903. junius 3. KISKUN-HALAS SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVA'J Eő-utcza 1291 Egyes szám ára 4 r Helyi Értesítője. Közgazdasági és Társadalmi Heti Néplap. HIRDETÉSEK DIJA: Iliv. petit soronként 6 fillér. Magánosoknak 8 fillér. Vastag betűkkel 12 fillér. Megjelenik minden szerdán. Előfizetési ár egy évre helyben 3 kor. 20 fii., vidékre 4 kor. 80 fillér. Hivatalos hirdetések. Tapasztalja a hatóság, hogy a lakosok közül többen sertése­iket a csürhére ki nem verik, hanem a város körüli közlegelőkön legeltetik. Figyelmeztetik tehát a lakosság, hogy sertéseit a csürhére hajtsa ki, mert a esürhón kívüli legeltetés kihágást képez, és bünte­tést von maga után. A város 6 drb por m e t e- zőjót naponkénti 60 fillér hasz­nálati dij mellett kiadja. Értesittetikalakosság, hogy junius 2-án az állami műutnak a vonat felé vezető szakaszán, valamint a város belterületén levő részén a gőzhengerrel való hengerezós kezdetét vette. Minthogy a gőzgép­pel való munka nagy zajjal jár, ugy- annyira, hogy a kocsik elé fogott lovak a gép zajától megijedhetnek, felhivatik tehát a lakosáág, hogy a saját testi épsége és állatainak meg­védése érdekében a hengerezós tar­tama alatt a legnagyobb elővigyázatot tanúsítsa. A halasi postahivatalnál a kincstár tulajdonát képező telefon fülke eladó. Az 1903. évre szóló és órvónyesitósi záradékkal ellátott ebadó kivetési lajstrom az adó­jegyzői hivatalban 8 napi közszem­lére kitótetett. Kik a szabad földterületen vályogot akarnak készíteni, kö­telesek azt a gazdai hivatalnál beje­lenteni. A város fehértói erdejénél nagyobb mennyiségű széna nyil­vános árverés utján Junius hó 5-én d. e. 9 órakor a helyszínén fog eladatni. lagán hirdetések. id. Ván Sándor alsókiste­leki 160 hold tanyás birtokát örök áron eladja. Egyúttal tudatja, hogy a birtokán keresztül a kocsi és gya­log közlekedést betiltotta. Fekete János III. kér. 808 sz. lakóházát örök áron eladja, eset­leg bérbe is kivehető. Gárgyán Mihály a műúton felüli dűlőben fekvő 20 kapa szőlő és veteményesét rajta levő lakóház­zal, továbbá l’/a hold száutó-kaszál- lóját Szép Mihály-féle szőlő mellett örök áron eladja. Értekezhetni vele szőlőbeli lakásán. Dr. Vágner József gyakorló orvos Halason letelepedett és orvosi működését megkezdte. Lakása özv. Bikády Jánosnó házában van. Topán József fehértói 80 hold tanyás birtokát Dömötörtől kezdve haszonbérbe kiadja. Ugyan- pttan száraz puha ölfája van eladó. Értekezhelni vele IV. kér. lakásán. Dr. Kátai Péter egyetemes orvostudor tudatja, hogy a Főutczá- ban Kolozsváry-féle házban levő fogtermóben fájdalom nélküli fog­húzást és fogtömóst végez ; egyes műfogakat sőt fogsorokat is készít. Rendel d. e 7-től d. u. 6-ig. Szegé­nyeknek foghúzás ingyen. Kolozsváry Kiss István Fő­utczai házához udvarost keres. Szűcs Antal eresztői 118 hold tanyás birtokát Dömötörtől kezdve haszonbérbe kiadja, III. kér. lakóházánál 2 szobás lakás kiadó. ifj. Szvetnik István VI. kor. lakóházát örök áron eladja. Buiázer János felsőszállási 3 hold szántóföldjét egészben vagy kótrószben örök áron eladja. Érte­kezhetni vele I. kér. 310 áz. a. lakásán. Varga Tarhós Ferencz az alsókisteleki és műut között levő 4 kapa szőlőjét örök áron eladja. Értekezhetni vele II. kér. lakásán. Terbe Vincze II. kér. laká­sán 4 szoba és konyha ajtó és 2 ablak eladó. Jeges Sándor a Törésen alul levő 2 hold szőlő és veteménye­sét, Füzesen 18 hold tanyás birto­kát örök áron eladja. Értekezhetni vele V. kér. lakásán. Vilonva Lajos I. kér. 66 sz. lakóházát örök áron eladja. Halász Ferenczné V. kér. lakóházát örök áron eladja. Értekez­hetni vele Tamás Imrónó házában levő lakásán. Csikós Jánosné alsószállási 50 hold, tanyás birtokát örök áron eladja. Értekezhetni vele III. kér. lakásán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom