Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1903 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1903-01-07 / 1. szám

&J52&T. Abpad janos III. évfolyam. 1. szám. Kiskun-Halas, 1903. január 7. KISKUN-HALAS SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: Fő-utcza 1291. Egyes szám ára 4 fillér. Helyi Értesítője. Közgazdasági és Társadalmi Heti Néplap HIRDETÉSEK DIJA : Hív. petit soronként 6 fillér. Magánosoknak 8 fillér. Vastag betűkkel 12 fillér. Megjelenik minden szerdán. Előfizetési ár egy évre helyben 3 kor. 20 fii., vidékre 4 kor. 80 fillér. Hivatalos hirdetések. Tudomására liozatik a lakos- agnak, hogy az ingatlanokat terhelő dósságok, kamatok — melyek az ál- tlánosjövedelmi pótadónál figyelem- fe vétetnek, — továbbá a III. és IV. oztályu kereseti és tőkekamat adók trgyául szolgáló adatok összeírása zádójegyzői hivatalnál megkezdettek s az ide vonatkozó bevallási ivek ár nap múlva kiküldetnek, melyek­ek azonnali beadására midőn érde- eltek felhivatnak, egyúttal figyel- íeztetnek is, hogy amennyiben a evallási ivet beszolgáltatni elmu- isztanák, adójuk hivatalból fog íegállapittatni és az igy előállható setleges méltánytalanságot pedig érdekeltek önön . maguknak tulaj­donítsák. Megjegyeztetik, hogy a III. osztályú kereseti adó alá a haszon­bérlők, kereskedők, segéddel dol­gozó iparosok stb. tartoznak, kik közül a folyó évben csak azok lesz­nek felvéve, kik a múlt évben nem lettek megadóztatva. Felhivatnak ennélfogva mind- tzon egyének, kik eddig akár teve- lésből, akár pedig uj keletkezésű laszonbajtó foglalkozásuknál fogva negadóztatva nem lettek, akár kap­ák, akár nem kapnak bevallási ivet, z adótárgy bejelentése végett az dójegyzői hivatalnál 8 nap alatt, - különbeni törvényes következ- íények terhe mellett — okvetlen legjelenjenek. Ertesittetik a lakosság, hogy város kepviselő-testületének jog- 'ős határozata folytán a piaczi áru- si helyek a következő változás alá stek, u. m. : A baromfi piacz a városi bazár előtti területről a gabona piaez he­lyére, — a gabona piacz a mostani sertéspiacz területére, — a sertés, szarvasmarha, szalma, széna és fa- piacz pedig az ürgés kocsma előtt közvetlen elterülő vásártérre helyez­tetik át. Felhivatik ennélfogva a lakos­ság, hogy ezen megváltoztatott s hatóságilag elrendelt piaczi rend­hez annyival inkább alkalmaz­kodjék, mivel azon lakos, ki áruval nem a most hatóságilag elrendelt piaczi árulási helyen jele­nik meg, ezen helyről áruival ren­dőri utón fog eltávolíttatni s ezen kívül az elkövetett kihágás miatt szigorúan is biintettetni fog. Magán hirdetések. Balázs József felsőszállási 51 hold, és felső rekettyéi 182 hold szántó-kaszálló és legelőből álló ta­nyás földbirtokát örök áron eladja. Értekezhetni vele IV. kér. lakásán. Molnár Flórian géplakatos tudatja a közönséggel, hogy Füredi Pál lakatos műhelyét bérbe kivette. A halasi első temetkezési egylet elnöksége felhívja mindazon egyleti tagokat, kik az utóbbi idő­ben el halt egyleti tagok után járó dijjaikait be nem fizették, hogy azt Brancs Vilmos pénztárnoknál mi­előbb fizessék be. Rózsa Nándor felsőhid mel­letti szőlőjá ben 140 kéve kukoricza szár olcsó ái on eladó. Értekezhetni vele IV. kér. lakásán, A „Friss Újság“ kihordá- dásához három fin havi fizetés mel­lett AYeisz Ignácznál felvétetik. Horváth Imre, Dr. Zilah Benő-féle bérletéről nagyobb meny- nyisógű takarmányt ad el ; ha vevő ott eteti meg, aljszalmáf ingyen ád. Tudatja továbbá, hogy Farkas Ilezső- féle bérletén levő csatakot harma­dából kivágatja, úgy hogy két rósz a vágóé egy rósz pedig az övé. Ugyanazon a bérletén, a közlekedési utat betiltja. Értekezhetni vele a helyszínén. id. Kuti Sz. Imrének járó­széki földjén nagyobb mennyiségű kivágott nádja van elauo. Értekez­hetni vele II kér. lakásán. özv. Klein Mórné felső re­kettyéi utón felüli 10 kapa és az iparban levő 800 n. öl szőlőjét örök áron eladja. Értekezhetni vele II. kér. lakásán. A földteker-mentességi jel­zálog hitel vállalat igazgatósága tudatja a közönséggel, hogy olyan kölcsönt hoztak forgalomba, mely a kölcsönkérő halála után megszűnik, és az örökösök még annyi készpénzt kapnak, mint a mennyit a kölcsön­kérő felvett. — Felvilágosítást díj­talanul ad és közvetít ifj. Nagy K. Antal és Daczi Mihály nevezett pénzintézet halasi képviselője. Nagy Ty. Illés kisteleki ut mellett levő 1 hold 563 n. öl szőlő­jét rajta levő lakóházzal örök áron eladja. Értekezhetni vele a hely­színén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom