Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1902 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1902-09-10 / 37. szám

1902. Kiskun-Halas helyi értesítője. szeptember 10. Keresztúri Józsefné örökösei I. kér. lakóházukat, rekettyéi utón felül Babó Sándor szomszédságában levő 2 kapa szőlőjüket, továbbá felső- szállás pusztán Boros Sándor szom­szédságában levő 3 hold szántóföld­jüket örök áron eladják. Értekez­hetni Keresztúri Józsefi. kér. lakásán. özv. Gupcsik Antalné III. kér. Vitéz utcza 786 sz. a. lakóházát örök áron eladja. Vevő nem jelent­kezése esetén bérbe is kivehető. Értekezhetni vele fenti lakásán. Nemes Mihályné Rébék Zsuzsánria gubodi sikon levő 7 hold szőlőjét és szántóját lakóházzal ter­méssel együtt, továbbá fejetekben levő veteményesét kedvező fizetési feltételek mellett örök áron eladja. Értekezhetni vele I. kér. 339 sz. a. Gusztos István házában levő lakásán. Dr. Farkas Imre füzesi 60 holdas tanyáját Dömötörtől kezdve több évre haszonbérbe kiadja. Kuti Sz. Sándor I. kér. la­kóházát örök áron eladja. Vevő nem jelentkezése esetén bérbe is kive­hető. Felső rekettyéi utón levő 4 kapa szőlőjét is örök áron eladja ter­méssel vagy anélkül. Értekezhetni vele fenti lakásán. Dr. Vaály Emil kiadja a volt Szentpéteri-féle birtokát marha őszi legeltetésre. Értekezhetni a sző­lőtelepén Turcsik Mihály megbízot­tal. Kaszás Lajos bognár mes­ter II. kér. lakóházát örök áron el­adja, ha vevő nem jelentkezne, 2 lakás bérbe kiadatik. Értekezhetni vele a helyszínén. Kardos János felsőkistelek pusztában fekvő 13 hold, a gubodi sikon az öreg szőlők mentében 3 hold földbirtokát, mely szőlőttlepnek is alkalmas, örök áron eladja. Érte­kezhetni vele IV. kér. lakásán. Szathmáry Béni, Szathmáry Sándor tőgymn. igazgató pirtói és felső-rekettyei birtokának felügye­lője e helyen hívja fel az illetőket, hogy feles krumplijaikat e héten szerdától kezdve feláshatják. Ván József VI. kér. 1686 sz. alatt levő lakóházát kedvező fel­tételek mellett örök áron eladja. Értekezhetni vele fenti lakásán. Németh A. Benő V. kér. lakóházánál két külön lakás mellék­épületekkel Dömötörtől kezdve bérbe kiadó. Felsőszállási tanyáján egy kazal anyaszéna egy kazal szalma és polyva van eladó. Érte­kezhetni vele vasárnaponként laká­sán, máskor pedig a tanyán. Két szoba, konyha és kam­rával ellátott lakás Dömötörtől kezdve kiadó Czunterstein Vilmosnál a Fő- utczában. Rokolya Ignácz Király ut- czai 1862 számú lakóházát örök áron eladja.‘Szegedi útban levő tanyáján ugarföldet ad ki feliből búza vetés alá. Értekezhetni vele fenti lakásán. Egy szobás lakás a hozzá szükséges mellékhelyiségekkel, kü­lön kis udvarral azonnal kiadó. Kohn Sándor szobafestőnél Bikády László szomszédságában. Lakos Sándorné Vlaszák Johanna I. kér. lakóházát örök áron eladja, vevő nem jelentkezése esetén Demötprtől kezdve bérbe is kive­hető. Értekezhetni vele a helyszí­nén. Kövecs Antal csizmadia mester egy tanonczot azonnal fel­fogad. Gyenizse Béniné I. kér. 57 sz. a lakóházát, 2 láncz fehértói szán­tóföldjét és a felső hid mellett levő kaszálló és nádasát örök áron eladja. Értekezhetni vele fenti lakásán. Hofmeister Ignácz a régi Dobó-féle földekből mintegy 7000 n. ölet elád kedvező fizetési feltéte­lek mellett. Értekezhetni vele d. e. a gazdasági bank helyiségében. özv. Rokolya Pálnó bodog- lári 500 hold szántó, kaszálló és legelőből álló tanyás birtokát Dömö­törtől kezdve több évre haszonbérbe kiadja. Értekezhetni Reick Sándor megbízottal. Bazsa István II. kér. Hat­házi Istvánné-féle lakóházát örök áron eladja. Pajor Péter felsőszállási 4 hold homokját Schön Mór szomszéd­ságában örök áron eladja. Értekez­hetni vele Balogh Joachim tanyáján. özv. Paprika Istvánná Varga Mária I. kér. 524 számú leégett házát örök áron eladja. Nagy Kálmán szabómester tudatja, hogy Kolozsváry Kiss István házában az anyakönyvi hivatal mel­lett kész férfi és gyermek ruharak­tárát megnyitotta. Feró D. Imre IV. kér. Thorma Imre-féle lakóházát ked­vező fizetési feltételek mellett örök áron eladja. Értekezhetni vele a helyszínén. A halasi mészhomokkő tég­lagyár részvényesei értesittetnek, hogy az általuk jegyzett részvénye­ket a társaság irodájában (Kossuth utcza Hofineister-féle házban) f. hó 7-től kezdve átvehetik részvényen­ként lerovandó 26 fillér bélyegilleték ellenében. Tegzes Ignácz járószéki birtokát őszi legeltetésre kiadja, ugyanottan levő nádasát terméssel együtt eladja. Egy kétcsövű vadász fegyvert is elád. Nagy Mária II. kér. 544 számú lakóházát örök áron eladja. Értekezhetni vele a helyszínén. Szecsödi György felhívja mindazokat, kiknek felsőszállási bir­tokán krumpli vetésük van, hogy a krumpli felszedését e hét folyamán okvetlen eszközöljék, mivel a jövő héten a földet felszántana. Horváth Sz. Mihály kőrni- ves II. kér. lakóházát örök áron eladja. Értekezhetni Hováth Sz. István testvérével. Lakos Imre V. kér. lakóhá­zát örök áron eladja. Vevő nem je­lentkezése esetén bérbe is kivehető. Értekezhetni vele vásártéri lakásán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom