Kiskun-Halas Helyi Értesítője, 1902 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1902-08-27 / 35. szám

1902. József, 2. Dr. Veszter Sándor, 3. Dr. Gesmai József, 4. Dr. Maár Mihály. A bizonyítványok felolvasása után az esetleges ügyészi functiókra fel­kérte elnök Berki Antalt, a rend fentartására pedig Szekér Pál kapi­tányt ; kinevezte a szavazatszedő küldöttség elnökévé Musa Benőt, tagjaivá: Nagy Pált és Babó Jánost. Bizalmi férfiakként szerepeltek Dr. Dobó Menyhért, Zilah János, Gaál István és Biró Sándor. A szavazás megkezdése előtt Dr. Zilah Benő sérelmet látott a polgármester amaz intézkedésében, hogy a szavazó helyiségben való tartózkodást korlá­tozta és ez ellen óvást jelentett be. A szavazás a legnagyobb rendben folyt le. Beadatott 178 szavazólap, ebből kapott Dr. Gesmai József 93, Dr. Wagner József 48, Dr. Veszter Sándor 35, Dr. Maár Mihály 1 sza­vazatot, 1 lap üres volt. Ekként D r. Gesmai József általános szó­többséggel megválasztatván, tárgy­talanná vált a már kitörni készülő vita a fölött: kell-e absolut többség az alorvos választásnál vagy nem'? Dr. Gesmai az esküt nyomban le­tette s meghatottan mondott köszö­netét az impozánsan nyilvánult bizalomért. A zsidó hitközség vasárnap d. u. tartott közgyűlésén ismét a papiak építésének kérdésével foglal­kozott. Most már nem tervek, hanem az elvi kérdés fölött tárgyaltak, hogy egyáltalában ópitsenek-e vagy nem ; 25 szóval 15 ellen az építést egészen levették a napirendről. Tanitó-választásra van egv- behiva a községi iskolaszék szomba­ton d. e. 9 órára, a mikor az alsó szárnyiskolánál és a Il-ik leány osz­tálynál megüresedett és esetleg be­választás folytán pusztai iskolánál megüresedő állások lesznek betol - tendők. — Pályáztak: Szikszay Gábor, Halasi Béla, Pethő Gizella, Papp Gizella, Farkas Krisztina halasi, Ványi Teréz nagykőrösi, özv. Mikéné Barabás Erzsébet, Fehérvári Julia budapesti, Nagy László gyo­mai. Kardos Borbála palánkai. Sta- nicz Julia szajoli, Köpösdi Jolán h.-m.-vásárhelyi, Szántó Lajos aradi, Zappe Zsófia foktői, Unterweger József máslaki, Zatkalik Erzsébet suúri, Iíollát Emma sz.-udvarhelyi Faragó Mária kecskeméti, Kosik Etel szivaczi, Kovács Károly jernyei, Susula Antalnó szegedi és Matos György kerekegyházi tanítók. Kiskun-Halas helyi értesítője. A Kereskedelmi Kaszinó alakulása szapora léptekkel halad a megvalósulás felé. Mintegy 70 ren­des tag kötelező aláírása már együtt van, az alapszabály-tervezet elkészült és értesülésünk szerint az alakuló közgyűlést már szeptember 7-ikóre összehívja az előkészítő bizottság a város közgyűlési termébe. Rendőri hirek. Csényi Imre bérkocsist, ki aug. 19-én éjjel a vas­útállomásnál a vonat érkezéséhez bérkocsijával nem jelent meg, 4 koronára büntette a kapitány. — Mezei tolvajok, Trója Fe- rencz és Alajos majsai suhanczok egy ábrándos éjszakán elkalandoz­tak a halasi határba és Gyenizse Józsefnek Türóczy-féle bérelt birto­káról 6 csomó árpát, Kerekes Béni földjéről pedig jócskán herét elke- zelvén ellábaltak. A rendőrség ha­marosan kinyomozta, s a kapitány az árpáért 6—6 napi, a heréért 4—4 napi elzárásra Ítélte őket. — Baraezkmag-háboru. Bizo­nyára a szűk gyümölcstermés az oka, hogy a konkurrencia még az olyan szerény üzleti czikk körül is— mint a baraczkmag — hihetetlen módon elmérgesedik. A héten L. Zsig- mondné szétszórta a piaczon kolle­gájának St. Simonnak keservesen összegyűjtött baraczkmag készletét, miből olyan csinos kis tettlegesség kerekedett köztük, hogy a rendőr- kapitány 10—10 koronát érőnek taksálta a botrányt. „Uj gazdasági tudósító“ kinevezéséről közölt hírünkre vonat­kozólag lapunk múlt számában Pé­ter Dénes ur kijelentette, hogy a hírnek az a része, mintha ő erről az állásról lemondott volna, téves. Újabb értesülésünk szerint a dolog úgy áll, hogy a földmivelésiigyi mi­nister, ki városunk gazdasági viszo­nyai iránt élénken érdeklődik, te­kintettel a város határterületére in­dokoltnak <alálta mégy egy bir­tokost a gazdasági tudósítói tisztség­gel megbízni a nélkül, hogy ez az intézkedés Péter Dénes urnák ré­gebbi és a legcsekélyebb kifogás alá sem eső megbízatását érintené. Niépesedési mozgátlóm. — augusztus 20. augusztus 26. — Meghaltak: Kis József 15 éves korban. Dezső Sándor 55 éves, Bindis Katalin 16 augusztus 27. éves, Domokos István 57 éves, Hugyecz Sándor 6 napos, Józsa Ist­ván 15 éves, Gyenizse Juliánná 2 hónapos korban. Házasságra kihirdettek: Simonyi János Fenyves Mária Vilmával. Egyhekeltek: Koralek Sámuel siittői lakos Schwarcz Evelinnel. Demeter Is,tván Kószán Katalinnal. Práger Ferencz felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos. N y i 111 é r. (A szerb, nem felel az itt közlöttekért.) (Frey Miksa vadkerti jegyzőről valaki azt a hirt közölte a napilapok­ban, hogy ő a hozomány miatti veszekedés közben apósát agyonverte volna. Erre vonatkozik az itt közölt nyilatkozat.) E hó 23-án — úgyszólván — az összes magyar napi lapokban — rang, kor s fele­kezeti kiiiömbség nélkül köztisztelet s szereretbeu álló Prey Miksa vadkerti jegyző felöl kürtőit aljas közlemény minden alapot nélkülöz, mert Prey Miksa bold, ipja 26 év előtt halt meg, Prey pedig f. év junius havában ülte meg házasságának tiz éves fordulóját; — e szerint apósát e hó 20-án agyon sem verhette. Úgy látszik Vadkerteu vagy környé­kén találkozott olyan gazember, ki a sárból él s kinek szivében nines egyéb, mint sár és epe. Ezen aljas közalak piszkos módon bosszantani óhajtott egy oly tiszta jellemű férfiút, kinek tehetsége, becsülete szeren­csével feliiláll minden kétségen, illetve aljas helyről jött támadáson. Bármily folytatása is lenne ennek a kellemetlen incidensnek, Prey tisztelői mindenben s miudenképen védelmére álla­nak a megtámadottnak bárhol, s bármely területen addig is, inig a bűnfenyitő eljá­rás képes lesz ezen aljas közalakot lelep­lezni s a megérdemelt jutalmat részére kiutalványozni. Soltvadkert, 1902. augusztus hóban. Sárfy Ödön s. k. r. k. kántor-tanitó, Klimek Rezső s. k. tanító, Bozóky Béla s. k. gyógy­szerész, Dávid Béla s. k. ev. tanító, Kiss Adolf s k. ev. ref. lelkész, Kruttschnitt Antal s. k. ev. lelkész, Bergl Ignácz s k., Klam Fülöp s. b , Vinze Imre s. k , Schwarcz Mór s. k., Klein József s. k., László Elek s. k. volt vadkerti, jelenleg brassói r. k. tanító.

Next

/
Oldalképek
Tartalom