Halas és Vidéke, 1902 (3. évfolyam, 1-53. szám)

1902-11-29 / 48. szám

drámai cselekményeit. Szabó Ferencz (Gábor lantos), Tihanyi Miklós (Bolond), hálás szerepeikben nem csekély érdeme­ket szereztek A közönség megtöltötte a házat. Szerdán »A libapásztor' operette furcsa bonyodalmakkal telt meséje tartotta jd hangulatban a szép számú közönséget Szepessy Szidi (Fanchette libapásztor) és Körösi Valér (Lajos) kedves kettős pri madonna szerepeikben versenyre keltek egymással. Balogh Árpád (Káráld lovag) és Szöregh Gyula (csatlósa) anyámasszony vitézei, Esztergomi Anna (Beatissime) a zárda szigorú fejedelemnője alakításaival juttatták teljes érvényre a bolondos ope rette hatását Csütörtök, „A páholy és a szabadkőmü vesek“ Ha lejárt váltódat óvatolták, ha kedvesed hűtlen lett hozzád, menj és ke­resd fel Polgárékat, nézd meg »A pá holy«-t, ahol megvigasztalhatod bus szi­ved. Ha mást nem láttunk volna a társu­lattól, azt hinnők, hogy annak tagjai a komikumot választották szerepkörükké. Szőregh Gyula az ő Csíz Pepijével, В Polgár Béla az ő Dinszky Czezárjával, Tihanyi Miklós az ő Lipóczy Józsiásával még a búskomorságot kiölik az emberből. B. Szűcs Margit (Klára) úgy látszik nem csak a drámai szerepkörben van otthon. Hervai Erzsi (Lili), Jónás Margit(Annuska), Körösi Valér (Eva), mitsem eugedtek part nereiknek a dicsőség és tapsban való ősz tozásnál. K. Pálfi János (Plaudán Mózes), Esztergomi Anna (Plaudáné). Szabolcsúié (az ádáz szakácsnő) is jelesek voltak. Egészben véve a játék összhangzó, gör dülékeny és öntudatos Jó lenne zóna­előadásra e darabot elővenni Péntek, Herczeg Ferencz hatásos tör­téneti színmüve az »Ocskay brigadéros« bórletszünetben. zónaelőadással ment Az ifjúság, meg az apróság nagy számmal volt képviselve a nézőtéren. Ocskayt Szabó Ferencz személyesítette nagy tudással, érzéssel Méltó partnere volt B. Polgár Béla (Szörényi százados) Nagy János (Jávorka), K. Pálfi Jánoe (a palócz), Her vai Erzsi (Tisza Ilona), Szűcs Margit (a czigányleány) jelesül működtek közre a darab sikere érdekében. Bay László (Та rios) szép hangján mély érzéssel énekelte a régi magyar dalokat. Szombaton „II ik Katalin“ komoly tár gyű operettében a szerelmében megtört hatalmas ctárnő szerepében Szepessy Szidi excellált, viharos taps és éljenzés követte eleneteit A közönség Szepessy Szidit igen szépen méltányolta. Szilágyi Erzsó bet (Duplessis Germain hadnagy) és Kö rösi Valér (Anioza) a kedves dallamu csók kettősben igen kedvesek voltak, a jelene teltet a közönség tapsaira meg is ujráz ták A darab is szép összhangzatosan gördülékenyen ment — mint rendesen. Vasárnap, Géczi Istvánnak »A régi sze­rető« czimü népszínműve került színre Nem az igazi nép nyelve és hangulata az, mely e színműben letéve vagyon és egészen más érzések és indulatok vezér­lik a színmű közeit a valóságban. Misi (Bay László) odakünn a Hortobágyon bi­zonyára nem oly könnyen veszi tudomá­sul, hogy saját gazdája elhódítsa kedve­sét és bizonyosan nem éri be egy két lumpolással. No de úgy vágyó i megírva, hogy Misinek nagy legény léttére pitye- regve kell odább állani a dúsgazdag Gaz dag Tóth István szándéka elől Mindezek daczára Misi az előírás szerint derekasan viselte magát, Teczája (Ivörösy Valér) igen kedves Tecza volt Szabó Ferencz (Gaz dag Tóth István) állásához, vagyonához képest — szintén miként előírva vagyon — dekiamált, még pedig szépen dekla máit. Csakhogy egy népszínműben nem a szép kifejezések és körmondatokkal, ha nem a mélységes érzelmekkel juttatja ér vényre a jó színész a cselekmény hősét bzabó Ferencz a jeles színész jól tudja azt, mert akkor, amikor Tecza őt eluta • sitva fájdalmában lerogyik, hatalmasan érvényesítette tehetségét. — Szepessy Szidi (Major Borosa) a fiatal szerelmes özvegy szerepében csillogott. Nem hall­gathatjuk el az apró cseprő 6 éves Balog L onkát, aki Erzsiké ho szu szerepét oly pompásan mondotta el és annyira átérezte csöpp szive az utolsó jelenetet, amikor : Major Borosa őt keblére szorította, hogy ; azt a sírást, melyet Szepessy Szidi oly művésziesen utánzóit, a kis Leonka való- ! sággal megcselekedte Hétfőn, »Kurucz Féja Dávid« ot isme ! telték leszállított Hely árakkal. Anyakönyv, nov, l6-t61 23.-ig Születtek : Szabó Ny. Vendel és Nyer ges Viktóriának István nevű fia, Szatmári G Imre és Kis Sárának Krisztina nevű leánya, Undi Erzsébetnek László nevű fia, Oltott Kovács Rozáliának Erzsébet nevű leánya, Pásztor József és Szurok Máriának József nevű fia, Elő G István és Fodor Rozáliának István nevű fia, Rátéti Pál és Király Gy. Juliannának Erzsébet nevű le­ánya, Nagy Kálmán és Lakos Rozáliának János, Sándor nevű fia, Veisz Emil és Zunterstein Mária. Malvinnak Ferencz ne vü fia, Garas László és Tóth Máriának János nevű fia, Bálint Mihály és Tápay Lídiának Pál nevű fia, Feró D László, Vilmos Károly és Csábi Francziskának László nevű fia Házasságra kihirdettek Darányi Imre Begyes Judithtal, Novák József Tóth Bu­rányi Máriával, Nagy F Imre Matkó Zsu­zsannával, Földvári Béniámin Gyevi Juli annával, Nagy L Imre Keller Etel sze­gedi lakossal, Borbás Béniámin Gyenizse Rozáliával, Lajkó Imre Polencsik Erzsé­bettel Monda Sándor Bábud Erzsébettel, \ Kalló József Paprika Judithtal Modok Benő Kuti Szabó Judithtal. I Egybekeltek: Farkas József Áts Rozá fiával, Néhai Áts Terézia leányával, tanuk I Horváth Mihály, Nagy László, Szatmári Béniámin, özvegy Gyulai Sándorné László I Erzsébettel, Néhai László Mihály és néhai I neje Szabó Éva leányával, tanuk Kosa Sándor, Varga Imre Szabó József Szabó Rozáliával, Szabó Pál és neje Zsebők Vik tória leányával, tanuk Suba Pál, Sebők Lajos Knetik József Földvári Máriával, Földvári Sándor és neje Csatári Mária leányával, tanuk Korbély János, Darányi János Földvári Sándor Szűri Ilonával, Szűri János és neje Lehőcz Mária leányá val, tanuk Babos János Balogh Mihály. Kis Illés Imre Daczi Juliannával, néhai Daczi Sándor és neje Hágó Mária leányá­val, tanuk Csikós Antal, Földvári Imre Csókási Mihály Zsácsik Szvilcsik Rózával, Zsácsik Szvilcsik János és neje Czipár Borbála leányával, tanuk Katona Antal, Nagy Kolozsvári Sándor. Elhaltak: Daczi Sándor 72 éves, Bacsó Eszter 3 éves, özvegy Vincze Istvánná Hajós Mária 60 éves, Kati Mária 65 éves, Szép Sándor 55 éves, Mészáros Erzsébet 5 napos, Paprika Judith 4 napos Paprika Józsefné, Rébék Zsuzsámra 60 éves Gál István 4 éves, Gyüdi K. Ignácz 76 éves, Bálint Pál 1 órás, Klein Móricz 51 éves. Újítás a virmspi tendszerben. Régi hagyományos, s?inte patriarczháiis intézményünkön : a vármegyei rendszeren nagy változ'atásokat ejtenek. Prestige-én nagy csorba esik, da nem hiszszük hogy sajnálkoznunk kell ezen. A vármegye régente egész l-.is királyság volt. Területre nézve egy régi német her- czegség nagyságával vetélkedvén, sajátságos juriszdikczióval rendelkezett és csak bizo­nyos tekintetekben, különösen a számadásra nézve tarlo’ott feielőss ggel az ország ön- kormányzatának. Nagyon hasooü ott beren­dezése és szervezése a Svájci mai kanton­jainak rendszeréhez. A megyéknek mindany- nyiszor fontos szerep ju’ott az országos dolgok irányításában, amelyekre gyakran döntő befolyást gyakoroltak. A történelem­ből tudjuk, milyen meszszire kiható tényke­dést fejtették ki a megyék Rákóczy Ferencz idejében, a kuruezok és iabarezok szerencsé­ben folyton váltakozó hadvise ése alatt. A későbbi időkben is, önkormányzatukon kívül, még az igazság élet és halál fölötti Ítélkezésében szinte korlátban hatalma volt a vármegyének. A jó Werbőczy nem igen okozott fejtörést a vármegyének. A tábla- biró, hajdúk szives közreműködésével, a de­resen intézte el a legbonyodalm«sabb jogi kérdéseket, nagyon röviden és nagy hatással. A deres immár régen a lomtárba került, a táblabiró még csak emlékezetünkben é*. Ám i vármegye ósdi szelleme kisért még mindé mai napi' s a korhadt rendszer teljesen el- örölve — dac ára évtizedek ó'a tartó eről­ködéseknek — még mindig nincsen. Leg­jobbjaink csak keztyüs kézzel mernek hoz­zányúlni, mintha fé néaek, hogy t'adiczióink ideáiizmusán rést törnek. (Folyt, következik.) HIRE k. — Az 1903 ik évi költségvetési előirány­zat f. hó 19 tői számított 15 napon át a főjegyzői hivatalban közszemlére kitéte­tett, hol az érdeklődők megtekinthetik — A városi tan .es közhírré teszi, hogy a város tulajdonát képező u n Tóbi féle homokhordó, a folyó évi decz Lén a v mérnöki hivatalban tartandó árverésen el­adatni fog. — A tanácsjegyzői állásra eddig csak egy pályázó jel •ntkezett: Molnár Mihály jelen­legi adójegyző, kinek megválasztása annál inkább bizonyos, meit előléptetésről van szó, melyre a pályázó, ismervén tehetségét és igyekezetét, valóban rászolgált. Helyébe Ma­kai Is'ván mostani számvevő adta be pályá­zati kérvényét, kinek megválasztására vau egnagyo )b kilátás. Mikai István számvevő hangyaszorgalmú ambitiózus fiatalember meg­választása a közügynek csak előnyére lenne. Rajta kívül még Maár József kiskéri aljegyző , városunk szülötte pályázik az adójegyzői ál. ásra, A valószinüieg üresedésbe jövő szám­vevői állásra Kovács János számtiszt, Tas- nády Székely Kálmán és ifj. Benyák Pál Ír­nokok fognak pályázni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom