Halas és Vidéke, 1902 (3. évfolyam, 1-53. szám)

1902-03-15 / 11. szám

hetetlenek nem létezhetnek, mert megb on- taná'k a fennálló törvényes rendszert, s ez végkövetkezményeiben nemcsak városunkra, de az államra is kiszámithatlan anyagi hát- ránynyal járna. A kereskedők ugyan vajmi keveset tő­rödnek azzal, hogy a hatóság által már 3—4 éven át a város számlájára hozatott nagy mennyiségű rézgálicz stbi elszámolása mint történik — a mennyiben lévén aznapi áringadozásnak alávetve, s igy nyereséget vagy veszteséget okvetlen eredményeznie kell és hogy a hatóság a város számlájára egyáltalán köthet-e ily kétes kimenetelű üzleteket avagy nem — erre feleljen más. Ok csak a saját jól felfogott érdekükben óhajtanak ezen kétséges állapottal végre valahára tisztába jönni, s ebben tökéletesen igazuk van. Mert, ha van joga az elöljáróságnak a szóban forgó elárusitásra, úgy akkor intéz­kedni kell, hogy az ekként forgalmazott tőke utáni esetleges nyereségre eső harmad­osztályú adót is fizesse a város nemcsak a jövőre, de 3—4 évre visszavetőleg is; vi­szont a kereskedők adóji les :állitassék. Ha pedig nircs joga, úgy akkor azonnal be kell szüntetni ezt a példátlanul álló tart­hatatlan állapotot a melyhez hasonló nem fordul elő Magyarország egy városában sem ott, a hol önállóan képesített s rendes adó­fizető kereskedők vannak. A halasi kereskedők. HÍREK. — Szabad líceum. Múlt vasárnap fejez ték be a f iskola dísztermében a felolva­sások sorozatát abban az értelemben, m nt azt a múlt számunkban közöltük. Vidand Arthur magyar államvasuti ősz tálymérnök beszélt a furott és ártézi ku­takról ; városunk határát vevén szem ügyre, megmagyarázta, miért nem lehet határunkban ártézi forrásra szert tenni. Épen városunk határán húzódé, lefelé a Duna és Tisza közötti vízválasztó Sza­badka felé, és igy nincsenek olyan viz- erek, melyek a talaj szinénél magasabb állású vizmedenczékkel összeköttetésben lennének, hogy nyomásuk folytán a viz a föld színe fölé szökellenék, igy meg kell elégednünk az olyan furott kutakkal, melyek vize a föld felszíne alá bizonyos magasságra mégis felemelkedik, bő vizű forrással bir, és szivattyú segélyével 0, vizet rendeltetési helyére lehet vezetni Elmondta a halasi vasút állomásnál fúrt kút történetét *) Végül ezen kutból nyert talajrizseket egy csinos szekrénykében elhelyezve, és külömböző mélységek sze­rint felosztva, a főiskolának ajándékozta. Utána Dr. Hermán Ferencz olvasott fel a • nők jógáról « Végül Fülöp Sándor sza­valt el Szabocskától egy pár verset: »A Grand Caféban« és »Salzburgi csapszék­ben«. Fülöp Sándor tanár ur ezzel a sza­valatával igazolta a magyar melodráma jogosultságát mert szavalatát a műked­velő zenekar kisérte, természetesen a tar­talomhoz simuló nótákkal; »kondoros! csárda mellett« ... a Salzburgi nótát a »Fischerin du kleine . . « képviselte ; a szavalatot a »Vagyok olyan legény mint te« nótája zárta be. Fülöp Sándor sza­*) Legközelebb részletesebben visszatérünk mind. ezekre. valatát megelőzte a műkedvelő zenekar előadása, szép magyar nótákat muzsikált, kezdvén egy kevésbé ismert dalon »Meg- kondult az öreg harang misére.« Az elő adást Szilády Áron ur befejező beszéde zárta be, örömének adván kifejezést a fölött, hogy közönségünk hálás volt, az előadásokat szép számmal látogatta. Az­zal búcsúzott el a közönségtől, hogy az ősszel viszont fognak találkozni Mint mindenkor, úgy e napon is a diszterem egészen megtelt a hallgatósággal. — Fordulat az izr. hitközségben. A zsidó hitközség vitája véget ért. Beck és Kellner párt elrakták fegyvereiket, A választott bí­róság — mint már említettük, a Kellner pártnak adott igazat azzal, fogy az 1900. jan. 23 iki választást törvényszerűnek Ítélte, B;ckek ez ellen apelláltak, a felebbezési bí­róság tárgyalása alatt Beckék a választás érvényességét elismerték, igy Kellnerék az elégtételt megkapva, az egész elöljáróság lemondott. Most kedden, e lemondás foly­tán megtartatott uj választás eredménye: I. Elöljáróság, elnök Propper Sándor, i-sö előljá'ói tag Hofmeister Ignácz, 2-ik elöljá­rói tag Hoüáoder Áron, 3 ik elő járói tag Kobn Lipót. II. Képviselőtestület: 1. Práger Ignácz (egyszersmind első pénztárnok). 2. Holländer Dávid (egyszersmind másod pénz­tárnok). 3. Weisz Ignácz (egyszersmind Til- mud-Thora gondnok). 4. Schön Mór, 5. Schön Sándor, 6. Klein Mór, 7. Kánitzer Mihály, 8. Práger Zsigmond, 9. Bergl Al­bert, IO. Beck Miksa, 11. Bergl Béla, 12. Kohn üebestyén, I3. Keiner Sámuel, 14. Kohn Antal, 15, Krisháber Lajos. III. Pó"- tagok: X. Czunterstein Vilmos, 2. Heisler I Samu, 3. Práger Dávid, 4. Roth Péter, 5. I G ück Juda, 6, Weisz Emil. — Gyászhír. Vattamányi Sándor városi ! alorvos e hó 7*in 77 éves korában meghalt, A szabadságharcz után, melyben mint had­nagy vett részt, telepedett le Halason. Nagy népszetüségnek örvendett; a függetlenségi pártnak is vezérembere volt. A város ha­tósága és a család a következő gyászjelen­tést adák ki: Kiskun-Halas tanácsa és tisz­tikara fájdalmao részvéttel tudatja Vatta- manyi Sándor urnák Kiskun-Halas város 47 éven át volt tiszti alorvosa, 1848—49-iki l;honved hadnagy folyó hó 7-én délután 2 (órakor élete 77-ik évében történt gyászos eihunytát. A bo doguit hült teteme f. hó 9-én délután 4 órakor fog a római kathoii- kus egyház szertartása szerint örök nyuga­lomra helyeztetni. Kiskun-Halas, 1902. már- czius 8. Vári Szabó István polgármester. Béke poraira! — Alulírottak fájdalomtól megtört szívvel tudatják a feledhetetlen após, nagyapa és szépapának Vattamányi Sándor városi alorvos urnák f. hó 7-én dél­után 2 órakor, munkás életének 77-ik évé­ben, rövid szenvedés után történt gyászos eihunytát. A boldogulnak hült tetemei f. hó 9 én délután 4 órakor fognak a róm. kath. szertartás szerint az anyaföldnek átadatni, Kiskun-Halas, 1902 márczius 8-án. Torday G za, Torday Mariska, Torday Erzsiké, Torday Sanyika, Lányi Viktoria, Lányi Ti­bor, Lányi Zoltán, Lányi Mártha mint szép- unokái. Ároki József mint veje. Ároki Mar­git férjével Torday Gézával, Ároki Viktória férjével dr. Lányi Jánossal, mint unokái. Béke poraira ! — A spóroló bizottság a múlt hó 15-én következőleg állapította meg programmját : I. A külrendőrség Megszüntetése és más alapon szervezése. 2. A kir. adóhivatal helységétől (melyet a város ingyen aján­lott föl) haszonbér kérése. 3. A városház hivataloi helyiségeinek szénnel való fűtése. 4. Mérlegháznál a mázsálások szabáy- szertl eszközlése. 5. írógép beszerzése. 6. A jegyzők magánmunkálatot csak hivatalos órán túl teljesíthetnek. 7.*A rendőrség ré­szére államsegély kéressék. 8. Község iskolák részére államsegély kéressék. 9. A halasi takarékpénztár földhitelintézeti adós­ságok és ezzel összefüggőleg a város aktiv- pasziv áfása, vagyona vétessenek számba s ennek okszerű rendezése, az adósságok törlesztése, az évi jövedelem emelésére fi­gyelemmel a regále kötvényekre, adjon ja­vaslatot a bizottság. 10. Szegényügy, figye­lemmel az e czélra tett alapítványok s Ressenyey- szegényházra rendezendő. II. A régi temető lezárása iránt intézkedés. 12 Mocsaras helyeken ne adjon építkezésre engedélyt a hatóság, hanem a vásártérnek ily czélra leendő felosztása tárgyában ad­jon javas’atot. 13. Az építkezések figye­lemmel a nagyvendégló, városi, pusztai, is­kolák épitésére, tervszerűen vétessenek számba. 14 A fehértói erdő gazdászat ér­tékesítése, jövedelmezősége iránt intézkedés teendő. 15 Elöfogati ügy rendezendő, 16 Vasúthoz vezető útvonal mentén ürszé- kek állíttassanak. 16 A város belterü­letéről a mérnök térképet készítsen, a tér­kép nyilvános helyen kifüggesztendő. 18. A város belterületén, különösen a gőzfürdő vi­zének levezetésére fedett csatorna építtes­sék. Ezekhez még Hermán Ferencz felvenni kívánta 19. kaszárnyát építeni, 20. Regále- kötvéoyeket értékesíteni, 21. Fehértón föld- mives iskolát felállítani, 22. Költségvetés összeállításának az előző évi költségvetést is feltüntetni, 23. A községi iskolafelügyelői állást megszüntetni. Múlt hó 28 án össze is ült. A külrendőrség, illetve azzal kapcsola­tos mezőrendőrség feletti tanácskozást tárgy­talannak találta, mert ilyen irányú felterjesz­tés már megtörtént. A kir. adóhivatali he­lyiségtől bér iránti igényt elejtette, szeren­csének tartván, hogy adtak adóhivatal. — A publikáczióról. Kuti Sz. Sándor I. kér, lakóháza, 2 drb szőllője, veteményes földje, erdő és legelő földje eladó Kosa Sándor felsőkisteleki 9 hold legelő földje eladó. Figura Pál rekettye pusztai 50 hold birtokát eladja, haszonbérbe is kivehető Kovács István alsó nyomási 3 hold szán­tóföldje, 1 hold herése eladó. Ifj. Fánosi Mihály I kér 152 sz lakóházát örök áron eladja. Komlós Lajos VI tiz 2 házhelyét füzesi 1 láncz szántóföldjét, 1 hold szől- lőjét eladja Ádám Dávid a Buzi féle bé relt házában egy udvari lakást bérbe kiad. Kolozsváry Kiss István alsókiste­leki tanyáján a nádat feliből kivágatja, özv. Szentpéteri Lajosné 43 hold füzesi tanyáját eladja. A halasi mészhomokkő téglagyár r. t a keczeli utmentén levő 1 hold szőllőtelepét gyümölcsössel ha- ' szonbérbe kiadja. Értekezhetni a társaság irodájában (Kémeri-ház). Közgazdaság. Az állatbiztosításról. A közel múltban — az ország szivében — Budapesten legnagyobb gazdáink kezdemé­nyezésére és közreműködése mellett, szö­vetkezet alakult, a mely czéljáut tűzte ki az állat állományban betegség következtében beállott, s a gazdát érzékenyen sújtó, vesz­tességnek kárpótlását. Méltányolva ezen in­tézmény üdvös voltát, az utóbbi időben az

Next

/
Oldalképek
Tartalom