Halas és Vidéke, 1902 (3. évfolyam, 1-53. szám)

1902-03-15 / 11. szám

intézet a magas kormány részérói is meg­felelő erkölcsi támogatásban részesül. A nagyméltóságu földmiveléstgyi minisztérium egy kibocsájtott rendeletével 1901. év ja­nuár i-töl kezdődóleg az általa kiosztott községi tenyészbikákat a saját tárczája ter­hére biztosította és egyúttal felhivta az összes törvényhatóságok figyelmét az állat­biztosítás szükséges és üdvös voltára. A magas kormánynak ebboii intentiója eléggé fi gazolja azt, hogy a szövetkezet működésével hézagot pótol különösen ná­lunk, hol az állattenyésztés az utóbbi évek­ben nagyobb lendületet vett, a mi által az állat állományban fekvő tőke is emelkedett. A gazdának tehát saját jól felfogott érdeke kívánja, hogy ezen tőkének kellő biztosítá­sáról gondoskodjék. Erre pedig az alkalom megvan annál az intézetnél, a mely »Magyar Kölcsönös dlUt- biztositó-társaság mint szövetkezet« czim alatt Budapesten működik. Ennek a biztositó intézetnek biztositási feltételeit a következőkben közlöm : Biztosításra elfogadtatnak szarvasmarhák 6 hónapos és lovak 1 éves kortól feljebb Nagyobb állatállománynál az ugyanazon nemű, fajú és korú állatok átlagos értékben is elfogadtatnak átalány biztosításra és kár esetén ezen átlagos érték 80 százaléka ké­pezi a kártérítés tárgyát. A biztosító fél a biztositási ajánlat felvé­telekor a vizsgálati és becslési dijat köteles lefizetni. Vizsgálati és becslési költség 20 db ál­latállományig darabonkint 50 fillér; 20 darabon felül 40 dbig 30 fillér ; ezen felül 20 fillér. A biztosítás az állat elhullása, kényszer- vágás vagy kényszereladás esetere köttetik és pedig ha az elhullás, kényszervágás, kényszereladás: a) betegség folytán; b) baleset; c) tűzkár, vagy egyébb szerencsét­len esetek miatt történik. Minden biztositó fél köteles összes szar­vasmarha vagy lóállományát biztosításra ajánlani. A biztosítás időtartama rendszerint egy év. de az intézet rövidebb időre és több é”re szóló biz'esitást is elfogad. Ha a biztosított állat másnak tulajdonába megy át, a biztosítás érvénye megszűnik. A biztosító fél köteles az állat megbete- gedéséről a szövetkezetnél azonnal jelentést tenni; a beteg álla'ot pedig azonnal állat­orvosi kezelés a'á vétetni. Ha a biztosított szarvasmarhát oly bal­eset éri, vagy az o y betegségbe esik, melynek folytán az, az állatorvos szakvé­leménye szerint, levágandó, akkor köteles a biztositó fél a levágást azonnal eszközölni. A biztositó fél köteles a kárt azeunal a szövetkezetnek 24 óra alatt ajánlott levélben bejelenteni, a hullát állatorvos által felbon- czoltatni * a bonczolás jegyzőkény vét a szövetkezetnek beküldeni. Az összes károkmányok beérkeztétől 30 nap alatt a biztositó szövetkezet a kártérí­tés kérdésében határoz és a megszavazott kártérítést azonnal kiutalványozza. A biztosítandó áilatok következő 4 osz­tályba soroztainak : I. osztály; lovak I —14 éves korig; melynél, közönséges biztosítás esetében, I db utál 3 korona évi biztosítás« dij fi­zetendő. biztositási dij egy évre 4 korona dara­bonkint. III. osztály : teüvér és versenylovak ; IV. osztály: szarvasmarhák fél éves kor­tól feljebb; biztosítási dij: 1 korona 50 fillér darabonkint. A biztosításnak a következő nemei van­nak : 1. Közönséges biztosítás, mely nőm jár­ványos betegségek és kényszervágás eseteire vonatkozik. 2. Járvány biztosítás, járványos betegsé­gek eseteire. 3. Herélési biztosítás, ha az állat herélés következtében pusztul el. Tartama 28 nap. 4. Telivér és versenylovak biztosítása, 5. Szállítási biztosítás, a vasúton és ha­jón való szállítás közben e őforduló károkra. Mindezen biztosítási nemeket illetőleg külön biztositási feltételek vannak. Ezekben vázoltam a bpesti állatbiztosító szövetkezet biztositási föltételeit, szolgálat#' akarván ezzel tenni gazdaközónségünknek, hogy megismerje ezen intézet működését, mely a gazdák anyagi érdekeinek hathatós előmozdítását tűzte ki czéljáui. A biztosítást illetőleg bárkinek készséggel szolgálok útbaigazítással. Kiskunhalas, Г902. márczius 11. Hegedűs Sándor kir. állatoríos. Kis-kun-halasi időjelzés a főgymn. esapadékmérö álloms észleletéi szerint. Jelmagyarázat: mm =*= millimeter; сш »= centi­meter ; В = északi szél ; D *=* déli szél ; К —^ keleti szél ; Ny ___ nyugati szél; Ék __ északkeleti; Ény —- északnyugati ; Dk délke'eti; Dny «Ulnyugoti rzél; t -w- tartés; e _ erős; sz __ száraz. Márezius i j 2 J 3 j 4 j s 6 7 S » 10 „ I reff el 7 0 • ! órak er — w 1 4 lo1 5 ■ 3 ! 0 —3, — 2 О---I 1 3 „ 1 délután ,jg .2 г <ír*k»r ,1 I 1 161 ln 12j 3 ; 2 I4 7 8 7 0 1 ö 1 *8,fi К 9 érakor 1 1 1 1 lőj 6 i 6 :—oj 0 • 3 4 5 0 Szel iránya ÉK DK É Csapadék maa Kev Hó reggel 7 órakor j hó jrih Jegyzet Legenyhébb volt i-én, leghidegebb 6-ikán reggel. Motorvásárlók T»£»S­dést, melyik gyártmány a legjobb ! Drezdai motor-pár r-t. (Ezelőtt HILLE) gyártja az »lismert legj'vbb benzin és gázmotorokat és benz:nloko- mobilokat. Malmuk, takarmány­kamrák, cséplés fs minden más üzemhez kipróbáltan a legtökéle­tesebb, legegyszerűbb szerkezetű legtartósabb, legkönnyebb keze- lésű és legjobb üzemű gépek. Legelökelőbn referenciák több ------------­évi legkielégi több üzemekről ren­delkezésre. Vezérképviselet, és mintaraktár: Gellert Ignác és Társánál BUDAPEST, VI. Teréz körút, 4!. szám (a nyugoti pályaudvar közelében). i—14 Minden kiállításén és versenyvizsga- laton legelső dijakkal kitüntetve. Kovácsolt szStetszS оВД. тйкэ Schottola Ernőnél Budapest Andrássy-ut, 2 sz. Árjegyzék és minták kívánatra ingyen és bérmentve ! ! ! II. osztály ; lovak 14 éves kortól feljebb, Nyomatott Braun Adolf копуvnyomdájaoau Szabadkait, (a Nemzeti Casino átellenében.) 0 J T 0 Kések, Gumiszailagok, 0 J T Ó Pamut, Dugók, 0 J T Ó Fogók. Szőlő csomagoló vászon, a legjobb minőségben ás gyár) árban kapható; aá* ss tb

Next

/
Oldalképek
Tartalom