Kun-Halas, 1898 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1898-08-14 / 33. szám

Augusztus 14. К U N - H A L A S. 1898. — Az italadó kedvezményben része­sülni kívánó szőlős-gazdák figyelmeztetnek, hogy ehhez való igényüket holnaptól kezdve közna­pokon szeptember hó 10-ig a jegyzői hivatalban bejelenthetik. Megjegyezzük, hogy ez annyiban fontos az érdekeltekre nézve, hogy ha a beje­lentést megteszik, hectónkónt 8 írt (19 krt kell fi­zetnék, e nélkül pedig 5 frt 69 kr. „akcist“ fi­zetnek. — Az „Önképzö egylet“ ifjúsága fo­lyó hó 20-án (István király napján) az egylet helyiségében, könyvtára javára zártkörű táncz- mulatságot rendez. Kezdete d. u. 5 órakor. — A es. és kir. 23. gyalogezred 2. zászlóalja Budapestről a nagy hadgyakorlatokra jövet, tegnap városunkba megérkezett. A derék hadfiak 7 napi fárasztó út után, 2 napot pihen­nek városunkban, honnan hétfőn reggel indul­nak tova. Az ezred zenekara tegnap délután tér­zenét adott, melyet ma délután — hallomásunk szerint — ismételni fog. Kívánjuk, hogy a két napot jól töltsék el körünkben s a „nagy manő­ver“ alatt kellemesen emlékezzenek a nálunk töltött két napra. — Ipar engedélyt kaptak: Bichter Ferencz harisnya-kötő, Niedermann Ignácz férfi-szabó és Gyenizse Lajos mészárosmester­ség folytatására. — Öngyilkosság néhány forintért. . Folyó hó 10-én a déli órákban sietve jelentették a rendőrségnek, hogy Mészáros Lajos 11.-ik ti- zedbeli lakos öngyilkossági kísérletet követett el. A rövid perczek múlva megérkezett rendőrség és orvos azonban már Mészáros Lajost halva ta­lálta a szoba közepén, csontig ható vágással a torkán. Melette hevert a borotva, melylyel éle­tét kioltotta. A vizsgálat kiderítette, hogy az öngyilkosság oka valószínűleg az, hogy a sze­rencsétlen ember néhány héttel ez előtt egy lö­vet vett a kis-kőrösi vásáron 30 fortórt, melyet legutóbb tovább adni akarván, valami eddig észre nem vett hibája miatt nehány forinttal kevesebbet Ígértek érte s az anyagi veszteséget vette szivére. A szerencsétlen különben nehány nappal ez előtt szintén tett hasonló öngyilkos- sági kísérletet, a mikor is kútba ugrott, de on­nan kimentették. — Meglelctezhefcők-e a csomagokba tett levelek % Többször fordult már elő, hogy a postacsomagokba levelet is tettek és legtöbb esetben az ily leveleket tartalmazó csomagokat bélyegcsonkitás miatt megleletezték. Pedig a postai csomagokban igenis szabad levelet, illetve közléseket tenni. Erre nézve hivatkozhatik min­denki a Pénzügyi Közlöny 30-ik számában (1895. évi) megjelent pénzügminiszteriumi ren­deletre, melyet 51. 180. szám alatt adtak ki. Kivételt képeznek oly csomagok, melyek olcsó szálitásban részesülnek, mint az áruminták, ke­reszt kötések, ezekbe Írásbeli közléseket nem szabad tenni. — Az 1898-iki újon ez ifjúság f. évi augusztus hó 21-én a vendéglő nagytermében Orbán Benő zenekara közreműködése melett zártkörű ttmezvigalmat rendez, kezdete este 7 órakor. — Szerencsétlenség a puskával. E hó 6-án Mérges pusztán Horvát Bangó Károlynak 19 éves Balázs nevű fia éjjelre egy duplapuská­val kiment a kukoriczavetést őrizni, ahol saját lovaikat a kukoriczában bent érvén, azokat kiza­varta, s e közben a puska agyával az egyik lói a reá ütött. Ütés közben a fegyver nyaka eltört, s a fiatal embernek derekába fúródott a teljes töl­tés, melyet ugyan a városba történt beszállítás után Dr. Beck Sándor azonnal eltávolított, de mindennek daczára a gondatlanság esetleg éle­tébe kerülhet. — A vásártéren a vasúti pályaház át- ellenében aváros közönsége által 25 évi haszná­latra átengedett területen Osefregi István által épített vendéglő épületét s mellék épületeit a képviselő testület kebeléből kiküldött bizottság e hó 11-én felülvizsgálván, azokat, mint teljesen megfelelő, s kifogástálan épületeket a v. tanács utján a v. képviselő testületnek elfogadásra aján­lotta. — Népesedési mozgalom az elmúlt hétről. Házasság nem köttetett. Született 13 El­halt 7 éspedig: Solti József 77 éves, aggkor­ban, Sütő Sándorné Gilich Erzsébet 41 éves, hagy mázban. Csendes Margit 2 napos v. sz. gyengeségben, Biró Károlynó Berényi Bozália 28 éves, tüdővószben. Sárközi István 72 éves, aggkorban, Mászáros Lajos 40 éves, öngyilkos, Krammer Mihály 86 éves, aggkorban. — A villamvilágitás ügyében Ganz és társa budapesti ezóg megkereste a tanácsot, hogy a berendezési terv elkészítése czéljából a fo­gyasztás mennyiségére vonatkozó adatokat bo­csássa rendelkezésére, mely esetben késznek nyilatkozott a kívánt tervvel is költségvetést rö­vid idő alatt a v. közönsége részére díjtalanul elkészíteni. Dr. Hermán Ferenc, felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos. NYILT-TER*) Válasz nemes, nemzetesés vitézlő Beck Mór úrnak! Kedves Beck thatha! Eszem azt a nyulbőr-nemesitette kékvérű hamiskás szentjét magának, talán bizony meg­irigyelte báró Bock táborszernagynak és elő­kelő nemes családja többi jeles tagjainak dicső­ségét, hogy úgy egyszeriben hírlapírói babérok után áhítozik?! Elismerem ón azt, hogy a Beck család az ország legjelesebb zsidó családainak egyike, azt sem vonom kétségbe, hogy ön ennek a jeles fa­míliának legderekabb tagja; de miután önnek nem minden atyafiát ösmeri a világ és miután önnek magának is vannak „rejtett bájai“, a kép teljessége kedvéért hadd mutatom be ezeket is a nagy közönségnek. Önnek két vejét én védtem a kalocsai kir. törvényszék előtt, hol azok csalárd bukás bün­tette miatt voltak vádolva és elítélve. Ebben a bűnügyben az ön fiánál késő éjjel tartott a vizs- gálóbiróság házkutatást. Ön maga a Bozóky-ügy- ben hamis eskü büntette miatt volt vádolva, a Borsay-ügyben pedig hamis tanuzás büntette miatt volt jogerősen vád alá helyezve; ez utóbbi ügyben ón védtem magát a büntető törvényszék előtt. Igaz hogy felmentették, de ez a felmentés — hogy is mondjam csak — nem történt ám muzsikaszóval! Szóljak-e arról, mikor a fia elleni váltóperben ön az aláírását megtagadta? Beszóljek-e a szanki Busa-árvák vagyonának kiforgatásáról? El- beszóljem-e, hogyan botozták önt meg Kis-kőrö- sön nyilt utczán ? Hogy a hitközség megvonta öntől a minden jóravaló hitközségi tagot meg­illető, becsülést kifejező czimet (chóvert)? Szól­jak-e a L ő w ügyről? elmondjam-e, hogy 90 esztendős anyósa bírói utón kénytelen önt és gyermekeit tartási kötelezettségük teljesítésére szorítani? Elmondjam-e, hogy miért kellett ön­nek Majsáról elszelelni? Ilyeneket nem talál ám kend az ón famíliámban még Lengyelországban sem! No de nem szólok mindezekről a dolgokról. Számoljon értük thatha a saját lelkiismeretével! Hanem áttérek a magunk számadására. Nyolcz esztendeje, hogy magának és ne­mes famíliájának szennyesét mosom; csupa olyan ügyekben képviseltem magukat, hol a szim­pátia az ellenfél oldalán volt, képviseltem jobb ügyhöz méltó buzgalommal és önmegtagadással, mondhatom, hogy „chelbi vödómi nimat . . . .“ (hisz maga ért engem!) a maguk kóczos dolgai­ban. És mikor esztendők múltával becsületesen kiérdemelt munkadijamat és készkiadásaim meg­térítését követelem, akkor előáll holmi mesékkel és Bittergeschichtenekkel, mintha engem maga vagy nemes családja iránt bosszú vezérelne eljá­rásomban. Nem másért mondtam le ügyei viteléről (és nem is az ügyészi választás után, hanem az előtt mondtam volt le) mint abból az egy­szerű okból, mert maga csak nagyúri leereszke­déssel és nemesi kózszoritással akart velem kvittelni. Az sem igaz, hogy én 161 írtért pereltem be, mert háromszáz írton felüli ügyvédi költsé­get vasaltam ón be eddigeló magán per utján. Hátra vannak még költségeim a Guttmann- fóle 6000 frtos kártérítési perben, a menye által ön ellen folytatott 4500 frtos váltó ügyben, (melyben önnek egyik nemes fia a törnónyszók előtt arra tett esküt, hogy a másik nemes fia a váltót az ön íróasztalából ellopta), továbbá a Neumannó-féle 1000 frtos perben, (melyben ön azzal védekezett, hogy v а к s igy nem tudta mit ir alá), a napa által ön ellen indított tartási perben és a sógornője által ön ellen 100 frtleta- gadása miatt folytatott ügyben. *) Az e rovat alatt közlőitekért nem vállal fele­lősséget a szerk. Itt a nyilvánosság előtt szólítom fel önt újból, hogy az ezen perekben nekem járó 460 frt perköltséget 24 óra alatt annál bizonyosab­ban kifizetni ne terheltessék, mert különben ne­mesi volta és a családjához tartozó magas digni- tások iránt érzett őszinte tiszteletem daczára is kénytelen leszek önt e miatt újra beperelni. Annak a bebizonyítására, hogy én önt is­mételten felszólítottam a fizetésre, de, hogy ön (nemesi) tülebo'ját sem mozgatta erre, olyan egyének tanuságtételére hivatkozom, kiknek szavahihetőségében egész Halason senki sem kételkedik: ezek Dr. Zilah Benő kir. járásbiró, Berki Antal ügyvéd és Grósz Adolf ügyvédjelölt urak. Lássa, Beck thatha, maga büszke a csa­ládjához tartozó előkelőségekre; vájjon azok is büszkók-e önre? és vájjon, ha a király úgy is­merte volna önt, mint a hogyan én ismerem, akkor is nemességre emelte volna-e magukat?! Ami végre az erkölcsi alapot és tisztes­séget illeti, kijelentem magának, hogy soha sem vágyom az ön részéről más elismerésre, mint hogy azért, amiért ón önnek dolgoztam, ön nekem megfizessen. Eddigeló abban a hitben voltam, hogy azért nem fizet, mert szegény, de miután sorai arról győztek meg, hogy gazdag ember, fizetni nem akarása súlyosabb beszámí­tás alá esik. Az igazán nem szép egy ilyen ne­mes, gazdag és előkelő úrtól, hogy szegény ügy­védjének, aki nem is nemes, nem akar fizetni. A hirlapirás mesterségéről pedig tegyen le; ez a pálya magának babérokat nem terem. Még csak egyet, kedves thatha! Mikor a bibircsókos Bebeka azzal a panaszszal állított be a rabbihoz, hogy a szomszéd fia őt erőszakkal magcsókolta, azt mondta rá a bölcs férfiú: „Bebeka, Bebeka, te nem panaszkodol, te dicse- kedel!“ — Aligha tévedek, midőn azt hiszem, hogy kigyelmed is dicsekedni akar a nyilvános­ság előtt! Sólem aléchem ! Dr. Hofmeister Juda, ügyvéd. Hirdetések. 3326/1898. tkvi szám. Árverési hirdetmény. A kis-kőrösi kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a kis-kőrösi Il-ik önsegélyző-egylet vógrehajtatónakTorgyik János és neje Volák Erzsébet végrehajtást szenvedő elleni 330 frt tőke követelés s jár. iránti végre­hajtási ügyében a kis-kőrösi kir. jbiróság terü­letén lévő Kis-Kőrös község határában fekvő s a kis-kőrösi 454. sz. betétben Torgyik Jánosnó született Volák Erzsébet nevére bejegyzett All. sorsz. 5653. hrsz. a. Vinyicska dűlőben lévő 1 hold 433 0 öl szántó, A I 2. sorsz. 6025. hrsz. a Pohibni maczkó dűlőben lévő 970 Q öl szántó, A I 3. sorsz. 6092. hrsz. a. Po­hibni dűlőben lévő 1 hold 116 0 öl szántó, A I 4. sorsz. 6676. hrsz. a. Báczkut dűlőben 1 hold 64 0 öl szántó, A I 5 sorsz. 8047. hrsz. a. Si- vány dűlőben 416 0 öl legelő, A I 6. sorsz. 9609/1 hrsz. a. Város feletti diillőben 502 0 öl rét, A I 7. sorsz. 9609/2. hrsz. a. Város feletti dűlőben lévő 509 0 öl rét, A I 8. sorsz. 9610/1. hrsz. a. Város feletti dűlőben lévő 458 □ öl szántó, A I 9. sorsz. 9610/2. hrsz. a. Város fe­letti dűlőben lévő 450 □ öl szántó, AI 10.sorsz. 9841. hrsz. a. Város feletti dűlőben lévő 348 □ öl szántó, Alii. sorsz. 10339. hrsz. a. Me­leghalom dűlőben lévő 221 □ öl rét, A I 12. sorsz. 10340. hrsz. a. Meleghalom dűlőben lévő 1472 □ öl rét, A I 13. sorsz. 10341 hrsz. a. Meleghalom dűlőben lévő 255 □ öl rétből álló ingatlanság egyszerre és együttesen 625 frt becsórtókben, továbbá 455. sz. betétben végre­hajtást szenvedők tulajdonául bejegyzett All. sorsz. 1319. hrsz. a. 396. ö. i. sz. a. 209 □ öl területű ház és udvar, A I 2. sorsz. 1320/1. hrsz. a. beltelki 921 □ öl területű szántó föld egyszerre és együttesen 285 frt becsértókben az 1898. évi augusztus 29-ik napján délelőtt 9 óra­kor ezen tkvi hatóságnál megtartandó nyilvános árverésen árverésen megállapított kikiálltási áron alul is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingat­lan becsárának megfelelő 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881. 60. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfo-

Next

/
Oldalképek
Tartalom