Kun-Halas, 1898 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1898-09-04 / 36. szám

Szeptember 4. KUN-HALAS. 1898. jes ve szélytelenség, melyben egyetlen világítási mód sem közelíti meg. IJgy a köz-mint magánhasználatban kezelés és használat telje­sen veszélytelen, sem tűz, sem robbanás okozója nem lehet, csupán a magasban levő vezetékkel feszültségű villamos árama válhatik végzetessé arra nézve, ki a vezeték sodronyait érinti. E veszély is azonban a vezetékeknek a magasban való elhelyezése és az azokat kezelő egyének szakképzettsége folytán oly annyira csökkentve van, hogy figyelembe alig vehető, főleg akkor, mi­kor egyéb világítási módok hasonlithatlanul na­gyobb mérvben veszélyeztetik az emberi élet és vagyon biztonságát és épségét. A veszélytelenséggel egyenrangú előnyét képezi a villamvilágitásnak, ennek a levegőt egyáltalán nem fertőz tető égési módja. A légmentesen elzárt burában izzó sodrony nem rontja a levegőt, mint minden más vi­lágítási mód, a tökéletlen elégésből keletkező vészé lyes gázokkal s a levegő éltető elemének, az óleny- nek ógósheztörténőelhasználásával. A vilamlámpa körül a levegő sem alkátrószi, sem hőfoki válto­zást nem szenved, marad eredeti tisztaságában s a lakhelyiségekben tartózkodók egészségére nézve a legcsekélyebb káros változást sem mu­tat fel. A magánhasználatban általánosan hasz­nált izzó lámpák nyugodt, egyenletes s nagy fényerejemellettisa lat- ér z ó к e t színe által nem sértő fénye folytán minden helyiségben, még oly helyeken is. hol a legjobb világítás kívántatik, a világítással szemben támasztható minden igény­nek teljesen megfelelés a legelőnyösebben alkal­mazható. A mi végül e modern világítási mód költségeit illeti, e tekintetben is minden­kor felveheti a versenyt a gyertya- és petroleum világítással szemben s csupán a gázvilágitásnak kénytelen e tekintetben az elsőséget át engedni Annak bebizonyítására, hogy a villamvilá- gitás a magánhasználatban is takarékosabb a petroleum világításnál, egyszerűen csak felem­lítve azon körülményt, hogy épen az egyszerű kezelés és czélszerü berendezés folytán képesek vagyunk minden idő-és munkapazarlás nélkül a fogyasztást pontosan a legszükségesebb meny- nyisógre csökkenteni, álljanak itt a következő, a gyakorlati élet által is igazolt számiíási adatok. (Folytatjuk.) HIRE k. — Br. Iiirkó László megyei főorvos, ma a gyógyszertárak hivatalos megvizsgálása végett, városunkba érkezett. — Csütörtökön és pénteken A 23. és 6. gy. ezredek 8—3 zászlóalja s a 86. gy. ezred 1 zászlóalja, a 18. huszár ezred 1 százada s egy üteg tüzérség városunkban tartózkodott. A város igen mozgalmas külső képet nyújtott, városunk közönsége mindent elkövetett, hogy a vendégek jól érezzék magukat, kik 2 napig ki nem fogytak a vigaságból. Az itt volt brigád parancsnoka Br. Lederer tábornok azzal viszonozta a város közön­ségének előzékenységét, hogy mind a kétnapon a két ezred zenekarával tér zenét adatott, mely- lyel igen szép élvezetben részesítette a közönsé­get. Csütörtökön este pedig, a casinó rendezett az itt volt tiszti kar tiszteletére tánczmulatságot, melyhez a zenét a 6. gy. ezred teljes zenekara szolgáltatta. Az estélyen Lederer báró vezetése alatt megjelent az itt időzött tiszti kar csaknem teljes számban, a casinó tagjai pedig szintén tömegesen s egy szép koszorú hölgyeinkből. A mulatság tartott csaknem abmarschig, a mikor is a vendégek tovább utaztak a záró hadgyakor­latra. Többektől halottuk közülük, hogy a hala­siak szives vendéglátása igen kellemesen lepte meg őket s hogy igen kedves emlékkel távoztak városunkból. — Kossuth Lajos gyalázói ellen hozott közgyűlési határozat, Kossuth Ferencz orsz. képviselőhöz a tanács által hivatalosan elkül­detett.' — Az ellenőrzési szemlék a f. évben a következő napokon tartatnak meg: о к t. 1 0,- é n a honvédség, о к t. 1 8. á n a n é p- fölkelők és okt. 1 6.-án а к ö zö s had­ser e g tartalékosaival. — Br. Zilált Benő kir járásbiró ur, a járásbíróság vezetője, szabadság idejét e hó 15-ón kezdi meg. Távollétében a vezetést Patay István ur veszi át, a kinek szabadság ideje e napon lejárván, hivatalát elfoglalja. — Rabbi beiktatás Ma a délutáni gyors­vonattal érkezik Halasra az ujonan megválasztott rabbi, Dr. Spitzer Sámuel. A vonatnál az izr. hitk. elöljárósága fogadja, honnan egyenesen az imaházba megy híveivel hol is magyar nyelven székfoglaló beszédet tart a meghívott nagy kö­zönség előtt. Este tiszteletére társasvacsora lesz. — A villamvilágitás igénybe vételére eddigeló 99 fél jelentkezett, kik összesen 664 lángot jegyeztek elő. Az eddigi eredmény vára­kozásunknak megfelelő, mert a még bizton re­mélt bejelentésekkel együtt biztosítani látszik az óhajtva várt több világosságot. — A Bunát a Tiszával összekötő, va­lamint ezen csatornából kiindulólag a Ferenez- csatornáig vezető s részint hajózási, részint viz- levezetési és öntözési czólokra szolgálandó csa­tornára vonatkozólag Maygraber Ágoston ny. ezredes és érdektársainak adott előmunkálati engedélyt, a kereskedelmi és földmivelósiigyi minisztérium is egy évi időtartamra meghosz- szabbitotta. A nevezett minisztériumok felhívják a hatóságokat és a közönséget, hogy az engedé­lyeseket, vagy azok megbízottait működéseikben támogassák. — Hirtelen halállal múlt ki múlt hó 28-án reggel a vásártéren séta közben Farkas Pál volt kovácsmester. Az orvos rendőri vizsgálat szivszólhüdést állapított meg. — Az ifjúsági könyvtár felálitása az öszszel megtörténhetik, mert a községi iskolaszék a közelmúlt gyűlésen elhatározta, hogy az ifjúsági könyvtár részére szükséges könyvszekrényt készített és részint a régi mun­kák javítására és kötéseire, részint új könyvek beszerzésére évenként 25 frtot vesz fel az iskolai költségvetésbe. Ezenkívül felkéri a nemes szivü könyvtár barátokat, hogy az ifjúsági könyvtárba alkalmas és nélkülözhető könyveiket szíveskedje­nek a könyvtár gyarapítására adományozni. — Újabban a következők adakoztak: Thúri Józsefnó 1 frt. Pipis Ida gyűjteménye egy magán társa­ságban 55 kr. Az eddigi adakozások összege 62 frt, 20 kr. — Nagy tűz dühöng Fehértón Fehér I). Imre tanyáján. A tűz f. hó 2-án ütött ki esti 9 órakor s lapunk zártáig még nem volt lokalizál­ható. Eddig elhamvasztott 206 kereszt búzát, árpát és rozsot 2800 frt értékben. A termés az első magyar ált. biztositó társulatnál biztosítva van. — A f. évben besorozott ujonozok kö­zül a póttartalékosok okt. 3. án; a közös hadse­reg és honvédséghez besorozottak pedig okt. 6,- án tartoznak ezredeikhez bevonulni. — Fekete Béla színigazgatót azon kérel­mével, hogy október hóban városunkban szini- előadásokat tarthasson, a városi tanács elutasí­totta. Mi részünkről nem helyeselhetjük a tanács indokolatlan határozatát, mert a társulat ellen jogos kifogás nem lehet, városunk közönsége pedig, melynek egyéb számba vehető szórako­zása úgy nincs, ekként még ettől is megfoszta- tik ez idényre. — Sertésvész van Vadkerten, mit a megye hatósága tudomásul vevőn, Vadkert köz­ség határát zár alá vette. — A volt Nyilassy fele birtokra, melyet legutóbb bírói árverésen Jerney Zoltán vett meg 53750 írtért, legújabban utóajánlat adatott be s igy a birtok új árverés alá kerül. Az utó­ajánlatot Kátay Ferdindánd szegedi kereskedő tette, a ki a birtokért 5400 írttal ígért többet, vagyis 60,000 frtot. — A tüdő betegeknek, a belügyin, a te­hén istálókban való tartózkodást eltiltotta, miután a betegek által kiköpött váladék úgy a tehénre, valamint a tejre ártalmas és a betegséget tovább terjeszti. — A községi elemi iskolai beinitá- sok. Az átvonuló katonaság az elemi iskolai épületeket is használta, miért is a beiratások hétfőn vagyis szeptember 5 ó'n veszik kezdetű­ket. — Lefoglalt szoczialista folyóirat. A postán érkező izgató szoczialista hírlapok és folyóiratok, daczára a törvényhozás szigorúságá­nak egymásután jelennek meg, és pedig ti­tokban, lepecsételve; a legutóbbi folyóiratban, mely Nyíri Elek szerkesztése alatt lát Szarva­son napvilágot s czime „Népszerű bölcs ész“ — tegnap szintén érkezett a munkáskópző egylet ezimére minden megrendelés nélkül, azon­ban a rendőrség által állam-ellenes izgatás miatt lefoglaltatott, s az ügyészséghez terjesztetett. — Népesedési mozgalom az elmúlt három hétről. Született 41. Házasság köttetett 3. Elhaltak névszerint a következők: Brecska Jolán 6 napos, veleszületett gyengeségben, Sipos halva született, Radváuszki Hona 1 hónapos, görcsben, Komlós Eszter 2 hónapos, görcsben, Szente 1 napos veleszületett gyengeségben, Piaez Mihály 45 éves, vizkorban, Orbán Zsu- zsánna 10 hónapos, légcsőlobban, Tóth Burá­nyi Zsuzsanna 24 éves, nehézkorban, Nagy Czi- rok Józsefnó Vas Molnár Zsuzsánna 85 éves, aggkórban, Pacolai halva született, Orbán István 10 hónapos, bélhurutbau, Farkas Katalin 7 na­pos, veleszületett gyengeségben, Nagy V. Sz. Sándor Imre 1 napos, görcsben, Maruzsa Etel 19 hónapos, bólhurutban, Varga Mária 11 éves, gerinczagylobban, Rósenfeld Karolina 10 hóna­pos, diphteritis, Sipos Béla 8 éves, tüdővószben, Nagy Pál Juliánná 4 éves, diphteritis, Kirí Ger­gely 30 éves, nehézkorban, Makai Sándor 16 hónapos, bélhurutban, Dudás József 14 hónapos, hörghurutban, Nagy Pál Józsefnó Szól Zsu­zsánna 61 éves, agyvérömlenyben, Gyenizse Sándor 7 éves, gerinczagylobban, Szabadi Lajos 12 napos, veleszületett gyengeségben, Kovács P. Zsófia 19 napos, veleszületett gyengeségben, Budai József 44 éves, szívbajban. Budai József 44 éves, szívbajban. Pajor halvaszületett. Özv. Darányi Gergelynó Modok Juliánná 79 éves, aggkorban. Farkas Pál 60 éves, agyszélhüdós. Borbély Imre 1 éves, tüdőlob. Szatmári G. Im- rónó Rákosi Bacsó Juliánná 72 éves, aggkorban. Takács Antal 3 éves, gyermekaszályban. Nagy István 19 hónapos, agykérlobban. — Leicht K&rolynak a szerencsétlenül járt kávéházasnak a lipót- mezei tébolydába való felvételét a minisztérium engedélyezte. * Majsán e héten Bozóky Mátyás oda való lakos háza kigyuladt s úgy az ő, valamint szom­szédjának háza leégett. Á tűznél ember élet is esett áldozatul, a mennyiben Bozókynak 3 éves kis fia az ágy alatt levő teknőben, ben égett. A vizsgálat megindittatott. * Sokoldalúság'. Pénzért mindent. Ez lehet a jelszava annak az úriembernek, a ki egy hetilapon a következő hirdetést adatta ki: Ál­lást keresek rögtön való elfoglalásra, na­gyon szerény igények mellett mint bűvész, lát­nok, eszkamotőr és mint struegyomros ember. Bemutatom többek között a lángoló oszlopot előzetes petroleum-ivás után s én vagyok az egyetlen, aki száz varrótűt képes elnyelni, * Rossini és egy hölgy. Egy hölgy, akit a társaságban felszólítanak, hogy énekeljen valamit Rossini előtt, sokáig vonakodik, végre is elszánja magát s kijelenti, hogy Rossininek va­lami szerzeményét akarja előadni. Az utolsó pil­lanatban azonban újra csak szepegni kezd és igy szól: — Ah, drága mester, mennyire félek! — Hát még ón! — felelte Rossini. * Nyílegyenes vasút. Ilyen van végre nálunk is az Alföldön, de nem lehet fölemlíteni a vasútépítés nagy csudájának, mert az egyenes sínpár minden hajlás nélkül legfölebb néhány mértföldre terjed. Egészen más a dél-amerikai argentiniai Poeiíie-Railwa', amely Buenos-Ay- resről az Audes hegység lábáig tart s amely 221. angol mórtföld hosszú, a nélkül, hogy a legcse­kélyebb hajlást mutatná. * Lefűzte. A.: Van egy papagályom amely pompásan beszól. B.: Az semmi. . . A mienk hazudik is. . . * Hely reigazitás. A házitanitó pikétet játszik az öreg grófnóval. A grófimnak nagy sze­rencséje van s egyszere csak elfeledkezik magá­ról a házitanitó s fölkiált. — Hallatlan disznó . . . A grófné szigorúan néz rá, mire ő helyre­igazítja : — -... ja van önnek, — természetesen ...

Next

/
Oldalképek
Tartalom