Kun-Halas, 1898 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1898-01-09 / 2. szám

II. évfolyam. 2. szám. Kun-Halas, 1898. Január 9. KUN-HALAS SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL: Fő-uteza 1254. Megjeleli minden vasáru a p. HIRDETÉSEK DIJA: 3 hasábos petit sor előfizetőknek 3 kr. nem előfizetőknek 5 kr. Kis Hirdetőben 40 kr. bélyegilletékkel. Egyes szám ára 10 kr. Előfizetési ár: egész évre 5 frt, fél évre 2 frt 50 kr., 3 hóra 1 írt 25 kr. Nyilttér: 3 hasábos petit sor 10 kr. V illám vi lágitásu n к. A haladó korban megái Inunk nein szabad. Örök igazság az, hogy a népek zajában, a közélet terén, a haladás köze­peit a megállás — halált jelent. E városban minden feltétel megvan ahhoz, hogy a közélet fejlődő irányzatait, a közéletben nyilvánuló s megvalósításra váró eszméket szunnyadó állapotukból az ébrenléthez segítsük, a jámbor óhajtások­ból tényeket, megtörtént dolgokat állít­sunk elő. Korunkat a gőz- és villamosság kor­szakának szokták nevezni s ez elnevezést méltán meg is érdemli, nemcsak azért, mivel e két hatalmas tényező alakította át, hozta létre a kort, melynek áldásos vívmányait, folyton gőz- és villám-erővel történő tökélyesüléseit bámulhatjuk, ha­nem mert a haladás, mit e korszak fel­mutatni képes, ép oly meglepő és bámu­latos, mint gyors, épen olyan, mint a két óriás, mely ezt létre hozza: a gőz és vil­lamosság. A fáradhatlanul kutató, soha meg­pihenni nem tudó emberi elme megtalálta a módot, melylycl a távolság okozta aka­dályokat leküzdheti, melyekkel úgyszól­ván szárnyakon repülhet oda az ember, hová őt az élet viszonyai hivják, alig né­hány óra alatt elérhet oda, hova azelőtt napok kellettek s melylyel manapság ezer és ezer mérföld távolságról beszélhet em­ber társával, daczolni tud a kicsiny em­ber a nagy természetnek még csak rövid néhány évtized előtt is legyőzhetlennek tartott fenséges nyilvánulásával: az ég villámaival, melyet lehozni tud a felhők­ből s levezet a föld mélyébe, oda, hol az ember alkotta müvekben többé már kárt nem okozhat. Megtalálta az -emberi elme a módot, melylyel a különben megköze- lithetlen „nap“ fényét is túlszárnyalhatja, melylyel sötét égből tündér fényt vará­zsolhat, éjjelből nappalt alkotott magának. S mindezeket a halhatatlan vívmá­nyokat eléri a termeszét titkaiból ellesett és onnan megfejtett — villamos- s á g g a 1. Ezt az égi adományt tökéletesíti, fej­leszti a soha nem fáradó elme a jelen korban. Ez az adomány, ez a felfedezés sar­kalja, üsztökéli a modern technikát újabb alkotásokra, melyekkel az emberiségnek olyan ajándékot ad, minek megbecsül- hetlen értékét csak az az ember érdemli meg, ki tud és akar vele élni. Egyik ily világra szóló alkotása a technikának : a villamosságnak világításra való berendezése. — В e tekintetben manapság már oly tökélyt ért el a technika, hogy — nem akarunk kíméletlenebb szavakat használni — aki ismeri a villain világítást, csak szánalmat ébresztő s nevetséges conservativisnms- nak tekintheti azt a törekvést, mely ab­ból az elvből indulva ki, hogy „a mi jó volt tegnap és ma, az jó lesz holnap is“ — maradni akar a régiben. Aki igy gondolkozik, annak nincs többé létjogosultsága a közélet irányzá­sában. aki maradni és nem ha- 1 a d n i а к a r, az megtagadhatja az ember rendeltetését, czélját; olyan mint a strucz madár, mely fejét a homokba dugja s többé látni-hallani nem akar a körülte történtekről. Istennek hála ! —leszámítva az ügy iránt kellő tájékozottsággal nein bíró не- hány polgártársunkat — mi mindnyájan a haladó korral kívánunk lépést tartani s nem akarjuk, hogy városunk visszama­radjon a többi városok mögött, melyek megragadják a kínálkozó alkalmat s gyak­ran még erejüket felülmúló anyagi áldo­zatokkal is sutba tétetik a várost csúfoló régi petróleum világítást s behozzák a nem is hasonlítható s e mellett nem drágább villamvilágifást. Őszintén szólunk, a mikor azt mond­juk, hogy ma, a mikor a villám világítás már oly tökéletes, s a mellett annyira ol­csó, csak botrány köve lehet egy város­nak a petroleum világítás. Halas város, a költségvetési előirány­zat szerint, világításra és lámpákra 1628 frt 47 krt vett fel a jövő évi budgetjébe. Mindanyian tudjuk, tapasztaljuk, hogy városunk vilagitása nemcsak hogy ezen 1628 írtnak meg nem felelő, hanem egy általában létezőnek alig tekinthető. Merő nyomorúság az egész. Az utczai lámpák rendszertelen ke­zelése, hiányossága és elégtelensége rég óta panasz tárgyát képezi, úgy annyira, hogy annak fejlesztése és más alapokra helyezése általános köz-óhajjá vált. Már pedig, ha magát az utczai világítást, a vá­ros a petróleummal való világítással anyi rá fejleszteni akarná, hogyannak némi látszata legyen, a mostanihoz még egyszer annyi fényt kellene beállítania, hogy az a mostani sötétségből a megláthatóságig ki­bontakozzék, a mi újabb 1600 frtot venne igénybe. De még akkor sem szűnnének meg a lámpagyujtogatási mizériák, a me­lyek most nap-nap után ismétlődnek. To­vább kisértenének a lámpa gyújtogatok szeszélyei, a vállalkozó nyerészkedési vá­gya, az idő viszontagságai, a melyek hol eloltják, hol meggyujtják a szegényes pet­roleum mécseket, de állandó, biztos és kielégítő fényt soha nem engednek. A városnak, mint erkölcsi testületnek tehát, nemcsak kulturális czélból eredő erkölcsi kötelessége a villám világítás be­hozatalát a rendelkezésére álló eszközök­kel miden áron elősegíteni, hanem gaz­da s á g i szempontból, az ésszerűség szava is, erre kötelezi. íme a példa! Most a város utczáit 71 lámpa világítja, a városi épületekben pedig 15 lámpa ég, összesen tehát 86 lám­pája van a városnak, a mi évenként 1628 frt 47 krjába kerül, a melyen kívül a hi­vatalokban felhasználni szokott gyertya évi számlája átlag 250 frtot tesz ki, — úgy, hogy világítás czimén, a város évi kiadása 1878 frt 47 kr. Ezek szerint a városnak egy lám­pa évenként 21 f r t 76 к r j á b а к e- rül. Éhez viszonyítva a villam világítást, az arány ez: egy hektó-wat fény kerül 4 krba, ez egy óráig 2 lámpát táplál; egy lámpa te­hát egy óráig kerül 2 krba ; évi átlagos utczai világítás körül-belül 1000 órát te­vén ki, egy villa in fény 20 fr tj áb a к e r ü I a városnak, a mely 16-s z о r n a- g у о b b f é n у t á d, mint a mostani, úgy, hogy a költség előirányzatba vett 1600 — 1800 írton a város 1 6-s z о r nagyobb itttenzivitásu fényt kap, mint a mostani, a mely intenzivitást, ha ismét egységekre akarnék osztani, mondhatnék, hogy a 86 — 90 világitó test helyett, ugyan- a z о n pénzen 1376 gyertya fényt nyerne a város. Nem akarjuk magunknak vindikálni .azt, hogy ezen számadás az utolsó kraj- czárig, az utolsó gyertya-fényig csalha­tatlan. mert hiszen a gyakorlati életben minden számítás több kevesebb ingado­zásnak van kitéve, de azt elmondhatjuk, hogy ha számításunkat menten minden Szélsőségtől, a közép alapnak tekintjük, csalódásoknak kitéve nem lehetünk. Már pedig ezen számítást a több oldalról eddig beszerzett különböző adatok alapján állí­tottuk egybe. A mi most már a villam világítás lé­tesítésének kérdését illeti, arra nézve két féle propozitiónk van. Vagy kezelje és állíttassa be a város házilag, a mint azt Kecskemét is teszi, és pedig az ottani főmérnöki hivataltól személyesen nyert informátióink szerint, szép haszonnal, vagy pedig, a villum vi­lágítás beállítására, részvénytársa­ság volna alakítandó. A villamvilágitás berendezése, ezen város szükségletéhez képest, körül-belül 50-51 ezer forintba kerül ne. Amcnyiben a város a házi kezelésbe nem menne bele, ezen összeg beszerzésére ki kellene bo­csátani 800 darab 50 frtos részvényt, a melyből 400 darabot 20,000 frt értékben maga a város, 100 darabot 5000 frt ér­tékben a takarékpénztár, 40 darabot 2000 frt értékben a bank és 260 darabot 17000

Next

/
Oldalképek
Tartalom