Kun-Halas, 1897. szeptember-december (1. évfolyam, 1-17. szám)

1897-09-26 / 4. szám

Szeptember 26. KUN-HALAS. 1897. — A városi hatóság több év óta azon eléggé nem dicsérhető jó-akarattal mozdítja elő népoktatás ügyünket, hogy a községi iskolába járó szegény gyermekek részére ingyen tan­könyveket és Íróeszközöket ad, igy ez iskolai évre is 221 oly gyermek részesül az előbb említett jótéteményben, kik arra igazán rászo­rultak, igy legalább is annyi szüle köszöni hálásan a hatóság gondoskodását. — A munkácsi tégy ház a beliigymi- nister 87121 sz. rendeletével feloszlattatott. — Kezdődnek a lopások. Szeptember 21-ének éjjelén Bernáth Károly kamrájába isme­retlen tettesek betörtek, s onnan — valószínű­leg— jó baraczkpálinkát, ehhez egy kis füs­tölt szalonnát, tarhonyát, sajtot, és télire egy pár bagaria csizmát elloptak. — Ugyanezen a héten Keller József kamrájából is három zsák rozsot emeltek el. —- A rendőrség nyomoz erő­sen, hanem engedjen meg a tisztelt hatóság, hogy ha felemlítjük, miszerint 18000 lakosságú városban csak 9 közrendőr van, s éjjeli nappali szolgálatban, ezt csak nem mondhatni elégnek, — még élükön a prefectussal se! — Az izsáki őszi országos vásár f. évi október hó 10 és 11-én fog megtartatni. — Szerencsétlenség az építkezésnél. A városi középület építésénél szombaton egy napszámosnő Szűcs Mária az díványról lebukott: az azonnal alkalmazott orvosi segély után a ren­dőrség a vizsgálatot megindította, a melyből kitűnt, bogy a szerencsétlenségnek a vállalkozó­mester nem oka, a mennyiben az állványok sza­bályszerűen vannak alkotva s a leesésnek egye­dül az az oka, hogy a szerencsétlen leány a magasabb díványról az alacsonyabbra lépett, ott megbotlott s egyensúlyt veszítve zuhant le. — A polgári olvasókör f. hó 19-én újonnan épült nagytermében jól sikerült táncz- ostélyt rendezett. Jelen voltak: Agócs Zsuzsika, Babó Ilonka, Füle Juliska, Kmeth Juliska és Irma, Lovassi Angelernt, Martiny Rózika, Patkós Juliska, Rébék Esztike, Rozinszki Anna, Safari Etelka (Kis Kőrös), Sándor Juliska, Szemes Mariska, Tegzes Juliska és Zsigray Lidika kisasszonyok; továbbá Agócs Lászlóim, Babó Sándorné, ifj. Babó Sándorné, Babó Foren cznó, Farkas Kálmánnó, Gyenizse Már­tonná, Gyevi Jánosnó, Hajnal Józsefné, id. Hováncsek Jánosné, ifj. Hováncsek Jánosné, Kónya Józsefné, Makai Anlalné, Martiny Sámuelnó, Modok Sándorné, Patkós Benőné, Pázsit Józsefné, Rébék Iinréné, Rozinszki Antalnó, Safárinó (Kis-Kőrős), Sándor Imróné, Szabó G. Istvánná. Tegzes Jánosnó, Tóth B. Imróné. Az anyagi sikerhez felülfizetóseikkel hozzájárultak: Andrasofszlcy Pál 2 fit, Dr. Hof­meister Juda 50 kr.. Pintér Barnabás 50 kr., Juhász Ferencz 50 kr., Tegzes Jánosné 50 kr , Szabó G. István 50 kr., Kozics István 50 kr., Pázsit József I írt, Stóger Ferencz 50 kr., Nagy Szeder István 50 kr., Szántó Antal 20 kr., Varga Lukács 50 kr., Vásárhelyi Imre 50 kr., kiknek a rendezőség ezúttal is hálás köszö­netét mond. — Kőjntazás szekéren. Jókedvű társa­ság volt csütörtökön délután együtt egyik va- dászezimbora füzesi tanyáján. A társaság egy része éjjel alighanem hazajött; a másik része (még pedig nem a „pars sanior“) hajnalig ma­radt. Ekkor gondoltak csak a hazautazásra, de . . . óh jaj ! nincs kopsi-ló! . . . Eh, gon­dolja a gazda, ha ló nincs, ökör is jó'; befogat a szekérbe, és ökrökön küldi haza trappban a vendégeket. Hogy ezek kik voltak, azért nem mondjuk meg. mert egész Halas látta őket pén­teken reggel a főntezán végigröhögni ökrös sze­kéren. Annyi bizonyos, hogy az ötlet — zsen i- ális volt. Utólag értesültünk róla, hogy a ren­dőrségnél följelentést tettek a vállalkozó kéjuta- zók ellen sebes h aj t á s in i a 11. Az orosz- bundába nem esett kár. — Vadászatot rendezett a vadásztár­saság néhány tagja csütörtökön Füzesen; mind­össze négy nyni esett el. A kirándulás m á s eredményéről még nem emlékeztünk meg. La­punk zárta előtt jön a pótliir, hogy az elejtett nyulak a körülményekhez képest elég jól érzik magukat, — a nimródok azonban némi változá­son estek át a — hajnali levegő mámoritó balzsamától. — Semmi összefüggés a fentebbi két bir között nincs. — Pálinkás jó reggelt kívánt az elmúlt csütörtökön ifj. Kun János szeretett édes apja id. Kun Jánosnak, és egyúttal édes anyjának is. — Azaz, hogy élőiről kezdjük a dolgot. Földet hordott kocsival, s e közbe kevéssé megszomjazott, s városszerte ismert szerény modorával egy útban eső, korcsmába betért, s pálinkát ivott. — Hogy mennyit, arra senkinek semmi gondja se legyen. — További fuvarozása közben, hogy hogy nem, ismét megszomjazott, s mivel megint akadt útban egy pálinkás butika, oda is betért, s újra ivott, hogy mennyit, kérdezze meg a kiváncsi az iirgós korcsmá­ban. — Ezután rendes ember szokása szerint újra földet hordott kocsijával. — Hogy azután ismét és ismét megszomjazott, s ennek követ­keztében megint ivott, és pediglen akkorákat, a mekkorákat egy szomjas ember szokott, arról megint csak az előltalált korcsmák adhatnak számot, s a vége az lett, hogy a Kun ember úgy berúgott, mint egy ágyú, a mennyiben el is sült.,—■ Ugyanis a városszerte szerény modorú ember hazament apja lakására, s otthon talált édes anyját az ő saját külön modorában elkezdte ülni-verni úgy, hogy az kénytelen volt a szomszédságba menekülni. E mulatságról öreg édes apja tudomást vévén, haza sietett, de teljesen vesztére, mert a vitéz ifjú anyját kellően elverve látván, annak abajgatásával abban hagyott_s kezéből a dorongot eldobván, egy hatalmas ásót kapott fel, a melylyel édes apján kezdte kipróbálni, hogy a vaskereskedő elég erős ásót árul-e arra nézve, hogy azzal bárki is, különösen oly szerény modorú ember az apját agyon üthesse. — Nem sikerült. — Nem volt elég erős az ásó, oly erős azonban még is volt, úgy az azt forgató vitéz ifjú is, hogy apjának .homlokára az ásó élével csontig ható ütést mórt, a mi után az életveszélyesen támadott ember a rendőrséghez menekült. A rendőrség a tettest kilialgatta s az ügyet áttette a bírósághoz. Ilyen ez a mai társadalom és törvény! Még az embernek saját külön édes apját sem szabad agyonütni! — Vadkcrtcn a múlt héten Hirsch György parasztgazda oly szerencsétlenül esett le egy kocsi szalmáról, hogy a kerék átment rajta és ennek következtében néhány napi szen­vedés után meghalt. A szerencsétlent neje és 3 gyermeke siratja. К Ö Z G A Z D A S Á G. Ingatlan forgalom. — 1807. szeptember 12—24-ig. — Gál János halas)7 lakos eladta Szentpétery Sándor orsz. szőlőtelepi tő szövetkezeti intézőnek a halasi 238 hold térfogatú rekettyéi legelőjét 7142 fi t. 19 kr. vételárért. — Sütő József halasi lakos eladta az 1461 Q öl szőlőjét Daczi Zsu­zsanna Böröczi Imróné halasi lakosnak 380 frt vételárért. — Kovács Szarka Judit Dávid Jó­zsefné megvette Hunyadi György és neje Figura Mária tulajdonát képező konyha dűlői ingatlant 245 frt vételárban. — Kocsi József és neje Biró Juliánná halasi lakosok megvették Sütő Imre ós neje házát 300 frt vételárért. — Bartha István halasi lakos megvette ifj. Nagy Kolozsvári Imre Il-ik tizedbeli házát 730 frt vételárért. —• Krammer Pál halasi lakos megvett az országos szőlőtelepitő szövetkezet intézőjétől 4 hold 1064 Q öl ingatlant 420 frt vételárban. —- Albert Marczi Imre és neje Koroknál Mária halasi lako­sok megvették 400 frtért özv. Egyed Izsák Józsefné Vájná Sára Il-ik tizedbeli házhelyét. — Bús Mihály ós Horváth Verona halasi lakosok megvették Bús Juliánná, Zsuzsanna, Judit és Sándor szántóföld ingatlanát 224 frt vételárban. l)r. Hermán Ferenc, felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos. Budapesti sertésvásár. Kőbánya, szept. 25. Magyar urasági öreg nehéz 56.50—57.— fiatal nehéz 57--------.— közép —.---------.— könnyű 55.— —56.— Szedett nehéz —.--------közép 55.50—56.50 könnyű 54.----55.— Olaszországi nehéz —.---------.— Szerbiai nehéz 56 50—57.-— közép 55.50—56 — könnyű 55.-----56,— Sertéslétszám 29.110 drb. Kletsuly : páron­ként — kilogram s azon felül 4"/u-os levonás. — Ár 100 kilónként. TERMÉNYEK ÁRA. (Budapest szeptember 25. Búza pestvidéki — Rozs , — Árpa — Zab — Kukoricza — Köles — Heremag — Disznózsír — Szalonna — II a 1 Búza — Rozs — Árpa — Zab — Köles — Kukoricza — Krumpli zsákja — 11.80-12.20 8.20- 8 40 5.80- 9,- 5 80— 6.10 4.80— 5,— 5.-----5.20 30.-----43,­58.-------.­54.-----59,­oson. 11.20—11 50 7.50— 7.80 5 20— 5.50 5 20— 5 50 4.60- 4.80 4 80- 5,- 1.-----------1.20 Hirdetések. Kalapok és Carlsbadi czipők nagy választékban A4 CD ISI l/l • i—I (i AJ írt f-i ■ rH Ю ö rű d m о-p d > • i—i nz* ьо CD Az őszi és téli czikkek tömeges érkeztével az árúraktár lúlhaliiiozottsága miatt a legújabb divat­ozik к ele is mérsékelten leszállított árakon lesznek a, mai naptól kezdve elárusítva Schwarci Adolf czipo, kalap, férfi és női divatáruk га кtárában „a fecskéhez“ Halason (a városházzal szembon.) W CD ISI C+­<<1 jv l/l CD4 <r+­CT" О Г*­о ÍV CD­l/l CD l/l CD P VJ 05 tv Férfi és női fehérneműek és harisnyák 4754/18 '7. tkvi. szám. Árverési hirdetmény. A kis-kőrösi kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a Kisbirtokosok orsz. földhitelintézete végrehajtatónak Csányi János és neje Kovács Monori Mária végrehaj­tást szenvedők elleni 74 frt 25 kr. tőke követe­lése s járulékai iránti végrehajtási ügyében a kis-kőrösi kir. járásbíróság területén lévő Páhi község határában fekvő s a páhi pusztai 28. sz. tjkvben végrehajtást szenvedők tulajdonául fel­vett A +(13, 16, 17, 18/a. b./46.) 11/308, 11/364. 11/421/1, 11/487/1. hrsz. 12 hold 283 Ц] öl területű ingatlanság együttesen ós egy­szerre 1800 frt becsértókben az 1897. évi októ­ber hó 8-ik napján d. e. 9 órakor Páhi község házánál megtartandó nyilvános árverésen meg­állapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingat­lan becsárának 10°/o-át készpénzben vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számí­tott ós az 1881. évi november hó 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékkópes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza­bályszerű elismervényt kiszolgáltatni. Kis-Kőrös, 1897. évi július hó 18-ikán. A Kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. Salamon s. k., kir. jbiró. Hirdetéseket elfogad a kiadó-hivatal (Kossuth-utcza.) Halas, 1897. Nyomatott Práger Fereneznél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom