Kun-Halas, 1897. szeptember-december (1. évfolyam, 1-17. szám)

1897-11-21 / 12. szám

Noveraher 21. KUN-HALAS. 1897. megoldást nyer — jön a harmadik, melyről a szakosztály megfeledkezett, s ez a majsa-bnjai vasút ügye, mely ha kiépül Halast legalább is járási szék-, helvlyé s nem egy állami hivatal központ­jává teszi, minek haszna hiszámithat- lan. — de ha ettől eltekintünk is. ha arra gondolunk, hogy a, vasút Majsától felénk nem folytatódik — belátja a leg­egyszerűbb ember is, mi teljesen vidék nélkül maradunk, s többé nem lessz alkalom magunk részére a területi fek­vést értékesíteni, s mi már csak azért is. mert a képviselőtestület e tárgyban a vár­megyéhez felirattal járult — komolyan figyelmeztetjük a közgyűlést, hogy áldoz­zon a, jelzett vasútra s küldjön illetékes helyekre deputátiót. különösen .pedig az elöljáróságnak egyik, vagy másik arra alkalmas tagját bizza meg a dologbani utánjárással, legyen meggyőződve min­denki. hogy hasznosabb kiadást város nem fedez. S ez kötelesség a jövő iránt is, mert méltán szemrehányás fogja il­letni a képviselőtestületet, ha ily fontos, a város és lakosságnak érdekére döntő ügyben hallgat és az áldozattól visszariad. Még nem késő, mert az előmunká­lati engedélyes segélykérvénye a várme­gyénél a legközelebbi közgyűlésen tár­gyal tátik. ha résen leszünk s feltárjuk a helyzetet, a mellettünk harczoló köztekin­teteknél fogva is, az említett vasútnak Halason át leendő kiépítését kieszközöl­hetjük. —y. H I R E K. — Ejoiiczozás. Az 1898. év tavaszán megtartandó ujonczozáshoz Pestvármegye, 1299. sz. végzésével polgári elnökül dr. Farkas Imre. orvosid vedig dr. Dobozy István városi főorvos neveztetett ki. — A Budapesten fennálló kis-kun- halasi kör folyó hó 11-én tartotta a második- rendes közgyűlését. A napirenden levő ügyek megbeszélése után Fiilöp Sándor fölolvasást tartott; ezután pedig felmerült ogy, a jövő búban a kör által Halason rendezendő tánczinnlatság eszméje. Ezért a gyűlés egy öttagú bizottságot küldött ki, mely hivatva van a mulatságra vonat­kozólag egy tervezetét készíteni, melyet bővebb megbeszélés végett a legközelebbi rendkívüli közgyűlés elé fog terjeszteni. Oj ászhir. Pájer Józsefné, szül, Spüh- ler Vilma f, hó 19-én reggel 2 órakor, hosszas szenvedés után, életének 29 és házasságának 10-ik évében elhunyt. Hűlt teteme f. hó 20-án d. u. 2 -őVakor a ref. egyház szertartása szerint a közönség mély részvéte mellett tétetett örök nyugalomra. Béke hamvaira ! — Megrendítő eset. Péter Benő fo­gyasztási adóhivatalnok ifjú neje Berki Ida, Berki István volt városi közgyám leánya, kinek eskü­vőjéről lapunk okt. 31-iki számában adtunk hirt. 3 heti házassága után magát öngyilkossági szán­dékból megmórgezvón, hosszas és kínos szenve­dés után f. hó 16-án elhunyt. Elképzelhető a fiatal férj fájdalma a megrendítő eset miatt, ki nejet az imádásig szerette s ki a mézes hetek­ben vált vigasztalhatatlan özvegygye. A tett oka teljesen ismeretlen s még az elhunyt hozzátar­tozói sem sejtik.-- Az ujkasinő épületbe f. hó 17-én költözködtek be a kasinó tagjai, a mely alkalom­mal több oldalról élénk ovátióban részesítették a kasinó szeretett elnökét, a kinek az ügy szerete- tétől áthatott odaadó buzgalmának köszönhető, hogy a kasinó már most beköltözhetett az uj épületbe, a mely impozáns külsejével s ügyes beosztásával, méltán dicséri tervezőjét Kozics István mérnököt. — Hymen. (ííittier К. Bezső, oki, zene­tanár s a legközelebbi múltban nálunk működött Mezei-féle színtársulat közkedveltségű karnagya, f. hó 18-án eljegyezte Kiss László fögymn. ta­nár úrnak bájos és kedves leányát, Erzsiké kis­asszonyt. A szivek kölcsönös, édes vonzalmán alapuló frigyhez felhőtlen boldogságot kivárniuk. — Katona könyvek. A folyó év végével a honvédségtől elbocsátandó s a népfelkelők A. osztályába tartozó egyének részére kiállított iga­zolvány könyvek az aljegyzői hivatalba megér­keztek. Felhivatnak az illetők, hogy könyvecs­kéik átvétele végett Turóczy István jegyző úr hivatalában jelentkezzenek. — Dohány beszállítás. A kincstár ré­szére folyó évben termesztett dohánynak a sze­gedi dohányraktárba való beszállítása 1898. év február hó 14-én veszi kezdetét, miről a terme­lők tudomás végett ez úton is értesittetnek. — Életmentő csendőr. Múlt vasárnap a helybeli vasútállomáson Kecskés Antalné sza­badkai lakos, még mielőtt a vonat megállóit volna, kiszállt a kocsiból, de a hátán levő nagy­batyu által — egyensúlyt vesztve — a földre rántódolt, úgy. hogy ha az ott álló egyik hely­beli csendőr el nem kapja, a vonat kerekei alá kerül a vigyázaton -asszony, akinek az ijedtségen kívül egyéb baja nem történt, csak az, hogy — a gyors kihágás miatt 5 írtra büntette. — A kalocsai András-napi vásár f. é. nov. 28. és 29. napjain tartatik meg. — Nagyobbszerű ruhalopás történt a vadkerti országúton; ugyanis Baán János kecs­keméti férfi szabó a vásárból hazafelé utazott ko­csijával, azon úgy ő .maga, mint kocsisa elalud­tak. — A tolvajok a felpakolt kocsin hátlnról a ponyvát kivágták, s onnan 18 öltözet posztó ru­hát, 25 pamut nadrágot, 30 posztó kabátot, mintegy 400 frt értékben elloptak.— A káro­sult szabómester nagysokára vette észre kárát, még pedig úgy, hogy ugyanazon éjjel azon az utón haladó szaktársának kocsiját is megakarták loppi, de azok észrevévón, elzargatták a totvajo- kat, kiknek most bottal ütik a nyomát. — Szabad a sertésvásár. A polgár- mesteri hivatal és rendőrkapitányság többszöri előterjesztésére Pestinegye alispánja Halas vá­ros területén a sertésheti vásárok megtartását engedélyezte.-- Keresd — a ez igán у t. A czigány- furfang rég megszokott virtusa. vitte lépre a múlt vasárnap Farkas Elek birtokosnak szolgá­lóját Király Marosát és kertészének leányát, Ka­iba Zsófiát. Beállított hozzájuk egy czigányasz- szony s ajánlotta jóslási tehetségét; a leányoknak tetszett a dolog, mert a házigazda családjával a városban volt. — A jóslás természetesen férjhez menésen kezdődött, a czigányasszony kevés hó- kusz-pókusz után kivánt egy felöltőt előadni, azután egy szoknyát, melyeket a leányok ponto­san átadtak neki, hogy abból jósoljon. — Hogy a szoknyában véletlenül egy aranygyűrű volt, azt még a leány sem tudta. Ezekre már a czigány­asszony körülbelül férjhez adta a tavaszra az egyik leányt egy csinos, barna, bakaviselt fiatal emberhez, ki szép két sallangos lóval fog érette menni. — Utczu a másik leány sem volt rest, kérte a jósnőt, hogy neki is jósoljon, az is elő­vitt mindenféle kórt ruhaneműt, aranyfüggőt, másik szoknyát, a legértékesebbet, három fodor­ral ..........kötényt, dohányszinűt nagy virággal, piros kendőt, mindent, mindent, ami csak érté­ket képvisel . . A czigányasszony ezekből is jósolt, s miután a másik leány még értékesebb holmit adott át neki betekintés és jóslás végett, őt még szebb barna legényhez adta férjhez Szent György napra. — Azt mondta az elámított leá­nyoknak. hogy most ezeket a tárgyakat kiviszi az erdőbe, ott még valami jót síit ki belőle s visszajön esti 9 órakor s ők várják meg az istálló sarkán ; el is ment a holmikkal az erdőbe, ott hagyott egy kis zacskót a leányoknak, teli pisz­kos faggyúval, hogy addig azt megőrizzék s a ruhákért majd visszaadják. — Ki is mentek a menyasszony-jelöltek esti 9 órakor az istálló sar­kára, szorongatták kezükben felváltva a boldo­gkő zacskót, de a czigányasszony nem jött. — Hogy azután hova ment, azt a szegény leányok kérelmére keresi egész határ csendőrsége, ren- dőrsöge; s hogy ezóta merre jósol, azt nem tud­juk, de hogy nem a rendőrségnél, az bizonyos, mert hát a ezigányt nem igen csípik meg még a —- halasi rendőrök se. — Városi közgyűlés tartatott f. hó 20-án, a melyről jövő számunkban fogunk referálni. — Népesedési mozgalom a múlt hét­ről. Született 8. Házasság köttetett 10. Elhal­tak : Babos István földbirtokos 57 éves tüdőlob­ban, Stein Jakabné, szül. Schaffer Anna szü­lésznő 68 éves agy vérömlenyben, Király Gy. Éva 51 éves béllobban, Szalai Erzsébet 2 éves tüdőlobban, Lehőcz Imre 1 hónapos görcsben, légzés Kálmán 24 napos veleszületett gyenge­ségben. Oloh Ádámné, szül. Péter Katalin 78 éves aggkórban, Péter Benőné, szül. Berki Ida 21 éves önmérgezésben. Beeze Anna 2 éves torokgyikban, Borbás Sáudorné. szül. Varga Anna 45 éves gerinczagybónulásban, Borbás László 10 hónapos gyermekaszályban, Molnár Julianna 21 hónapos görcsben, Pájer Józsefné, szül. Spühler Vilma 28 éves tüdővészben, Szőke Erzsébet 14 napos görcsben, Csényi János nap­számos 72 éves aggkórban. Halálozás: 15. — Elveszettoselédkönyv. DérJulinnna Halas város rendőrkapitányi hivatala által kiál­lított cseléd könyvét ul vesztette, — kézrekeritóse iránt a rendőrség pausáléban nyomoz. — Zsebtolvajok a vásárban. Mint rendesen a nagyobb városokon, ugv a mult heti országos vásáron is megjelentek a bácskai zseb­tolvaj asszonyok, kivétel nélkül czigányok. — A rendőrség is várta őket. s néhány Kolompár és Lakatos nevű ismert zsebelőket, mielőtt hivatá­sukat teljesítették volna, elcsípte és hazazsnp- polta. Bosszul jött azonban ki Lakatos Erzsébet, a kinek Biró Sándornó tárczáját sikerült ellopni, azonban rajta vesztett, mert a rendőrség rövid nyomozás után elfogta s az eljárást ellene meg­indította. — Még rosszabbul járt Kolompár Búza. ki Szent Tamásról utazott zsebelós iránt a vásárra. Ö| ugyanis Kánitzep Mihálynó zsebé­ből annak 20 irtot tartalmazó tárczáját lopta ki sikerrel, de egy becsületes parasztasszony ész­revette, a károsultat figyelmeztette, sa minde­nütt ott szemfüleskedő Deutsch . . . Pardon ! Dévai Mihály órás segítségével elcsípték. A tár- ezát tőle visszavették s a rendőrségnek által ad­ták. — A letten ért kénytelen volt ezúttal a ta­gadást, a rendes czigánytempót elhagyni, s be­ismerő vallomást tenni, s igy a bíróságnak könnyű leend egy szigorú Ítélettel a halasi vá­sároktól 'elszoktatni a bácskai zsebtolvajokat, ha ugyan — megijednek.-- Grósz Lajos fogspecialista Budapest­ről, mint lapunk hirdetési rovatában közöljük, rövid tartózkodásra városunkba érkezett. Grósz ur szerkesztőségünkben megjelenvén, több ki­tűnő bizonyítvánnyal, köztük dr. Miklósy Gyula egyetemi m. tanár tanúsításával is igazolta, hogy szakmájában kitűnő jártasságra és ügyességre tett szert, miért is őt melegen ajánlani merjük a szenvedő emberiségnek. — A gyón löte magát Bárápjr János- halasi illetőségű 7. huszár-ezredben küzvítéz. Tétének oka ismeretlen. — Szalay Imre ipariskolai tanító súlyos betegsége folytán helyettesítés válván szüksé­gessé, ez irányban az ipariskolai igazgatóság a városi tanácsot megkereste. — A cselédköuy vek kiadása tárgyában a belügyminiszter elrendelte, hogy a férj meg­hallgatása nélkül a jövőben oly asszonyoknak is kiadassák a eselódkönyy, kik férjüktől kiilön- váltan élnek. — Sertés ólaknak az utczák vagy utak mentén való épitése belügyminiszteri rendelet­tel elti Itatott. — Gál István és Zsoldos Lajos, — kik segéd-tanitóból rendes-tanitóvá előléptettek, dijlevelét a megye közigazgatási bizottsága megerősítette. — Lapok kézbesítése. A hétfőn meg­jelenő fővárosi napi lapoknak Halasra leendő szállítása s azoknak az nap leendő kikéz­besítése tárgyában a városi rendőrkapitány felterjesztést tett a polgármesteri hivatalhoz, hogy ez irányban a posta igazgatóságnál a kellő lépéseket tegye meg. Kiváncsiak vagyunk az eredményre. * A bűbájosok. A miiezzimek (tiilkösök) s a pötyögtetek kedélyes városában, a boldog Bagdadban nagy most if boldogtalanság. Az igaz hivő elahinók elhagyták a végte­len dicsőségű Allaht s immár nem napkelet felé fordult orczávai imádkoznak, hanem dóin у u- g о t na к földre borulva sóhajtoznak — a b ű- b áj о s о к után. Megtépdesik mellükön a kai-

Next

/
Oldalképek
Tartalom