Kun-Halas, 1897. szeptember-december (1. évfolyam, 1-17. szám)

1897-10-10 / 6. szám

Első évfolyam. 6. szám. Kun-Halas, 1897. Október 10. SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL Kossuth-uteza. Megjeleli minden vasárnap. KUN-HALAS TÁRSáDÁLII hetilap. HIRDETÉSEK DIJA: 3 hasábos petit sor előfizetőknek 3 kr. nem előfizetőknek 5 kr. Kis Hirdetőben 40 kr. bélyegilletékkel. Egyes szám ára 10 kr. Előfizetési ár: egész évre •'> fit, fél évre 2 írt 50 kr., 3 hóra 1 írt 25 kr. Nyilttér: 3 hasábos petit sor 10 kr. A magyar socialismus. Czogléd város régi jó hirnove azzal gazdagodott meg, hogy a magyar socia- listáknak lett gyülekező helye. Nem ki­csinyeljük c tényben a dicsőségét, mint a hogyan számba vesszük azt a mozgalmat, a mely Bikádi András veze­tése mellett 98 magyar községnek 207 képviselőjét gyűjtötte benne együvé. Csak azt sajnáljuk, hogy a magyar socia- listák mozgalmában keveset fedezhettünk fel abból, a mi a való szükségből szedi életerejét és valóságban létező gazdasági bajokra keres, vagy ajánl orvosságot. A czeglédi föld mí ves congressus, a mely pár hete ülésezett, minden egyéb lehetett, volna inkább, csak földmivos congressus nem. Mert a kis iparról csak azonképen beszéltek mint a föld mivelő munkás hely­zetéről; a socialis reformokról pedig aránylag sokkal több szó folyt, mint arról, hogy miképpen keresi majd meg a tél folyamán a kenyerét az a sok föld mí­ves, napszámos, a kinek nem jutott ele­gendő a nyári keresetből. Beszéltek sokat az iparról, beszéltek a választásokról, a A „КТШ-HALAS“ TÁKCZÁJA r Úti jegyzetek. Irta: Dr. Dobozy István. III. Egy nap Varsóban. A XII-ik században alapított, az oroszok által megrendszabályozott s leigázott hajdani lengyel főváros, az itt 500—600 méter széles s hajózható Visztula balpartján, 40 méter magas domboldalon terül el; a folyó jobb partján fekvő elővárossal — Prágával — két hatalmas vashid által van összekötve s 615.000 lakossal bir. A várost körívben mintegy 30 erőd veszi körül s ezekben és a környékén a függetlenség s szabadság után- epedő lengyelek megfélemlíté­sére s féken tartására 300.000 katona van elhe­lyezve. ­A tágas, — táblakövek, asphalt avagy fa­burkolattal fedett s gáz és villany-fénynyel vilá­gított — ntezák, — a fényes kirakatokkal biró nagy kereskedések sokban emlékeztetnek Buda­pestre. Legszebb utczája az Aleja Ujazdowska, — mely gyönyörű hárs alée mentén haladó pompás sétányok és lovagló utakkal van szegé­lyezve s kertek és parkokkal biró művésziesen épült nyaralóktól van környezve, — a szemlélő elé varázsolja az Andrássy utat. A város közepét egy 7 hectár nagyságú, nyilvános park — a szász kert foglalja el, mely százados fák között szobrokat, szökőkutakat, nyári színházat rejt s az intelligens közönség találkozási helyéül szolgál. A város legélénkebb pontján fekvő Zám- kowy-tór történelmi nevezetességű, a mennyiben itt játszódtak le az 1861-iki lengyel forradalom socialismus keletkezéséről, a független social-demokrafa párt szervezéséről; be­széltek valamelyes Alapítandó lapról is. de egyetlen szóval sem érintették azokat a positiv indítványokat, a melyek hivatva leimének, megvalósítás esetén, segíteni a kisgazdák, cselédek és napszámosok baján. Pedigazok az indítványok, azok a se­О V gitségre ezélzó javaslatok, a melyek a föld- rnívesek ajakáról hangzottak volna el. a legerősebb visszhangot keltenék minden­felé. Ebből a szempontból indulhatott ki Lukács György békésmegyei főispán és Fábry Sándor alispán is, a mikor a föld- mi vésők baja iránt való érdeklődésüket azzal is igazolták, hogy elmentek a cong- ressusra, Hogy bármi tekintetben is meggyarapodtak volna olyan irányú tu­dásban a melyet majd a föld mi vesek javára értékesíthetnek; — nem hiszszük. Egy gyei azonban ők is tisztába jöhettek, meg mi is. Megtudtuk, hogy a magyar földművesek mozgalma a lehető legrosz- szabb utón keresi a bajok orvoslását: megtudtuk, hogy a magyar földművese­ket olyan emberek vezetik, a kiknek a legfontosabb eseményei. E téren áll III-ik Zsig- mond 20 méter magas emlékoszlopa s a királyi vár, mely csak annyiban érdemel említést, hogy egy a folyó partján elterülő, szép kilátást nyújtó, Semiramisz függő kerttel bir, mely alatt az ud­vari istállók vannak elhelyezve. Nagyszámú palotaszerig épületei közül bennünket leginkább érdekelt az Aleja Ujaz­dowska végén elterülő, óriási kiterjedésű s a fák rendkívüli nagysága, és sűrű lombozata miatt homályba burkolt s hüs parkba épített Lazienki kéjvár és Belvedere. A Lazienki kéjvarat 11-ik Katalin orosz czárnő kedvencze, az utolsó lengyel király Poniatovszki Szaniszló építette s most császári kastély. .Az épület 3 részből áll: a középső a czári lak, lengyel királyok, hírneves lengyel fér­fiak s Varsó legszebb hölgyeinek arcképeivel és történelmi festményekkel díszítve; — jobbra a királyi kápolna s balra a konyha és cseléd lak­osztály. A palota velenczei módra oszlopokon van építve s egy tó közepén fekszik, a 3 rósz kőhíd felett gyönyörű jóni oszlopokon nyugvó fedett folyosóval van összekötve. A homlokzat előtt miilegesen kószitett szigeten szép angol park s benne nagyszámú allegorikus márvány szobrok és egy kőből épített amphitheatralis, nézőtérrel biró színház, melynek színpadja bok­rok és korinthusi oszlopokból van alkotva s egy szigeten fekszik, — vagyis a nézőtértől viz által van elválasztva. A Belvedere egy angol park közepén fekvő méreteivel s olasz stiljával imponáló épü­let, melyben Varsó jelenlegi főkormányzója a — lehet mondani — teljhatalmú Imeretinszkij Sándor herczeg lakik, kinek őse a Kaukázus mentén király volt s kinek kormányzói fizetése évi 100.000 rubel. socialis mozgalmak szítása üzlet, és olya­nok szeretnék hatalmukba keríteni, a kiknek a socialis mozgalom fen tartása kenyérkereset. Nem tartozunk azok közé, a kiknek a jelszava : üsd, mert socialista. Higgadt megfontolással mérlegeljük a socialisták mozgalmát, értjük a jogosultságát és tudjuk, hogy mely okok szülik túlkapá­sait, Nem akarunk vádaskodni ellenük. De a czeglédi congressus tényét mérle­gelve. szeretnénk, ha a magyar földmű­vesek is kilátnák belőle az igazat, azt, hogy mennyiben szaporítják a megcsa­latottak számát. Mert íme kisült, hogy az a pártvezetőség, a melynek a párt és nem a munkások jóléte a czélja, csak annyiban törődik velük, a mennyiben gondoskodik az elégületlenségük fölszítá­sáról és egy két nagyhangú frázis han­goztatásáról. Ez a pártvezetőség a szerint csinál egyik-másik sociális pártárnyalathoz szító pártot, a mint azt a helyzet jól fölfogott érdeke megkívánja, Mert a czeglédi földmi vés congres­A Visztula partján egy újonnan készült verestógla körépületben yan elhelyezve Styka János „tíolgotá“-ja, melynek alakjai — főleg a Krisztus, az apostolok, a latrok képei — sokban hasonlítanak Murtkácsi Mihály rokontárgyú ké­peinek alakjaihoz. Szobrászati müvek közül emiitóst érdemel a Paskievics Iván Eeodorovics orosz tábornagy álló bronz szobra, — kinek vezérlete alatt jött be 1849-ben a 110.000 főből álló orosz csapat s kinek nevéhez fűződik a világosi fegyverletétel, meg a nyolez fekvő oroszlántól környezett obelisk, melyet az 1830-iki lengyel forradalom alkalmával elesett, Oroszországhoz bú maradt lengyel generálisok emlékének emeltetett I-ső Miklós oiősz ezár. Ez az az emlék, mely minden hű lengyel hazafinak arczába kergeti a vért s mely a lengyel szabadság testén ejtett tátongó sebet behegedni soha nem engedi. Ez a lengye­lek Henezi-szobra. Az utczai élet élénk s mozgalmas. Lépten nyomon láthatók a kiválóan Ízléses öltözékkel biró, kecses járású, szőke lengyel hölgyek; kik szép termetük, finom rózsa-piros arezbőrük, fitos Koscziuszkó orruk, picziny kéz és lábaikkal lebi­lincselik a férfi világot s szívesen megbocsátják аъ idegenek is, az előttük kissé szokatlan merész tekintetet s túl bátor mozgékonyságot. (Na-na, poktor úr I Szerk.) Közlekedési eszközül a lovasat és egyfo- gatu kocsik szolgálnak, mely utóbbiak kényel­metlen s szűk üléssel és pléh sárhányóval bír­nak. A kocsis a kocsinak a számát a hátán hordja, mint szamár a keresztet! Szerk. Nemzeti eledeleik közül legkedveltebb a Hoadnyik: levesszen! savanyu étel, mely tej, kemény tojás, hús. rák s jégdarabok keveréke s snidling van bele apritva; továbbá a savanyu

Next

/
Oldalképek
Tartalom