Halas és Kis-Kőrös, 1897. január-augusztus (2. évfolyam, 1-35. szám)

1897-06-20 / 25. szám

rüteletére, Ausztriába a megszállott tarto­mányokba, Németországba vagy Szerbiába szóló 10 szóból álló táviratot; 10 szón felül minden további szóért 8 kr. jár s ezeknek diját, a táviratlap belső oldalára ragasztandó megfelelő értékű frankjegyekkel kell leróni. Ha a távirat cimzetje oly helyen lakik, a hol nincsen távirdahivatal, a czimben meg kell nevezni az utolsó távirda nevét, a czim előtt pedig a továbbszállitás módját; neve­zetesen a belföldi forgalomban: a) „postával“, ezért dij nem jár ; b) „postán ajánlva“, ezért 10 kr. dij jár ; c) „postán express“, ezért 25 kr. dij jár ; d) „küldöncz fizetve“, ezért 40. dij jár. A zárt táviratlap miként való haszná­lására nézve annak külső oldalán rövid „fi­gyelmeztetés“ foglaltatik ; a ki azonban bő­vebb tájékozást kiván, vagy ha külföldre szóló, úgyszintén ha sürgős táviratot akar fel­adni, vagy a választ is bérmentesiteni ki- vánja, ha táviratának mikor történt kézbe­sítéséről értesítést kiván, az felvilágosításért a postahivatalhoz fordulhat, mely azt köteles megadni. A távirdahivatal a posta utján hozzá ér­kezett zárt táviratlapon irt táviratot még azon esetben is azonnal továbbítja, ha a dijak nincsenek is teljesen fedezve, feltéve, hogy a fedezetlen dij 20 kínál nem több és a feladó teljes czimét a táviratlap megfelelő helyén feljegyezte. Ez okból a feladónak sa­ját érdekében áll, hogy czimét és lakását a legnagyobb pontossággal írja fel a táviratlapra. A hiányzó dijak portómentes levelező­lap utján 10 kr. költséggel együtt a feladó­tól utólagosan szedetnek be. Ha a távirat dijából 20 krnál több fe­dezetlen, vagy ha kevesebb is, de a feladó cimét fel nem jegyezte; a távirda hivatal a zárt táviratlapon irt táviratot a feladónak, illetve a beküldő postahivatalnak visszaküldi. Elrontott táviratlapok 1 kr. ráfizetés mellett becserélhetők,az azokon felragasztott, fel nem használt frankójegyek pedig az ér­ték 10%-ának levonása mellett épen úgy válthatók be a póstahivataloknál, mint az elrontott frankój egyek. HÍREK­— Előfizetőinket tisztelettel fölkérjük, hogy a május hóban kezdődő évnegyedes nyugtákat szíveskedjenek kiváltani. — Évzáró ünepély. A halasi főgymna- siumban az elmúlt vasárnap folyt le a szo­kásos zárlinnepély nagyszámú közönség je­lenlétében. A szavaló és fölolvasó tanulók hangja csaknem teljesen elveszett a nagy udvaron, melynek akusztikája különben sem jó, s a mi hallszott is, fölkapta a föl-föl úju­ló szél és vitte oda, a hol legkevesebb ftil volt. Az ünnepély főpontja mindenesetre a torna vizsga volt. Ez volt főpróbája a Kecs- semétre vándorló ifjaknak s a látottak azon reménynyel kecsegtettek, hogy a dijak közül a halasiaknak is jut egy. — Leánynevelő intézet vizsgája a leg­szebb eredménynyel folyt le 18-án, pénteken nagyszámú közönség jelenlétében. — Vásár. A halasi vásár ma javában áll s mint előre látható volt, szokatlanul élén­ken sikerült. — Torna verseny. A halasi diákok tegnap utaztak el Kecskemétre Rocsek Jó­zsef és Papp Mihály tanárok felügyelete alatt. Midőn a lapunkat olvassuk, már javában izzadnak a babérért. Adja az ég, hogy ab­ból iskolánk dicsőségére haza is hozzanak. — Nyári mulatság lesz, Szabadszállá­son e hó 24-én, melyre díszesen kiállított meghívókat osztott szét a rendezőség. — „A Kis-Körősi Iparos olvasó egylet“ folyó év junius hó 13-án a vasúti sétatéren jól sikerült nyári tánczmulatságot rendezett saját pénztára javára. A négyest 40 pár táncolta. Jelen voltak: Asszonyok: Szabó Jánosné, Baka Jánosné, Zelf Sándorné, idősb. Darula Görgyné, Kurjan Jánosné, Hulej La- josné, Zostyák Jánosné, Röfi Józsefné, Záboji Gusztávné, Özv. Laukó Jánosné, Luez Ká- rolyné Kelemen, Istvánué Klein Gáspárné, Fodor Györgyné, Kecskemétről Bízik Jánosné, Lakos Pálné, özv. В enedikti Sándorné, Ada- mics Józsefné, Lankó Pálné Lányi Lászlóné, Sáfár Pálné, Fülöp Józsefné, özv. Jeszenszky Lászlóné, Vékony Viktor Döbröngecz. Leányok Darula Ilonka k. a., Gáspár Zsuzsika k. a., Kurjan Ilonka k. a., Hulej Ilonka k. a., Bene Rozika k. a., Klepácz Mariska k. a., Záboji nővérek Erzsiké és Janka k. a., Laukó Zsu­zsika k. a., Markó Emma k. a. Miske), Bízik nővérek Zsuzsika és Janka k. a., Lakos An­nusba k. a., Benedikti Ilonka k. a., Csápek Mariska k. a., Akasztó Gáspár Etelka k. a., Fülöp Iduska k. a., Göbölös Erzsiké k. a., Páhi, Terbe Juczika k. a. Tázlár, stb. stb. stb. Felül fizettek: Ugrik Endre 40 kr. Gáspár Mihály 10 kr. Meskó József 40 kr. Laukó Pál 30 kr. Bozsán Sándor 40 kr. Miéin Gás­pár 01 kr. — Ön szurkáló arabus. Különös paszi- ója lehet annak az arabusnak, a ki magát Halason mutogatta. Egész hiedgvérrel szur- kált karjába, gyomrába és nyelvébe, s ráadásul égő szurok fáklya fölött percekig tartotta mez­telen karját. Az ilynemit különös mutat­ványoktól józan, jóizlésíí népünk undorral fordul el. úgy hogy a második produkcióját publikum hiányában meg sem tarthatta. Az idény előrehaladottsága miatt a legújabb divatú napernyők tetemesen leszálitott árban kaphatók Schwarcz Adolf úri és női di­vat-üzletében Halason (a városház át- ellenébfen.) 2411/tk 397. Árverési hirdetményi kivonat. A kiskőrösi kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a kisbirtokosok földhitelintézete végrehajtónak ifj. Kákonyi András páhi pusztai lakos végrehajtást szen­vedő elleni 24 frt 75 kr. tőke követelése s járulékai iránti végrehajtási ügyében a kis­kőrösi kir. járásbíróság területén lévő Páhi község határában fekvő s a páhi pusztai 53 sz. tkvben A f 1—7 sorsz. (13,16,17,18/a. b.) 28, 172, 209, 242, 355, 401 és 468 hrszá- mok alatt felvett 600 □ öl beltelek, 793 és 1262 □ öl szántó, 790 □ öl szőlő, 563 □ öl kaszáló, 1 hold 130 Q öl és 323 □ öl legelőből álló és összesen 600 frt becsér­tékben egyszerre és együttesen árverés alá becsátandó ingatlanokra a végrehajtató fent követelésének kielégítésére a tkvi. hatóság­nál és Páhi, Kiskörös s Tázlár községek elöljáróságánál megtekinthető feltételek mel­lett az árverést 600 írtban ezennel megálla­pított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1897. évi julius hó l-ső napján d. e. 10 órakor Páhi község házánál megtartandó nyilvános árve­résen megállapított kikiáltási áron alul is el­adatni ; fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az in­gatlan becsárának megfelelő 10%-át kész- pénzban vagy az 1881. LX. tcz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333 sz. a. kelt igaz­ságügyminiszteri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke­zéhez letenni, avagy az 1881. LX. tcz. 170. §-a értelmében a pánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt kiszolgáltam. Kiskőrös, 1897. évi ápril hó 14-én. A kir. jbióság, mint tkvi hatóság. Dr. Handel kir. alj árás bíró. Pályázati hirdetmény. A halasi gazdasági bank részvény- társaságnál rendszeresítendő könyvelői állásra az alapítók határozatából pályá­zat nyittatik, s felhivatnak mindazok, kik az újonnan alakított intézetnél a jelzett állást elnyerni óhajtják, hogy életkorukat, képességüket és eddigi szol­gálataikat igazoló, valamint illetékes elöljáróságuk által kiállított erkölcsi bi- zonyitványnyal felszerelt pályázati kér­vényüket alolirotthoz folyó 1897. évi junius 29. napjáig bezárólag nyújtsák be. A választást a bank igazgatósága legkésőbb f. évi julius 10. napjáig fogja eszközölni, s a megválasztott könyvelő hivatalos állását az igazgatóság által megszabott vele előre közlendő napon köteles lesz elfoglalón. A könyvelő törzsfizetése évi 600 frt, mely azonban fokoztatik 1000 írtig a szolgálat éveihez képest. Ezen kívül a mennyiben az illető koránál fogva ez lehetséges az intézet törzsfizetés (600 frt) arányában a köny­velő nyugdíj igényét a magán tisztvi­selők nyugdíj egyesületénél biztosítja, illetőleg helyette az évi járulékot fizeti, — s könyvelő az alapszabályban meg­állapított tiszti jutalékban részesíti a tiszta jövedelemből. A könyvelő készpénzben, értékpa­pírban vagy jelzálogilag biztosítva óva­dékul 2500 frtot köteles letenni. Halas 1897. junius 8-án. Dr. Babó Mihály, ügyvéd, városi főjegyző. Meghívó. A halasi gazdasági bank részvény- társaság alapitói 1875. XXXVII. t. ez. 154. §-ában foglalt rendelkezés alap­ján az alakuló közgyűlés határnapjául f. 1897. évi julius 4-ik napjának (vasárnap) délutáni 2 órá­ját tűzték ki a Halas városi vendéglő nagytermébe (bejárat a városháza ud­varából) melyre a részvény aláírókat alapitótár- saim nevében és megbízásából midőn egyenként és összesen meghívni szeren­csém van, egyidejűleg tudatom hogy: a gyűlés feladatához tartozik: 1. Az alaptőkének kellő aláírás és befizetés által történt biztosításáról meggyőződést szerezni; 2. Az alapszabályok megállapítása ; 3. A társaság, — vagy meg nem alakulása iránti határozás ; 4. A társaság igazgató elnöke, ennek helyettesei, — továbbá igazgató­sága, felügyelő bizottsága és szervezett választmányának megválasztása; 5. Az alapítóknak a részvényekre befizetett pénzekért való felelőssége iránti intézkedés. Kelt Halason, 1897. junius hó 8-án. Dr. Babó Mihály, ügyvéd, Halas városi főjegyző

Next

/
Oldalképek
Tartalom