Halas és Kis-Kőrös, 1897. január-augusztus (2. évfolyam, 1-35. szám)

1897-08-01 / 31. szám

d) ha a fegyver használata életükben vagy testi épségükben megtámadott harma­dik személyek megmentésére vagy megvédé­sére szükséges. 34. §. Jogos védelem az 1878 évi V. t. ez. 79. §-a szerint az, mely akár a megtámadott­nak, akár másnak személye vagy vagyona ellen intézett, vagy azt fenyegető jogtalan és közvetlen megtámadásnak elhárítására szükséges. Az ártalmatlanná tétel után netán foly­tatott, a megtámadás elhárítására már nem szükséges bántalmazás a jogos védelem ha­tárának tulhágását képezi. 35. §. Megtámadással való fenyegetésnek te­kintendő az is, ha az illető személy a nála lévő fegyvert vagy egyébb veszélyes eszközt a rendőrközegnek felszóllitására le nem teszi, vagy át nem adja, továbbá ha a fegyverrel vagy egyébb veszélyes eszközzel ellátott egyén esetleg védett helyzetéből előjönni vo­nakodik. 36. §. A fegyver használatára feljogosító tett­leges ellenszegülés alatt csak oly cselekmé­nyek értendők, melyek által a rennőrközeg cselekvési képességének kifejtése lehetetlenné tétetik. Engedelmetlenség vagy a rendörkőzeg ellen irányuló cselekményben nem nyilvánuló passiv magitartás tettleges ellenszegülést nem képez. 37. §. Mindazon esetekben, melyekben a33—36 §§.-értelmében a rendőrközeg fegyvert hasz­nálni jogosítva van, a mennyire ezt a körül­mények megengedik, előbb a szelidebb esz­közök minden neme megkisérlendő, minden körülmények között azonban az illető sze­mély e íbb figyelmeztetendő a fegyvernek bekövetkező használatára. Fegyver használata esetében az csak azon mértékig használandó, meddig az a megtámadás visszautasítására vagy az ellen­szegülés legyőzésére, illetőleg a megvédés biztosítására szükséges. Lőfegyver csakis az élet vagy testi ép­ség jogos védelme esetében használandó. 38. §. A fegyver használata esetében a ren­dőrkapitánynak mindenkor azonnal jelentés teendő, s ha a fegyver használata által testi sértés vagy halál okoztatott, a tényálladék minden körülményeivel együtt azonnal ki­nyomozandó és megállapítandó. 39. §. A rendőri személyzet minden egyes tagja cselekményeiért és mulasztásaiért sze­mélyesen felelős, és pedig a büntető tör­vénybe ütköző cselekményekért a köztör­vények szerint, szolgálati teendő mulasztásai­ért a fegyelmi szabályzat szerint. 40. §. A rendőrtisztviselők fizetése, a város szervezési szabályrendeletében, a rendőrök illetménye pedig a város képviselő testüle­tének a törvényhatóság által jóváhagyott határozatával állapittatik meg. 41. §. Az ezen szabályrendeletben foglalt in­tézkedésekkel ellenkező városi szabályrende­letek, illetve ezek ellenkező részei hatályon kívül helyeztetnek. 42. §. Ezen szabályrendelet 1898. évi január hó 1-én lép életbe. HÍREK­— Felelős szerkesztőnk négy heti tar­tózkodásra Erdélybe utazott; ezen idő alatt a halasi érdekeltek fölkéretnek, hogy : a lapba közlés végett beküldendő dolgozataikat, hir­detéseket stb. Zsoldos Lajos tanító úrhoz küldjék. — Dr. Szabó halasi aljárásbiró 6 heti szabadságra elutaz >tt. — Előmunkálati engedély. A kereske­delmi miniszter 36668. sz. alatt engedélyt adott dr. Nyilassy Pál és Ormódi Györgynek egy évi időtartamra egy Szegedtől Dorozs- mán, Eresztön, Göböljárásán át Halasig ve­zető vicinális vasút előmunkálataira. — Honvéd lovak kiadása. Felhívjuk gazdáink figyelmét a bajai honvéd osztálypa­rancsnokság hirdetményére, mely szerint szep­tember közepén 80 db honvéd ló fog tar­tásra kiadatni. A kiosztás napja annak ide­jén közöltetni fog. — Nyári mulatság. A kis-kőrösi ipa­ros olvasó-egylet augusztus hó nyolcadikén (vasárnap) a vasút melletti sétányon zártkörű nyári mulatságot rendez. A mulatságot sza­valatok, felolvasás és játékok előzik meg. A siker érdekében a rendező bizottság már előre is mindent igyekszik elkövetni. — A vasárnapi socialista mozgalom egyik áldozata Csővári András, aki fejére súlyos kardvágást kapott s aki ennek követ­keztében ágyban fekvő beteg, — mint hall­juk — már jobban van. — A magyar ipar védelme. A ma­gyar ipar és kereskedelem védelme érdeké­ben és a tisztességtelen külföldi verseny meg­akadályozása céljából a kereskedelemügyi mi­niszter körrendeletét bocsátott ki, melyben erélyes hangon figyelmezteti a belföldi ke­reskedőket, hogy ha külföldi gyárosok és kereskedők a valóságnak meg nem felelő felírásokat és jelzéseket alkalmaznak és az áruikon levő címkéken a magyar címert hasz­nálják és ők, illetőleg a belföldi magyar ke­reskedők az ily árut forgalomba hozzák, ezen cselekmények által az 1884. XVII. t.-c. 58. §-ába ütköző kihágást követnek el s ugyan­ezen törvény 157. § ának d) pontja alapján 20 írttól 200 frttig terjedő pénzbüntetéssel büntetendők és ezenkívül az elkobzásra és megsemmisítésre irányuló eljárás — az 1879. XL. t.-c. 25. §-a és az 1878. V. t.-c. 61. és 62. §-ai értelmében — ezen címkékre is ki­térj esztendő. — Uj váltók, uj szállítólevelek. Az ál lamnyoindában most dolgoznak az uj alakú váltóürlapok rajzain, melyeket legközelebb bemutatnak a pénzügyminiszternek. A postai szállító levelek is uj alakúak és szintiek és más beosztásúak lesznek, mint a régiek s magyar-német szöveggel lesznek ellátva. Szoba és cim festő. Molnár Imre szoba festő ajánlja magát mindennemű szoba és cim- festésre a legjutányosabb árak mellett. Lakik Halason, III. tized, 1085. szám alatt. 2—3. Eladó birtokok. Kiskőrös községhez egy órai, Izsák­hoz félórai távolságra fekvő szél mal­mos Páhi pusztán egy 10 holdas — két 15 — egy 40 — egy 60 és egy 100 holdas paraszt birtok örök áron igen jutányos feltételek mellett eladó. Minden egyes birtok külön van telekkönyvezve, épületekkel ellátva és tehermentes. Venni szándékozók értekezhetnek a tulajdonosok meghatalmazottja Be- nedicty Andor ügyvéd urnái Kiskő­rösön. 2—3 BIRTOK Haszonbérlőé adás. Guttmann Adolf tabdii birtokát haszonbérbe adni óhajtaná; ugyancsak nála mindennemű gazdasági eszközök vannak eladók. Bérleni vagy venni szándékozók vele értekezhetnek Kis- Körösön és a pjsztán Tabdin. МГ Alapittatott 1858. Budapesti szivattyú- és Gépgyár Részvény-Társaság (ezelőtt WALSER FERENCZ.) BUDAPESTEN, VI. kér., Külső váczi-ut 45. szám. Sürgönyeim: SZIVATTYUGYÁR BUDAPEST. GYÁRT: mindenféle gőzgépet, Schmidt-féle forrgőzmotorokat (40°/n szén megtiik ári tás), petroleum- és benzinmotorokat. Keretfűrészeket, körfűré­szeket és csertörőket. Gőzkazánokat, élőmé1 egitőket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, szij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutfelépitményeket vasból. Tűzfecskendö- ket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat. Köztisztasági szere­ket, öntöző kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gőzfertőtlenitő készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket, pöcegödör tisztitó készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. Keinényöntésü, acélfelűletü tűzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygoni rostélyokat. Létesít: vízműveket,csatornázásokat, vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket. Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek. Bleezit« Vincze könyvnyomdája Szabadkán, Balogh Gy. („Nemzeti Casind“ melletti) házában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom