Halas és Kis-Kőrös, 1897. január-augusztus (2. évfolyam, 1-35. szám)

1897-01-03 / 1. szám

II. évfolyam. !Я5 Л—■■1LJL ÜLI! Ц. Д!1 kit LLL Li __J-____ ..-.I1- -"LÜJÜ I. szám. 1897. vasárnap, január 3.-.-1L.-JJJ ___JJÜ.^LiJL! . 1 и». — Előfizetési ár; Egész évre .................................8 kor. Félévre ......................................4 „ 8 hóra ......................................2 „ Egyes szám ára 20 fillér. ния^яянняаве! Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos: DÉKÁNI ÁRPÁD. Társszerkesztó: SAFÁRY GYULA. Szerkesztőség és kiadó hivatal HALASON, Nádor utca, Babó-féle házban. HIRDETÉSI DIJAK: Három hasábos petit-sorért . 8 kr. Kincstári illeték minden hirdetés után 30 kr Hivatalos hirdetések dija 1—100 szói^, kincs tári illetékkel együtt 1 frt 37 kr. 100 eziin felül minden szó 1 krral s/.áinittatik Előfizetési felhívás. Az uj óv beáltával új előfizetést hir­detünk a „Halas és Kis-Kőrösre. “ Arról meggyőződhetett mindenki, hogy lapunkra úgy Halason, mint Kiskőrösön és vidékükön szükség volt és van; hogy a hézagot, a melyet ennek hiánya okozott betölti. Nagy- szerénytelenség volna hival­kodnunk azzal, hogy lapunk ilyen és ilyen tökéletes, ezekkel és ezekkel a jeles mun­katársakkal rendelkezik, azt nem tesszük, mert tudjuk -és tudja mindenki, mint min­den vidéki helyi érdekű lap, azon szerény eszközök mellett, a melyekkel céljai eléré­sére törekszik, tökéletes nem lehet. De azt elmondhatjuk nyíltan, hogy semmi nemű anyagi haszonra nem tekintve, teljes igye­kezettel azon voltunk és leszünk, hogy u- jabb és újabb erők megnyerésével lapunk nívóját fejlesszük s a fejlesztés által olyan fokra emeljük, a mely fok közönségünk i- gényeit minden tekintetben kielégíti. Lapunk teljesen független mindenki­től. Nem szolgál sem pártot, sem pedig klikket, annál kevésbbé egyes személyt s ennél fogva azon helyzetben van, hogy nyíltan kimondhatja bárkivel szemben vé­leményét ; üthet ott a hol ütni kell, dicsér­het ott a hol dicsérni kell. Érdekünk egy, ez a közönségé, mely programmunk is; melyet röviden, érthe­tően pár szóval kifejezhetünk : mindent a közjóért és közérdekért. Azt hisszük e nehány szó világosabb minden hangzatos frázisnál. Hogy pedig keresztül vihessük segítségül a közönséget hívjuk, melynek támogatása nélkül azon utón, melyet választottunk haladnunk na­gyon nehéz, csaknem lohetetlen. * * * A ,. Halas és Kis-Kőrös“ előfizetési ára : Egy évre ....................8 kor. Fél évre ....................4 „ Negyed évre ...................2 „ A „Halas és Kis-KÓrös'1 kiadóaivatala. Képóelö választás Halason. Mint már előre jeleztük hatal­mas érdeklődés mellett folyt le a kép­viselő választás Halason, mely a Kos­suth párt győzelmével s a szabadelvű párt bukásával végződött. A harcba mindkét párt bele vonta összes szellemi és másnemű fegyverét, mi miatt az egész harc olyannak tűnt föl, mint a mikor ama bizonyos szalma­szál után nem egy hanem két vizbe fűlő kapkodott volna. A kormánynak a választás iránti rendkívüli érdeklődését bizonyltja az a folytonos távirat váltás a mi részben a kormány és a lejött képviselők, részben a jelölt és emezek között folyt a választás tartama alatt. A szabadelvű párt lehozott egy csapat képviselőt, de az ők vigécke- désők sem menthette meg jelöltjüket, annál kevésbbé, mert a halasi paraszt ember eszejárását rövid pár óra alatt ki ismerni s kapacitálni nem lehet, a mint ők képzelték. A szabadelvű párt részéről lenn T AÄGZA. Lelki háború, — Ballada. — Kivitték, kitették három napja épen, Siratja az anyja, talpig feketében, Lázas fejét búsan tenyerébe hajtja, Tíz esztendőt tesz ki a három nap rajta, Ijesztő az arca. * Kívül az ablakon őszi eső koppan, Fölriad az asszony, agya tüzel jobban. „Ki jöhet ilyenkor? Jaj Istenem hátha . . “ S mintha a sötétben fehérséget látna, Olyat, mint a lánya. * „Te vagy az, leányom, megjöttél mit látok ? Hozzá adlak ne kérj, áldásom reátok. Hivom szeretődet, vegyen az ölébe, Esküvődön itt lesz egész falu népe, Futok is elébe. * Zúg az egész falu, kiszalad eléje : „ Szegény gyászos asszony bomlott az el­méje, “ „ Menyasszony a lányom, “ egyre csak azt hajtja, S lánya lakodalmát a piaoon tartja, Ott mulatnak rajta. liayJea Antal. A két kabát. A „Halas és Kis-körös“ eredeti tárcája. A pokol fenekén guggoló ördögöknek a nagyanyja tudja, nem ón : mi lelte ezt az én házamat. A cselédség, ha jöttémét észreveszi : szétfut, mintha ijesztő madár volnék. A cselédséghez különben semmi kö­zöm, de hát anyósom, ha valamit kérdezek tőle : iigen, neem minden beszédje. Máskor pedig annyit beszél össze visz- sza bőven termő esztendőre emlékeztető nyelvével, hogy sokszor a fülem dobja is a stegrepedés veszélyében forog, lenéz düay- nyög megvetéssel fordulgat jobbra — balra, orrom alá felkavarva hosszú uszályával a nem elég gonddal felsepert szoba tüdőt- rontó porát. Hát az anyósom hosszúra nyúllctt orrával is keveset törődöm . Yan egy vigasztalásom, kárpotlom magam. Nőm mosolygó szelid arcza kárpó­tol mind ezekért, örömet szerzek elmereng­ve csillogó bogár sötét rám mosolygó sze mének nézésébe. Kopogok ajtaján „Né ki az“ hangzik belől e kérdés nem épen gyöngéd hang nyomattal. — En vagyok aranyos Etelkám mondék belépve hozzá, de hát mi lelte magukat ? hogy valamenyien olyan görbe szemmel néznek rám, mintha valami ázsiai pestisen sinlödnók, vagy mintha öreg apjukat öltem vcJna meg. — Ugye ? kezdé nőm Mi bajunk ? s még ön kérdi ezt tőlem— Törökországba való hűtlen embere! Csodálom, hogy nem szégyenli magát elébem jönni, ki olyan forró szeretettel csüngtem lényén, mint a hú gyermek anyja kebelén . . . így meg csalni ! Oh Kálmán ! ezt nem hittem volna felőled Kővári Kálmán felől. Ez hát az az örök hűség, a mit fo­gadtál Isten színe előtt. ! Ugyan szépen tartottad meg. —No! En ugyan nem hiába álmodtam múlt éjjel kígyókkal. Ugyancsak teljesül álmom, csipkednek mindenfelől s legalább az okát tudnám, de még csak nem is sej­tem, hogy miért ? Dél lett, leültünk. Ebéd alatt olyan csend volt, mintha gombocz levest ettünk volna s mindanyinak egy- egy darab akad Társadalmi hetilap. — Megjelenik minden vasárnap délben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom