Református gimnázium, Kiskunhalas, 1941

44 Szathmáry Sandorné; 50—50 P-t Bátory Gábor, Bodoky Gedeon, Dr. Gusztos Károly, Dr. Kathona Mihály, Dr. Máthé Elek, Ref. Polgári Leányiskola Tanárkara, Szekér József, Tóth Elek, Vanyiska György ; 45 45 P-t Sréter Andor, Tegzes Károly ; 40 40 P4 Dr. Antal Zoltán, Dr. Farkas László, Makay Károly, Dr Mészöly István, Dr. Nagypál Ferenc, Szekér Sándor; 30 — 30 P-t Bacsó János, Dr. Kocsis Antal, Nagy Károly, Nagypál Imre, Székely László, Ván Balázs; 25 P-t Izsák Rt.; 23 P-t Kiskunhalasi Evangélikus Egyház; 20—20 P-t Baki István, Dr. Borbás Imre, Hazai Gyula, Kazinczy Ferenc, Kolozsváry Kiss Árpád, Komlós István, Dr. vitéz Kun Bertalan, Moldvány László, Mészöly Berta, Nagybiró Sándor, Papp László, özv. Pataky Dezsőné, Dr. Perneczky Szidónia, Soós Károly, özv. Stepanek Ernöné, Suba Imre, Tóth Miklós ; 16 P-t Dr. Farkas Sándor; 14 P-t Dr. Schuller Károly; 12 P-t Boruss Gyula; 10 10 P-t Fazekas Árpád, özv. Fröhlich Lajosné, Gaál Jenő, Gáspár és Gillich cég, Kerekes Sándor, Dr. Kovács László, Nagy István, Paczolay Győző, özv. Szabó Zsigmondné, Szilágyi András, Tyukody Jenő, Varga József, Zseni Antal; 5- 5 P-t Kristóf József, Jeges Sándor, Sövényi Tibor, Zsembery Ferenc. Természetbeli jótétemény kétféle volt: Baki István 4 mázsa burgonyát adományozott (50 P), Sándor József pedig a két székely tanulót minden második vasárnap ebéden vendégül látta. (30 P) Az adományok végösszege : 2360' — P. D) Könyvadományok. Kiváló előmeneteli! tanulók könyvvel való megjutalmazásának cél­jára a következő könyvadományokat kaptuk : Farkas Dezső könyvkereskedő 10 kötet könyvet adományozott 50 pengő értékben. \ Torbágyi Nóvák József író ugyanerre a célra 60 kötet könyvet adományozott 130 P értékben. A jutalmazás céljára vásárolt könyvek értéke 20 P. A jutalmazásra fordított könyvek é/téke így 200 P. A megértő és nemesszívű adományozóknak, akik akár pénzbeli, akár könyvadominyaikkal évről-évre megújuló áldozatkészséggel tesznek bizonyságot az iskola megbecsüléséről és az ifjúság szeretetéről, ezúton mondunk hálás köszönetet nemcsak az iskola, hanem a megjutalmazot­iak nevében is. E) Az alapítványiövedelmek és adományok elosztása. a) A Vallás és Közoktatásügyi minisztérium adományából: Sautek Pál 6. o. t. 200 P Horthy Miklós ösztöndíjban, Balázs Péter 8. o. t. 100 P köztisztviselői tanulmányi segélyben részesült.

Next

/
Oldalképek
Tartalom