Református gimnázium, Kiskunhalas, 1887

7 ADATOK AZ INTÉZET TÖRTÉNETÉHEZ AZ 1887-8-IK TANÉVRŐL. iskolai, mint más években is; ugyanis, a tanév kezdetén a gyermekeiket behozó szülék alig egy-ketteje veszi igénybe az igazgatóság útbaiga­zítását, legnagyobb része, engedvén már az indóháznál vagy bejövet az úton útfélen eléjük tolakodó szállásadók felhívásainak, minden ügyelem ós körültekintés nélkül helyezik el gyermekeiket oly helyekre, hol felügye­let és gondozás nélkül szabados állapotokat engedve tartják a tanulókat s teszik a tanulók előtt közkedveltségűvé a lakást; az ilyen helyekre aztán kevés idő múlva, a mint az ismerkedés megtörtént, igyekeznek a rendesebb s ez által kényelmetlenebb helyekről vagy a szállásadó vagy a már ott szállásoló tanulók kecsegtetésóvel áttelepülni s hogy ez meg­történjék, természetesen a rendes hely mindenféle kifogások alá vétetik, a szüle pedig rendesen beleegyezését adja fiának az áthelyezkedósre, ez a körülmény sok tanulót megront, mert a tanuló szorgalma ós magavi­lete az ily helyeken nem ellenőriztetik, hanyagsága inkább elfedeztetik s készen van bármely esetre az igazoló bizonyítvány. E visszaélés ós káros állapot megszüntetésére az iskolai hatóság jövőre intézkedni van hívatva. A vallásos érzület ápolására tauárkarunknak gondja volt, a tanulók a vasárnapi ós ünnepi istenitiszteleteken tanári felügyelet alatt részt vet­tek s az úrasztalához első ízben járulni akarók előkészíttettek. Az igaz­gató-tanács intézkedése folytán a templomban az eddig használt karzati hely helyett földszinti padok jelöltettek ki a tanulók számára. A más hitfelekezetü tanulók saját vallásos szertartásának gyakorlására buz­dítottak. Az egészségi állapotot következő kimutatás tünteti fel: könnyű jel­legű betegség volt 77, súlyos jellegű 24, járványos jellegű (trachoma) 11 eset fordult elő. Haláleset a tanulók közt nem történt. A tanulók betegsé­geinél az orvosi kezelést ez évben is Dr. Dobó Menyhért tanártársunk, mint orvos, a legszívesebb készséggel teljesítette. A szemcsés köthár­tyalob (trachoma) megvizsgálására a nmélt. ministerium kiküldötte Dr. Feuer Náthán országos egészségügyi főfelügyelű úr városunkban meg­jelenvén, tanintézetünk növendékeit is megvizsgálta s köztük ez alka­lommal 2 kezdetleges és 2 kifejlődött szembetegséget talált; úgy szintén városi főorvos Dr. Dobozi István úr is szemlét tartott tanuló ifjainknál, több ízben pedig Dr. Dobó Menyhért úr tartott ellenőrzést ós vizsgá­latot. Fogadják a nevezett orvos urak fáradozásaikért tanintézetünk há­lás köszönetét! Tanáraink közül az egyház által fentartott felsőbb leánynevelő in-

Next

/
Oldalképek
Tartalom