Félegyházi Közlöny, 1984 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1984-10-05 / 40. szám

Az ipari szakmunkásképzésről A szaikmunikásképzés közügy, a jövő társadalma anyagi lété­neik alapja és biztosítéka. A 608- as Ipari Szakmunkásképző In­tézet tantermeiben, tanműhe­lyeiben a jövő szakmunkásai kö­rében is már egy hónapja szorgos munka folyik. Minden tanév si­kerét a megelőző igényfelméré­sék, a továbbtanuló ifjúság tá­jékoztatása, s a beiskolázások mi­nősége és mértéke alapozza meg, a többi már a tantestület s a diák­ság feladata. Felkerestem a 608-as Ipari Szakmunkásképző Intézet igaz­gatóját, Reicher Józsefet, s első­ként a beiskolázásról faggattam: — Intézetünkben ezerötvenöt tanuló képzése folyik, harminc­hét osztályt indítottunk har- mincnyólc szakmában. — Az intézet vonzáskörének nagysága? — A város s a hozzá tartozó hat községen kívül nagyobb lét­számú tanuló érkezett inézetünk- be Majsáról, Csongrádról, Jász- szentlászlórál, Szánkról és Mó- ricgáltról, de Dunaegyházáról va­ló tanulónk is van. Körülbelül százkilométeres körzetből jöttek diákok intézetünkhöz. — Melyek voltak a sláger- és divatszakmák lányok és fiúk kö­rében? A város minden iskolájában megemlékeztek arról a napról, mely a magyar szabadságharc egyik fényes győzelmét hozta. A pákozdi győzelem emlékére ezen a n.ap’on tartjuk a fegyveres erők napját, és a csapatzászló ünne­pét. Iskoláinkban a csapatzászló ünnepét a Magyar Néphadsereg tisztjei igyekeznek személyes jelenlétükkel, aktív közremű­ködésükkel ünnepélyesebbé ten­ni. A magasabb egység parancs­noksága és a Helyőrségi Művelő­dési Otthon vezetősége gazdag programmal és látnivalóval igye­kezett két napon keresztül a vá­ros lakosságának bemutatni mindazt, amivel katonáink meg­védhetik hazánkat, bármilyen támadóval szemben. A Kossuth utcán a „Haditechnikai bemuta­tó” két napon keresztül tanulsá­gos látnivalót adott sok ezer diáknak, felnőttnek. Mindkét este az utcán, délután a kMO- ban, az itt látott fegyvereket és kezelőiket láthattuk harcászati gyakorlat közben. A Kossuth utcai bemutatón a kíváncsiaknak szívesen adták felvilágosítást a lövegeik, harc­kocsik, kétéltűek, különböző rendeltetésű . fegyverek, gépjár­— Lányoknál a fodrász, női szabó és kozmetikus, fiúknál a női ruhakészítő, autószerelő szak­mák divatosak. Ezeknél a szak­máknál kétszeres igény volt a jelentkezők köréből. — Emellett minden tanévben előfordulnak olyan — városunk iparának karakteréből faka­dóan — fontos szakmáik, melyek iránt az üzemi igényeket nem tud­juk teljes mértékben kielégíteni. Például a legnagyobb ipari üzem, az Április 4. Gépipari Művék több ifjú szakmunkást tudna fogadni, mint ahány fiatal végez az érin­tett szakmákban. A yasas szak­mákból a hegesztő és gépszerelő, valamint a cipőgyártó szakmák várnák több fiatal képzett szak­embert. — Az iskola milyen tevékeny­séget végzett a hatékony és reá­lis beiskolázásért? — A szakmák megismertetése, bemutatása érdekében az intézet minden ősszel a vonzáskörzeté­hez tartozó általános iskolák pá­lyaválasztási szülői értekezle­teire elküldi képviselőit, ahol a szülők konkrét válaszokat kap­nak a szakmák jellemzőiről, s az intézetre vonatkozó kérdéseikre. Az iskola megszervezi a képzés alatt álló szakmák bemutatását, s üzemlátogatásokat is szervezünk, művek használatáról az ügyele­tes katonák. A legkisebbek ter­mészetesen belülről is megtekint­hették a harci járműveket. A HMO-ban érdekes kiállításon lát­s intézetünk nyitott kapukkal várja az érdeklődőket. — Történt-e változás a műhe­lyek technikai felszereltségé­ben, s létesült-e új tanműhely? — Az intézetünkre is ható gaz­dasági körülmények ellenére sem mondunk le az oktatás tár­gyi fejlesztéséről. A technikai to­vábbhaladás is ezt köv-eteli. Üj tanműhely létesült a DUTÉP se­gítségével a vállalat ablakgyártó üzeme részére, ahol számukra ké­pezünk szakmunkásokat. Üj esztergapadot is kapott intézetünk tanműhelye. Az elmúlt tanévben videomagnót vásároltunk. Egyre népszerűbbé válik tanulóink körében az iskolai számítógép. Az ipari szakmunkásképzés városunkban kulturált, fejlett technikai feltételek között, nagy­tudású és felkészült Oktatói gár­da irányításával történik. A modern nagyipar igénye a ma­gas színvonalon kvalifikált, mű­velt, a tudás állandó befogadá­sára nyitott szakmunkás. A 608- as Ipari Szakmunkásképző Inté­zet keretei biztosítják a jövő szakmunkásideál képzését, de a felmerülő problémákat egye­dül nem tudják megoldani, tár­sadalmi összefogásra van szük­ség jövőnk érdekében. Major Dóra hattok katonáink ügyeskezű al­kotásait, az épület előtt érdekes könyveket lőhetett vásárolni, s akik netán megszomjazták, szom- jukat olthatták a büfésátorban. A Móra Ferenc Művelődési Központ programjából 1984. október 10-én, 18 és 20 órakor „Nincsen rózsa tövis nél­kül”: Solti Károly, Pintér Györ­gyi, Bojtor Imre, Urbán Katalin, Bangó Margit műsora. Konferál: dr. Hegedűs Géza. Kísér: if j. Oláh Kálmán és népi zenekara,. Október 10-én, 17 órától októ­ber 31-ig lesz Nagy Judit gobe­linművész kiállítása, megtekint­hető a művelődési ház kamara­termében. 1984. november 2"től tánctan­folyamot indít a művelődési köz­pont általános iskolák 7—8. osz­tályos tanulóinak, valamint kö­zépiskolások, szakmunkástanulók és dolgozó fiatalok részére. Je­lentkezni lehet a művelődési köz­pontban. Főzni tanulni vágyó férfiak és nők jelentkezését várja a műve­lődési központ a változatos és korszerű táplálkozás igényét ki­elégítő főzőtanfolyamára. A tan­folyam ideje 2 hónap, heti egy alkalommal. A lakosság figyelmébe! Értesítjük a lakosságot, hogy 1984. október 8—17-ig az Országos Mérésügyi Hivatal kecskeméti mértékhitelesítő kirendeltsége Kiskunfélegyházán, a Batthyány Lajos u. 2. szám alatti helyiség­ben mérték-, illetve mérőeszköz- h'iteliesíitést végez. Jandó Jenő hangversenye Október 1-én a Zenei Világnap alkalmából ünnepi hangversenyt tartottak Kiskunfélegyházán, a városi tanács dísztermében. A hangverseny szólistája Jandó Jenő Liszt-díjas, kiváló zongora- művész, a Zeneművészeti Főisko­la professzora volt, akit baráti szálak fűznek az állami zeneis­kola vezetőihez. A hangverseny rangját emeli, hogy a művész első szólistája volt a Budapesti Zenei Hetek megnyitójának is, ahol Lehel György vezényletével Liszt: Esz- dúr zongoraversenyét játszotta. A mostani hangversenyének első részében Mozart: A-dúr szo­nátáját, majd Beethoven: F-moll, Apassionata szonátáját szólaltat­ta meg, csodálatos technikával. A második részben Liszt: B-a-c-h hangokra írt prelúdium és fúga c. műve, majd a Két le­genda szerepelt a műsoron. Befe­jezésül Liszt: 2. Magyar Rapszó­diáját játszotta, s a 'koncert kö­zönsége lelkesen ünnepelte a ki­váló zongoraművészt, Jandó Je­nőt, aki partnere, Takács Tamara betegsége miatt egyedül vállalta a koncertet. Az est műsorvezetője Vas Ist­ván Ákos volt. A fegyveres erők napja • Csapatzászló-ünnep az iskolában. • Haditechnikai bemutató a Kossuth utcán. (Kép és szöveg: NL) Befejeződött a V. Hőlégballon A hét elején még bizonytalan időjárás ellenére, öt értékelhető feladatot teljesíteni a résztvevők. Csütörtökön egy sebességi és egy célleszállási feladatot sike­rült végrehajtani, pénteken és szombaton ügyességi feladatokat teljesítettek a pilóták. A célleszállás során a város fe­lett is átrepültek a ballonok, ami igazán szép látvány volt. A kiskunfélegyházi repülő és ejtőernyős szakosztály is bemu­tatkozott a 820-as jelű, a X—8-as típusú ballonjával. A következő versenyeken már ők is szerepel­nek Rácz Szabó Mihály kapitány vezetésével. Szombaton délben adták át az értékes díjakat, érmeket a ver­senyzőknek, aki'k végül is izgal­mas versenyben bizonyították képességeiket. Első helyezést ért el a KÖGÁZ (Nagykanizsa) első csapata. Ka­pitány Horváth Ferenc. Második helyezést a Győri Repülő és Ej­tőernyős Klub csapata érte el, ka­pitány Pataki László. Harmadik lett a KÖGÁZ (Nagykanizsa) 2. csapata kapitány Rózsahegyi Ist­ván. A nagy felkészültséget, ügyessé­get és összmunkát igénylő baj­nokság véget ért, de ebben az évben további versenyek várnak még a ballonokra és a pilótáikra. Némedi László Nemzeti Bajnokság tudták Kiállítás a szövés-fonásról A Kiskun Múzeumban Mészá­ros Ágnes néprajzkutató rendezé­sében kiállítás nyílt „Szövés-fo­nás Kiskunfélegyházán” címmel. A vasárnap délelőtti megnyitón az érdeklődőket a 83 éves Varga Mihály tekerőlantos fogadta han­gulatos népdalokkal. Dr. Fazekas István, a Kiskun Múzeum igazgatója méltatta a „Múzeumi hónap” jelentőségét, melynek eredménye ez a kiállí­tás is. A Néprajzi Múzeum fő­munkatársa, dr. Szolnoky Lajos kandidátus mondott megnyitót, melyben elmondotta ennek az ősi mesterségnek a munkafolya­matait. A szövés alapanyaga te­rületünkön főleg a kender és a len. Félegyházán csak a XIV—XV. századból maradt valami emlék, amiből még nem ismerünk sokat az itt folyó munkáról. Bővebbet mintegy 200 éve tudunk, mert ekkor már az eszközök és a ter­mékek is rendelkezésre állnak. Környékünkön kezdetben a mes­terség családi vállalkozás volt, ahol megtermelték a kendert, fel­dolgozták, s a kész fonalat a ta­kácshoz vitték megszövetni. A ta­kácsok 1764-ben alapították a cé­hüket, s ettől kezdve csak szö­véssel foglalkoztak. • Szabó György bemutatót tart. A kiállítás nagyszerűen bemu­tatja ennek a szép és fontos mes­terségnek minden mozzanatát, s a katalógusból részleteiben is megismerkedhetünk a mesterség eszközeivel és a munkafogások­kal. A megnyitó végén Szabó György, a még élő félegyházi ta­kács rögtönzött bemutatót tar­tott. Ma már talán senki sem lát­hat ilyenféle munkát, mivel ő sem dolgozik már s eszközei is a múzeumban vannak. N. L. ANYAKÖNYVI HÍREK SZÜLETTEK: Urmös Anita (anvia neve: Jenei Mária). Nagy Laios (Bii- nóc2;i Aranka Mária). Márk Tibor (Némedi Anna). Tarnóczki Nikoletta (Nemcsok Erzsébet Franciska). Hat­vani Tamás (Fekete Anna) Járó Im­re (Csomortáni Márta). Kakas Tibor (Bodri Katalin). Nánási Brigitta (T- Erzsébet Rozália). Kovács Róbert és Krisztina — ikrek — (Hegedűs Aran­ka) . HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Ha­lás Ilona — Nagy József. Szabó Klá­ra Elza — Kertész Tibor Rudolf. Sza­bó Mária — Csányi Imre. Vidács Ilo­na Mária — Illés Péter Pál. Varga Éva Ibolya — Pólyák Mihály. MEGHALTAK: Kurucz Sándorné Szemerédi Mária — Kiskunfélegyháza. Világosy Jánosné Juhász Julianna — Kiskunfélegyháza. Zsibrita Mihálvná Csitári Piroska — Kiskunfélegyháza. Apró Andrásné Bori Mária — Pál- monostora Szlávik János — Kiskun­félegyháza, Török Jánosné Oroszi Ilona — Kiskunfélegyháza. Keresztes József — Kiskunfélegyháza. Boldi­zsár Ferencné Berecz Mária — Kis­kunfélegyháza Rohamosan közeledik október 23., városunk felszabadításának kerek 40. évfordulója. A Kis­kunfélegyháza lakosságának éle. tét gyökeresen megváltoztató nagy eseményről immár negy­venedik alkalommal emléke­zünk meg, és arróil a sorsdöntő napról sokat —, ha nem is ele­get — tud az azóta felnövekvő nemzedék is. Azt azonban sakkal kevesebben tudják, hogy mi volt itt a fel­szabadulást megelőző hónapok­ban, hetekben, napokban. A zűr­zavar, a megfélemlítés, az üldöz­tetés és az éhezés már jóval előbb megkezdődött. Az egyre inkább jobbra tolódó városvezetés nem volt képes (ta­lán nem is akart) ellenállni a rá­nehezedő nyomásnak, segítette a menekülő náciknak a város ki­fosztását. Minden ’ hozzáférhe­tő élelmet elvittek a lakosságtól. S akik ezt nem helyeselték, mint ,,kommunistagyanús” személye­ket letartóztatták. Nappal a zak­latástól, éjjel a város felett el­húzó „ellenséges” repülőktől nem lehetett pihenni. Áruhiány miatt egypnás után zártak be a boltok, és Október 4-én bezárták az iskolákat is. Tíz nap múlva, október 14-én meg­jelent a város kiürítését elren­delő hirdetmény. Tovább már nem lehetett húzni, halasztani a falragaszok elkészítését, mert a város katonai parancsnoka taj­tékzó dühvei ordítozta, hogy le- csukatja az egész nyomdászban­dát. A kiürítést azonban már nem tudták végrehajtani, mert 20-án éjjel, az előzőén már „olaj­ra lépett” civil vezetőket követ­ve, elmenekültek a „vitéz” tiszt urak is. Utólag bebizonyosodott, hogy jó] jártak, akik itthon ma­radtak, mert a menekülők közül sokan a biztos halálba rohantak. 1944. október 21-én — Kiskun­félegyháza történetében először — interregnum állt be, magyarul: vezetőség nélkül maradt a vá­ros. De nem tartott sokáig ez az állapot, mert 23-án hajnalban már orosz beszéd hallatszott az utcáról. Reggel pedig, amikor fel- derítőútra indultam, a Kossuth iskola udvarából jó illatokat ho­zott a szél. Ott állították fel a „gullyáságyúkat”. Az előőrsök ak­kor még a fürdőkerttől a bírósá­gig húzódó közöknél feküdtek, az Eszterházy (ma Bercsényi) utcán túl még németek voltak. Már a felszabadulást . követő nap munkához láttak a városban lévő kommunisták. A halottak eltemetésére, a romok eltakarí­tására, az új élet megindítására biztatták, bátorították a lakos­ságot. Nagy segítséget adott a szovjet parancsnokság is, az őszi mezőgazdasági munkák végzéséhez 1480 lovat adott át a városnak. Mint már említettem, a hóna­pok óta fejünk fölött repdeső „ellenséges” gépek egyetlen bombát se dobtak le a városra, de volt „barátaink” annál inkább: 1944. december 18-án éjjel meg­jelentek a német gépek és a már éledezni kezdő várost úgy meg­bombázták, hogy sokkal többet szenvedett, mint az ostrom alatt, emberéletben és épületkárok miatt. Tönkrementek a házte­tők, és az ablaküveg-szükségletet 21 600 négyzetméterre becsül­ték. Tóth Miklós (Folytatjuk.) A felszabadítók útján A Helyőrségi Művelődési Otthon vezetősége, a nyugdíjasklub és pajtásklub igen érdekes programot állított össze hazánk felszaba­dításának 40. évfordulója alkalmából. Elhatározták, hogy felkeresik azokat az emlékhelyeket, ahol jelentősebb csaták zajlottak le ha­zánk felszabadításáért. A fiatalok és idősek ebből az alkalomból megismerkednek az itt élő emberekkel, a helységek felszabadulás óta elért fejlődésével. Felkeresik a szovjet hősök sírját, emlékműveit. Az emléktúráról az amatőrfilm- és fotóklub színes filmet és fotó­kat készít, melyet május 9-én mutat be a HMO-ban az érdeklődők­nek. Városunk felszabadulásának megünnepléséről is készít filmet és fotókat a klub. A küldöttség első alkalommal Battonyán és Gyulán járt, ahol vi­rágot helyeztek el a szovjet katonák sírjánál (képünk). (Fotó: Kiss László) Vas- és aranydiploma átadása Bensőséges ünnepséget rende­zett a Pedagógus Szakszervezet és a művelődésügyi osztály nyug­díjas pedagógusai részére, a vas- és aranydiploma átadása alkal­mából a szakmaközi művelődési otthonban. Az ünnepségen meg­jelent nyugdíjas pedagógusokat és a vendéglátókat kedves mű­sorral köszöntötték a Dózsa óvo­da apróságai és a József Attila Általános Iskola alsó tagozatos nö- vendégei. A kisdiákok versei, táncai, kedves emlékeket ébresz­tettek a már megérdemelt nyug­díjas éveiket élő tanítókban, ta­nárokban, óvó nénikben. A műsoros köszöntő után Ka­pus János, a művelődésügyi osz­tály vezetője rövid tájékoztatást adott az ünnepeiteknek, régi is­kolájuk jelenlegi helyzetéről, majd beszámolt az újonnan épült szép új iskolákról, s az ott folyó munkáról. A tájékoztató után Kapus János osztályvezető és Kovács Ernőné, a Pedagógus Szakszervezet titkára, és Csáki Sándorné tanulmányi felügyelő átadták a diplomákat. Vasdiplomát kapott Seres Sa­rolta, Szegi Piroska és dr. Visin- ger Lászlóné. Aranydiplomát ka­pott: Bacsa Mária, Dobos Gvörgy- né. Rózsa Lászlóné. Soós Kál­mánná, Szamosfalvi Imre, Tur- csányi Zoltán, Vakulya Károly, Farkas Béla, Ladányi Jánosné és Vas Antalné. Az ünnepség baráti beszélge­téssel ért véget. —i —& MŰSOR Petőfi mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: ANGYALI ÜD­VÖZLET. Sz., magyar film. 14 éven aluliaknak nem ajánlott! félegyhazi közlöny A Magyar Szocialista Munkáspárt Kiskunfélegyházi Városi Bizottságánaik lapja A Petőfi Népe kiadása. Főszerkesztő: Sztrapák Ferenc Felelős kiadó: Preiszinger András Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kiskunfélegyháza, Marx tér 1. Telefon: 1116, 143, 273. A lapot árusításban a kiskunfélegyházi postahivatal terjeszti. Előfizethető: a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél, postautalványon, valamint átutalással a KHI 2H5—96/1162 pénzforgalmi jelzőszámra Petőfi Nyomda, Kecskemét Telefon: 20-466 Index: 25 908 ISSN 0133—2554 Negyven éve történt

Next

/
Oldalképek
Tartalom