Félegyházi Közlöny, 1967 (12. évfolyam, 1-51. szám)

1967-09-15 / 37. szám

FftMMI KÓfflrt'V L ■ i '■ n.-UJ .I.-JJUHJ-tt . Jill II A PETŐFI NCPE KISKUNFÉLEGYHÁZI KIADÁSA Irodalmi és művészesíek a művelődési házban Havonként egy előadás, kedvezményes bérlet Nemrég adtunk hírt arról, hogy a Móra Ferenc Művelődési Ház élére új — s tegyük hozzá előlegezett bizalommal —, végre megfelelő igazgató került, aki munkatársaival együtt a körül­ményekhez képest igyekszik változatos, színvonalas műsorral kielégíteni az igényeket. Ennek szellemében, országo­san ismert kitűnő előadók köz­reműködésével, hét önálló elő­adásból álló irodalmi, illetve művészeti estet rendeznek a művelődési házban. Ügy gon­doljuk, külön nem kell bemu­tatnunk az előadássorozat sze­replőit, elég, hogy egy-két ne­vet említünk meg. A sorozatot egyik legkiválóbb, legnépsze­rűbb előadóművészünk, Mensá- ros László kezdi meg a jövő Több mint hétezer diák a városban Kiskunfélegyháza hat belterü­leti és 22 külterületi általános iskolájában, valamint négy kö­zépiskolájában 5650 diák kezdte meg az új tanévet. Az iparita­nuló intézetben 1600 szakmun­kásnövendék, s csaknem száz nevelőtanár és mester ünnepel­te a tanévnyitót. Ebben tanév­ben kezdi meg működését az önálló zeneiskola is. hónap 28-án, majd Keres Emil, a nálunk annyira szeretett Jan- csó Adrienne és Surányi Ibolya előadásai következnek. Külön szeretnénk kiemelni a zenei közreműködők közül a „Halló fiúk — halló lányok” műsorából népszerű művészt, Antal Imrét, Szabó Csillát, Ko­csis Albert hegedűművészt; de a többi előadó is nemzetközi színvonalat képvisel. Október­től a jövő év áprilisig minden hónapban egy-egy előadás lesz. Az előadássorozatra kedvezmé­nyes áru bérletet bocsájt ki a művelődési ház vezetősége, s remélhetőleg valamennyit, a színvonalhoz illően, zsúfolt né­zőtér hallgatja majd végig. Ehhez elsősorban az ifjúság támogatása, részvétele szüksé­ges és számít is rájuk a mű­velődési ház vezetősége, de őszintén mondjuk: nem hara­gudnának, ha végre a város ér­telmiségi rétege is megmozdul­na — s tisztelet a kevés kivé­telnek — nem távollétükkel, ha­nem jelenlétükkel tüntetnének az igazán fővárosi színvonalú­nak ígérkező előadássorozaton. A komoly irodalmi és zenei műsor mellett nem feledkeznek meg az úgynevezett könnyebb műfajról sem. Tudják, hogy a szórakoztató műsoroknak is nagy a közönsége és a negyedik negyedévben ennek szellemé­MOZAIK Orvosdoktorrá avatás Mikor ezeket a sorokat írom, már elhangzott az eskü a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. 159 új orvos, férfi és nő fogadta meg, hogy a Magyar Népköztársaság Alkotmányához mindenkor hű lesz, tudását hazánk, dolgozó népünk és embertársai javára fordítja. Az orvosdoktorrá avatottak között ott láttuk Kondor Gábort, a félegy­házi körzeti orvos fiát, Molnár Idát, a fiatalon elhunyt Molnár Bé­la leányát, Semperger Józsefet, az utolsó félegyházi szűrszabó unó* káját és Tisza Ferencet, akinek édesapját a kegyetlen háború ra­gadta el. Amikor négy földinknek gratulálunk és szép hivatásukhoz sok sikert kívánunk, biztosak vagyunk benne, hogy esküjükhöz hűek maradnak az emberiség javára. (T. M.) ben több esztrádműsort rendez­nek. Az első ilyen műsorra ok­tóber 5-én kerül sor néhány kiváló külföldi és ismert hazai vendégénekes felléptével — a Zorán Stefanovits zenekar köz­reműködésével. Ennek a mű­sornak keretében egyébként az Állami Áruház fővárosi mane- kenekkel bemutatja az őszi di­vatot is. Készülődés az MTS II. kongresszusára A járás és a város sportkörei­ben megkezdték az előkészüle­teket a vezetőség- és küldöttvá­lasztó közgyűlésekre. A Járási Sporttanács a közgyűlések lebo­nyolításához intézkedési tervet készített, melyet minden alap­szervezethez eljuttatott, • hogy azt az alapszervezetek elnöksé­gei az előkészítő munkában iránymutatóként felhasználják. A szervezeti előkészítő mun­ka mellett azonban döntően be­folyásolja a közgyűlések sikeres lebonyolítását a megfelelő poli­tikai előkészítés is. Az alapszervezetek elnökségei a felkészülési időszakot hasz­nálják fel a tagokkal való elbe­szélgetésre, vitassák meg az alapszervezetek problémáit, kérjék ki a tagság véleményét az alapszervezet munkájával kapcsolatban. E széles körű tá­SZURKOLÓKNAK Bravúros Vasas győzelem Félegyházi Vasas—Szegedi Vasutas NB II. bajnoki 2:1 (1:0) •— ügyeletes állatorvos Kis­kunfélegyházán szeptember 16- án szombaton délután és 17-én, vasárnap egész nap dr. Wissin- ger László. Lakása Batthyány u. 2., telefon 305. Ugyanezen idő alatt Gátér. Kunszállás, Pál- monostora és Petőfi szállás köz­ségek részére az ügyeletet dr. Horváth Tibor tartja. Lakása Mártírok útja 4, telefon 387. — Szeptember 19-én este 7 órai kezdettel Kiskunfélegyhá­zán, a Móra Ferenc Művelődési Házban, filmvetítéssel egybekö­tött KRESZ-oktatást tartanak. — Az Ifjúsági Klub alakuló ülése szeptember 18-án, szom­baton délután hat órakor lesz megtartva, a művelődési házban. Ezenkívül kerül sor a Klub ve­zetőségének megválasztására. Megbeszélik, hogy a központi programon kívül milyen saját elképzeléseik vannak, hogy az eddiginél sokkal sokrétűbb, élet­képesebb legyen az Ifjúsági Klub munkája. A vezetőség megválasztása után tánccal egy­bekötött ismerkedési estet ren­deznek. — Hivatalos személy elleni erőszak élkövetése miatt hathó- napi szabadságvesztés büntetés­re ítélte a járásbíróság Szúnyog [ József 27 éves kiskunfélegyházi (XIII. körzet 171. tanyaszámi lakost. A büntetés végrehajtását háromévi próbaidőre feltétele­sen felfüggesztették. — Félegyházi siker a KRESZ vetélkedőik megyei döntőjén. A i Hírős Étteremben több mint1 600 főnyi közönség előtt lezaj­lott kétórás vetélkedő győztese Révész Ferenc kiskunfélegyházi gépkocsivezető lett. a második helyet a kiskunfélegyházi járás biztosította magának Ádám Bé- láné kiskunmajsai gépkocsive­zető győzelmével, a harmadik helyre Staskó Illés kecskeméti gépjárművezető került Csak azok számára meglepetés az eredmény, akik a mérkőzést nem látták. Nagyon tárgyilagos a Nép­sport megállapítása, amely szerint a Vasas játszott úgy, mintha a baj­nokság élén tanyázna és a szege­diek lennének a tabella alján. S ha még hozzáteszem, hogy az eredmény a szegediekre hízelgő, hiszen Bo- hács jogos gólja helyett, az előny­szabályt nem alkalmazva, szabadrú­gást ítélt a játékvezető, Pünkösti ugyancsak remek akcióból lőtt gól­jába belesípolva a mérkőzés végét jelezte, úgy megállapításom nem túl­zás, Minden elismerés a játékosoké és az edzőé, akik a katasztrofális szolnoki vereség után lelkileg és fi­zikailag egyaránt kitünően készül­tek fel erre a sorsdöntő mérkőzés­re. S ez nem kis érdem. Külön ki kell emelni a játékosok jó erőnlétét és ez, a soron következő, ugyancsak döntő fontosságú mérkőzéseken, nagy jelentőségű lehet. S ha a mérkőzés részletes Ismer­tetésére nem Is térek ki, annyit el kell mondani, hogy nemcsak határ­talan lelkesedéssel, hanem az első tíz perc tapogatózó játéka után he­lyenként kitűnő, korszerű labdarú­gást láthatott a szépszámú közönség — elsősorban a Vasas-játékosok Jó­voltából. Közöttük találjuk a me­zőny legjobb emberét Sahin n-t, de a többi Játékos is dicséretet ér­demel. Cserkó nyugodtan, magabiz­tosan, Fekete egyre jobban játszik, s átlagon felüli teljesítményt nyúj­tott az újra formába lendülő Adám és a második félidőben Kovács H, aki az első gólt lőtte, s a másik, és a meg nem adott gól előkészíté­sében részt vett. Csak dicsérhető, hogy a szolnoki mérkőzés után sem a szakvezetőik, sem a játékosok nem estek pánikba. Remélhetőleg ez a szép győzelem ugyanúgy nem teszi elbizakodottá őket, hiszen a soron következő mér­kőzések sem lesznek könnyebbek a vasárnapinál. A szegediek elleni lel­kesedés, a mutatott játék, s az erőn­lét további javulása meghozhatja azt az eredményt, amelyet szurkolók, szakvezetők és játékosok egyformán várnak és remélnek. Szépen szerepelt az egyre javuló Kun Béla SE együttese is. Kiskun­halason könnyed játékkal már az első félidőben bebiztosították a győ­zelmet, s megkezdték a felzárkózást a közép csoportba. Vasárnap sportja Nem könnyű mérkőzésre utazik a Vasas vasárnap, szeptember 17-én Martfűre. A kiesés ellen küzdó ha­zaiak ellen a múlt vasárnapihoz ha­sonló lelkes és jó játék szükséges, hogy legalább az egyik annyira fontos pontot elhozhassák. Ebben ménykednek is a szurkolók. A fél­egyházi Kun Béla SE csapata ideha­za játszik fél 4 órai kezdettel Sar­kad ellen, s a papírforma szerint mindkét bajnoki pontot meg keil szerezniük. Móra Ferenc 1879. július 19-én született Kiskunfélegyházán. A Da­ru utcától a Móra Ferenc utcáig című könyvében többször megem­lékezik Daru utcai kis házukról, s talán ennek tulajdonítható, hogy a város képviselőtestülete a Daru utcai nádfedeles kis ház helyére épített „úri ház” falába helyez­tette a márvány táblát, nem a régi állapotában (csak elhagyatottan) ma is meglevő Beloiannisz (régi Szarvas utca) 19. számú igazi szü­lőházra. „Minden benne van Félegyházá­ban, ami nekem kedves: a Daru utca, gyermekkorom...” — írta és mondta Móra Ferenc, de azt sohasem állította, hogy a Daru ut­cában született, ám egy alkalom­mal, amikor az egyik lap a Daru utcai ház fényképét kpzölte, kije­lentette: „Dehogy is születtem én ilyen úri házban!” A szülőház is, a lakóház is ösz- szedőléssel fenyeget, és ott tar­tunk, hogy két szék közül a föld­re esünk. A tanács kezdeménye­zésére 1966 tavaszán az Országos Műemléki Felügyelőségtől egy bi­zottság kiszállt a helyszínre, hogy megvizsgálja a körülményeket és most, a városfejlesztési állandó bi­zottság legutóbbi ülésén Gulyás István KOFA-előadó ismertette a felügyelőség átiratát, mely szerint a Beloiannisz utca 19. szám alatti házat a műemlék jellegű kategó­riába sorolták és a műemlék név­jegyzékbe felvették. Erről a ház jelenlegi tulajdonosát is értesítet­ték, így most már „csak” a kisajátí­tási eljárás lefolytatása, a meg­vásárlás van hátra, utána hozzá lehet fogni a helyreállításhoz, be­rendezéshez. A városi tanács művelődési osz­tálya sem tétlenkedik. Tervezik, hogy a város nagy szülöttének szü> lőházában, eredeti Móra-emléktár- gyakból, állandó irodalmi kiállítást rendeznek be. Egy valóságos kis Móra-múzeumot. Ez bizonyosan emelni fogja városunk idegenfor­galmát, hiszen az Alföld műemlé­kekben úgyis nagyon szegény. Ettől függetlenül sem volna sza­bad elhanyagolni a táblával meg­jelölt Móra Ferenc utcai lakóhá­zat, és meg kellene fontolni, nem lonne-e ésszerű a nevét Daru ut­cára visszaállítani és a Beloiannisz utcát Móra Ferenc utcának elne­vezni. Tóth Miklós Megjegyzés A „duhaj“ sör Duhaj sörnek nevezik tréfásan a háromdecis üvegekben elárusí- tásra kerülő lengyel sört, mert üveggel együtt meg kell venni, utána az üveggel azt csinál a fo­gyasztó, amit akar, jókedvében, vagy bosszúságában akár össze Is törheti. Azt talán meg lehet érte­ni, hogy lengyel testvéreinknek nem kell az üres üveg, hiszen már régen is az volt a szokás, (Bajorországban is), hogy az üres üveget az utasok az árokba dob­ták, vagonszámra lehetett volna összegyűjteni belőlük. De nálunk, ahol komoly pénzbe kerül az üveg­gyártás, ki lehetne találni valamit hasznosítására. Például: dr. Nagy Mária iskolaorvos által régóta ja­vasolt iskolai tejakcióhoz felhasz­nálni, vagy paradicsomlével, üdí­tő itallal megtölteni. Megérné, még akkor Is, ha úgy csak egyetlen forinttal is csökkenthetnék a sör eladási árát. T. M. jékozódás segítséget, módot ad az alapszervezetek, a vezetők és a tagság közötti kapcsolat el­mélyítésére is. A pártszervezetek is figyelem­mel kísérik a sportkörök mun­káját. s a szükséges segítséget megadják. A legnagyobb fel­adat a sportkörökben működő kommunista aktívákra hárul. Az ő széles körű politikai, szerve­ző tevékenységük nagymérték­ben hozzájárul ahhoz, hogy a sportkörök megfelelően fel tud­janak készülni e nagy jelentő­ségű eseményre. Fontos, hogy a sportköri el­nökségben szükség szerint olyan új vezetők kerüljenek, akik al­kalmasak a vezetésre és élve­zik a tagság bizalmát. A felsőbb szervek konferenciájára pedig olyan küldötteket válasszanak, akik méltók az alapszervezetek képviseletére. Patyi László Harmadszorra lebuktak Százférőhelyes istállót építettek a kunszállás! Alkotmány Termelőszö­vetkezetben a Báos megyei Építési és Szerelőipari Vállalat dolgozói. Az építkezés melletti felvonulási épü­letben tartották az építési anyago­kat, szerszámokat. Egyszer eltűnt az épületről az ajtó, így nem lehetett azt bezárni, s még éjjel sem őrkö­dött ott senki. A tsz kertészetében dolgozók is tudták ezt, és egy alkalommal Pa­tyi János Mihály, Ficsór Ferenc, Némedi Varga Imre és Bodor Lász­ló — Balogh József lakásán elhatá­rozták, hogy amint alkalom kínál­kozik rá, megdézsmálják az ideigle­nes raktárban levő kerítésnek való drótfonatot. Az elhatározást tett követte: ko­csival odaálltak a felvonulási épület elé és kihoztak onnan egy tekercset, amelyért Bodor László mindegyikük- nek 4—4 korsó sört fizetett, a lopott drótfonatot pedig felhasználta kerí­tésnek. A második tekercset is el­vitték még aznap, amiért 7 liter bort kaptak Baloghtól. A harmadik tekercsért már Zetorral mentek másnap, ám az építő munkások raj­tuk ütöttek. A dróttekercs vissza­került a raktárba, a tolvajok pedig a rendőrségre. A Kiskunfélegyházi Járásbíróság az elmúlt héten megtartott tárgyalá­son Patyi János Mihályt nyolchó­napi szabadságvesztésre ítélte, a többiek büntetését háromévi próba­időre felfüggesztette. Felhívás Hivatalos idő alatt jelentkez­zen a Kecskeméti Városi és já­rási rendőrkapitányságon, az I. emelet 12. számú helyiségben az a személy, aki 1967. július 9-én Kiskunfélegyházán, a strandfürdő kabinjában elvesz­tette ismeretlen gyártmányú férfikaróráját, szíj aza fával együtt. A károsult a fenti helyen karóráját átveheti. Anyakönyvi hírek KISKUNFÉLEGYHÁZA SZÜLETTEK: Seres Katalin (any­ja neve: Kiss Ilona Mária), Ballabás Erika (Csató Terézia Anna), Kere­kes Mária Anikó (Szabó Erzsébet), Nagy Sándor (Német Hona), Hor- nyák Agnes Emőke (Beregi Ágnes Apollónia), Fekete Hdikó Ilona (Sza­bó Hona), Szabó Imre Ferenc (Nagy Ilona Katalin), Horváth Csaba Lász­ló (Takács Margit Julianna), Tanács Ilona Erzsébet (Fehér Erzsébet). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Ta­nács Lajos — Kurdics Mária., Tóth László — Bálint Margit, Fi csór Já­nos — Mogyoró Margit, Kis Mihály András — Egri Zsuzsanna Terézia, Radics Béla — Fehér Mária, Gaál László — Boda Mária, Nagy László — Kohajda Klára, Gulyás Ferenc — Fekete Julianna. MEGHALTAK: Fodor András 78 éves, Eszik Lstvánné Szabó Rozália 21 éves, Szabó Jánosné Lehács Ho­na 75 éves, Kocsis Mária 66 éves, Zsibrita Ferenc 75 éves, Cseh Gábor 81 éves, Parádi József 56 éves, Nagy Mária 73 éves, Orbán Istvánná Ku- rucsai Julianna 40 éves, Orbán Sán- domé Szécsényi Franciska 81 éves. KISKUNMAJSA SZÜLETTEK: Csendes Erika (any­ja: Balogh Piroska), Lakos István j iGuma Kovács Irén), Kurucsai Zol- I tán (Makra Mária), Törteli Imre j (Fintor Hona), Figura István (Terbe : Erzsébet), Simsik Ildikó Mária (Vi- I rág Mária). Boros Tibor (Váradi j j Etelka), Kálmán Ottó (Vas > Mária). I 1 Bakos Tünde (Jankó vic* Erzsébet). ‘ Kürti Zsuzsanna (Balogh Ilona), Fel­földi Julianna (Magyar Jusztina), Dudás Margit (Takács Margit), Bera László János (Egri Katalin Margit). Slezák Irén (Mucsi Irén), Kovács Piroska (Római Piroska), Széli Ge­deon (Pál Katalin Hajnalka) HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kuk- lis János és Boros Katalin, Ko- tymszki János és Töröcsik Margit, Csordás József és Garas Julianna Mária, Magyar László Balázs és Sze- merédi Julianna. MEGHALTAK: Kordás Antalné Racz Erzsébet 77 éves, Balogh Já­nosné Vikor Mária 72 éves, Garas Balázsné Behány Terézia 71 éves. Kakas Lázámé Fiugra Julianna 87 éves, Bartucz Istvánná Szaniszlö Katalin 78 éves. vwyv»A<vywyvvvwww/V)A/wwww' FELEGYHAZI KÖZLÖNY A Magyar Szocialista Munkáspár Kiskunfélegyházi Járási-Városi Bizottságának lapja. Petőfi Népe kiadása. Főszerkesztő: F. Tóth Pál. Felelős kiadó: Mezei István. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kiskunfélegyháza. Szabadság tér Telefon: 115. 143. 273 A lapot árusításban a félegyházi 1árás postahivatalai teriesztlk. Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét. - Tel.: n-85. Index: 25 908 „Engem Félegyháza tett íróvá...’

Next

/
Oldalképek
Tartalom