Félegyházi Közlöny, 1967 (12. évfolyam, 1-51. szám)

1967-05-05 / 18. szám

fingja mm A PETŐFI NÉPE KISKUNFÉLEGYHÁZI KIADASA Versenyzászló és jutalom Kiskunmajsa sikere a község fejlesztési versenyben A 13 000 lelket számláló Kis- kunmajsán az 1966-ban vég­zett társadalmi munka értéke 1649 337 forint. A község egy lakosára eső társadalmi mun­ka értéke 126 forint, szemben a 101 forint 80 filléres megyei és a 46 forintos országos át­laggal. Ezzel Kiskunmajsa első helyre került a megye öt­ezer lélekszám feletti köz­ségeinek versenyében. Mint a kategória első helye­zettje versenyzászlót kapott és 150 000 forint jutalomban ré­szesült. Az erkölcsi elismerés, mely országos viszonylatban is figyelemre méltó, egyformán illeti meg a község vezetőségét és lakosságát. Érthető tehát, hogy Kiskunmajsa apraja- nagyja nagy örömmel vette azt tudomásul. A bajai művelődési ház dísz­termében, ahol a községfejlesz­tési nagyaktíva ünnepélyes -kül­sőségek között lezajlott, az eredményhirdetést követő vita során Papp István, Kiskunmaj­sa tanácselnöke mondotta, hogy a járási pártbizottság és a járási tanács ösztönzésére vett erősebb lendületet Kiskunmajsán a társadalmi munka megszervezése, amely aztán meghozta a nagy­szerű eredményt. Annak a re­ményének adott kifejezést, hogy községe 1967-ben fokozza a társadalmi munkában elért eredményeit. Az újabb nemes versenyben is első helyezésre pályázik. Hiszi, hogy a járások versenyében pedig Kiskunfél­egyháza lesz az első. Éppen ezért szeretné, ha 1968 tavaszán a község­fejlesztési nagyaktíva a kis- kunmajsai művelődési ház­ban kerülne megrendezésre. Papp István tanácselnök de­rűlátását indokolja az a körül­mény, hogy Kiskunmajsán 1967 első negyedében végzett társa­dalmi munka értéke máris megközelíti a félmillió forintot. Ismeretes, hogy az idén az úgynevezett másodvárosok és leginkább fejlesztésre váró na­gyobb falvak külön kategóri­ában versenyeznek. Ennek megfelelően Kiskunmajsa, Bácsalmás, Tiszakécske, János­halma, Kunszentmiklós, Sza­badszállás, Kiskőrös, Lajosmi- zse, Dunapataj és Kecel kö­zött külön versengés indul. Horváth József Á bátor kisfiú Kik és hányán mennek a Szegedi Szabadtéri Játékokra? Járásunk termelőszövetkeze­teinek kulturális tervében már hagyományos programként sze­repel a Szegedi Szabadtéri Já­tékok és a Szegeden rendezett kiállítások, de a Tisza-parti vá­ros nevezetességeinek megte­kintése is. Termelőszövetkeze­teink mellett természetesen né­hány üzem és vállalat (Alpári Háziipari Szövetkezet, a Kis- kunmajsai Finommechanikai Vállalat, Papíripari Vállalat, Víztársulat, Gépjavító Állomás, FMSZ) is szervez az idén cso­portos látogatást Szegedre. A Szervező Irodától közvetlenül igényelt jegyek száma megha­ladta az 1400-at, de ebben nem szerepel a gátér! termelőszövet­kezet IBUSZ-on keresztül tör­tént jegyigénylése. A kiskunfél­egyházi járásból kevés híján 600-an tekintik meg a Szegedi Szabadtéri Játékokat. Az idén is a tiszaújfalul Al­kotmány Tsz vezet, 120 tagjá­nak biztosított jegyet. MOZAIK — Ügyeletes állatorvos. Kiskunfélegyházán május 6-án, szombaton délután és 7-én, va­sárnap egész nap az ügyeletet dr. Kiss Lajos tartja, lakása Bajcsy Zsilinszky u. 2., telefon: 523. Ugyanezen idő alatt Gátér, Pálmonostora, Kunszállás és Petőfiszállás községek részére dr. Horváth Tibor tart ügye­letet, lakása Mártírok u. 4., te­telefon: 387. — Melyiket szeressem cím­mel zenés vígjátékot mutatnak be budapesti vendégművészek a Móra Ferenc Művelődési Házban május 12-én, pénteken este 7 órai kezdettel. — „Róka” járt a tyúkólban. Kovács Nándor Sándor 40 éves kiskunfélegyházi (I. kér. 106. tanyaszám alatti) lakos felke­reste Kovács Istvánnét város­földi tanyáján, és zsákot kért tőle, mert el akart menni ba­romfit lopni. Kerékpárral el is indult az oda 10 kilométerre lévő Kunszállásra, Holló Szabó Pálné tanyájához, ahol lefeszí­tette a tyúkól ajtaját és ello­pott onnan három tyúkot és egy kakast, amit azután a kecs­keméti piacon Kovács István- néval közösen értékesítettek. A kiskunfélegyházi járásbíróság Kovács Nándor Sándort lopás­ért tíz hónapi szabadságvesz­tésre, Kovács Istvánnét orgaz­daságért hatszáz forint pénz­bírságra ítélte. — N övény védelmi szakta­nácsadás. A városi tanács mezőgazdasági osztálya és a megyed Növényvédő Állomás szaktanácsadója a város lakos­sága részére díjtalan permete­zési szaktanácsadást tart min­den pénteken délelőtt 8—12 óra között a mezőgazdasági osztá­lyon. (I. em, 10.) Még április 23-i számunkban ír­tunk ifj. Pál Jánosról, a kiskunfél­egyházi Bajcsy-Zsilinszky Általános Iskola Vn/b osztályának tanulójáról, aki a Petőfi-szobor közelében levő újságpavilon árusának, Cserép Etel­kának életét mentette meg lélekje­lenlétével. A bátor kis úttörőt őrs­gyűlésen az „Életmentő” kitüntetés­ben és 300 forint pénzjutalomban részesítették. Nyitott szemmel a városban Postások A május elsejei ünnepségsorozat egyik szerves része volt a postá­sok munkasikereinek méltatása. Nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy az l. számú postahiva­tal elnyerte a Szocialista Munka Hivatala cím kitüntetés II. fokoza­tát, és a Kiváló Hivatal cím kitün­tetést immár harmadik alkalom­mal. A 2. számú posta (a közked­velt „kisposta”) dolgozói negye­dik alkalommal kapták meg a Ki­váló Hivatal cím kitüntetést, s a járás egyik postája, a gátéri pos­tahivatal dolgozói is felzárkóztak a „nagyok” közé, a Kiváló Hiva­tal cím kitüntetés elnyerésével. Ugyanekkor kerültek kiosztásra a Kiváló Dolgozó jelvények és ok­levelek, a Szocialista Brigádok és a Szakma Ifjú Mestere verseny­ben elért különböző fokozatú ki­tüntetések. Ügy érzem, nem szükséges pos­tásaink nagy felelősséggel járó, fá­radságos munkáját bemutatni, hi­szen a város minden lakója sze­mélyesen ismeri és szinte család­tagnak tartja a területén dolgozó kézbesítőt, az egyes posta külön­böző munkahelyein tevékenykedő dolgozókat, az időközben (remél­jük, nagyon rövid időre) átmene­tileg a főpostára áthelyezett „kis­posta” két előzékeny és népszerű dolgozóját, és Gátér községben is a legjobb kapcsolatot tartó, a község lakosságának szolgálatára álló postai dolgozókat. Az eredmé­nyek is ezt igazolják. Inkább a postások előtt álló még nagyobb feladatot ismertetem és a lakosság segítségét, támogatását, türelmét kérem ahhoz a nagy munkához, melyet éppen az ő ér­dekükben végre kell hajtani a postásoknak. Arról van szó, hogy az új lakó­telepeket is bekapcsolják az egy­re növekvő városvérkeringésbe. A Közelszőlőben épülő Móravárost és a Kiss Gizella-telepet is bekapcsol­ják a kézbesítő hálózatba. Ezért kellett azt átszervezni, átcsoporto­sítani. Bizonyosan lesznek kisebb zökkenők, sérelmek, mert az új emberek az új helyen nem tudnak majd olyan precíz, pontos munkát végezni, mint a régiek. Idő kell hozzá, hogy megismerjék a terü­letet, az embereket. Ebben az át­meneti időben ne nehezítsük, in­kább segítsük, könnyítsük ezt a nehéz munkát. A „kisposta” körzetében lakók­nak pedig azt jelenthetem, hogy az új helyiséget kijelölte a tanács és az igazgatóság. Már csak az kell, hogy a Kézműipari Vállalat címfestő részlege minél előbb át­adja a helyiséget, hogy a beren­dezés, felszerelés gyorsan megtör­ténhessen. Ennyi segítséget tarto­zunk megadni a lakosságnak és postásainknak, akik országos vi­szonylatban is a legelsők között tevékenykednek. Tóth Miklós Nemcsak a sport érdeke! Néhány nappal ezelőtt beszélget­tem városunk és járásunk egyik fe­lelős vezetőjével, aki a Kiskunfél­egyháza színeit képviselő Vasas lab­darúgók szereplésével kapcsolatban a következőket mondotta: „Nem­csak sportügy és nemcsak a labda­rúgók ügye, hogy jól, vagy rosszul szerepel-e a csapat, hiszen a sok­ezres szurkoló (szinte valamennyi), valamilyen munkahelyen dolgozik, s nem közömbös, hogy hétfőn reggel milyen hangulatban veszi fel a mun­kát. Tehát kis túlzással azt is mond­hatnám, hogy sportolóink eredmé­nyei összefüggnek a termeléssel!” S ez, úgy gondolom, valóban így is igaz. Gyárban és hivatalban, szövet­kezetekben és mindenhol, ahol szur­kolók vannak — s hol nincsenek? —, a hétfő reggeli téma elsősorban a sport. S mert ez a helyzet, úgy gondo­lom, nem közömbös feladat megke­resni az okokat és sürgősen segíte­ni a bajokon, ha a legnagyobb tö­megeket vonzó, legnépszerűbb sport­ággal bajok vannak. (Mint ahogyan bajok vannak Félegyházán az NB II-s csapatunkkal, a Vasassal.) Jog­gal tehetné fel az olvasó a kérdést: mit lehet tenni és ha lehet, miért nem tesszük meg? Nos, tenni első­sorban azt lehet és kell, hogy min­den érdekelt fél bevonásával —, de elsősorban a Vegyipari Gépgyár ve­zetőinek hathatós segítségével — összeülnek azok, akiknek módjuk­ban van segíteni, változtatni ezen a jelenlegi aggasztó helyzeten. Gondo­lok a párt és tanács vezetőire Is. Begomboltunk egy mellényt, s úgy néz ki, néhány gombját nem a leg­szerencsésebben. Ki kell gombolni, és újra úgy begombolni, hogy min­den a helyére kerüljön. Ez azonban még nem minden. Szót kell érteni a sportolókkal is; meg kell értetni velük, hogy csak egy jó kollektív szellemű, egymáson se­gíteni akaró, lelkes és fegyelmezett csapat veheti fel sikerrel a küzdel­met az NB H-ben. Állítom, nem ké­ső még semmi, csak halogatás nél­kül hívják össze azokat, akik akar­nak és tudnak is segíteni a jelen­legi helyzeten, s mind a vezetésben, mind a sportolók között teremtsék meg sürgősen az egységes gondol­kodás és cselekvés szellemét. így lehet előre lépni és a hullámvölgy­ből kisegíteni a Vasas labdarúgó csapatát. B. L. A SZURKOLÓKNAK Kitűnő kezdés után minősíthetetlen folytatás Kistext—Félegyházi Vasas NB II. bajnoki 2:1 (2:1) kell kezdeményezni a jövő érdeké­ben. Vasárnap a Bp. Spartacus el­A ragyogó időben, az utóbbi ve­reségek ellenére is, szép számú kö­zönség volt kíváncsi a Vasas sze­replésére. Sajnos, nem sok örömük telt a mérkőzésben. Pedig a kezdet — mint már az utóbbi időben any- nyiszor — nagyon biztató volt. Len­dületes félegyházi rohamok, jó lö­vések, szép Kovács-védések után ve­zetéshez jutott csapatunk, de alig telt el tíz perc, s előbb súlyos majd tétovázó védelmünk miatt két perc alatt fordította meg a vendégcsapat a mérkőzést. Ekkor jött közbe Ta- lárcsik sérülése, s a már így is erősen tartalékos csapatunk (Kele­men és Mester sérülése, Bolya be­tegsége miatt nem játszhatott) kép­telen volt újabb gólt elérni. Pedig ezen a mérkőzésen a játékvezető el­len sem merülhetett fel kifogás, jól kézben tartotta a játékot, jó szemű és tárgyilagos vezetőnek bizonyult, s kiállítással torolta meg a sokszor szabálytalankodó KISTEIXT közép­hátvédjét. S azok, akik a második csatit előmérkőzését látták, joggal tehették fel a kérdést: kik azok, akikre a tartalékok közül számítani lehet? Nos. egy NB I-es példát véve alapul (Győr a villámgyors csatárát, Keg- lovichot vitte hátra hátvédnek) Fe­ketével jó lenne begyakoroltatni a védőfeladatot, annál inkább, mert Talárcsik sérülése miatt biztosan hosszú ideig nem játszhat. S ha a második csapatban nem is bonto­gatja oroszlánkörmeit, nagy tehet­ség, annál nagyobb örömet okozott a nézőknek, már a Dózsa ifi elleni kupamérkőzésen is a csapat közép­hátvéde és összekötői. Mindeneset­re jelenlegi helyzetünkben, mégha kockázatosnak is tűnik fel, bátran FELEGYHAZT KÖZLÖNY A Magyar Szocialista Munkáspárt Kiskunfélegyházi Járási-Városi Bizottságának lapja. Petőfi Népe kiadása. Főszerkesztő: F Tóth Pál Felelős kiadó: Mezei István. Szerkesztőség és kiadóhivatalt Kiskunfélegyháza; Szabadság tér. Telefon: 115; 143. tt A lapot árusításban a félegyházi tárás oostahivatalai terjesztik. Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét. — Tel.: 11-85. Index: 25 508 leni mérkőzésen tisztes eredmény el­érésére csak akkor számíthatunk, ha egy szellemében sokkal jobb, s a vezetőkkel is szót értő, lelkes játé­kos gárda veszi fel a küzdelmet. A félegyházi Honvéd szegedi sze­replése (döntetlen) sikernek számít, s remélhetőleg a május 7-én ideha­za sorra kerülő Szegedi Spartacus elleni mérkőzésen jó játékot és per­sze, hazai győzelmet látnak majd a szurkolók. Válaszol az illetékes: Hol parkolhatnak a lovasfogatok? Az elmúlt héten névtelen beje­lentés érkezett a városi tanácshoz. A levélíró a „Lovasfogatosok ne­vében” sérelmezi, hogy a lovas kocsik nem állhatnak meg a Bé­ke téren, s a környező utcákban sem. A városi tanács kereskedelmi osztálya több közérdekű bejelentés folytán foglalkozott már a lovas kocsik Béke térem való megállásá­nak, parkírozásának ügyével. Több szempontból megvizsgálva a Bé­ke téren levő helyzetet intézkedést tett, melynek folytán a lovas ko­csik várakozóhelyéül a vásárteret jelölte meg. Az intézkedést az tette szüksé­gessé, hogy a lakosság, valamint a közlekedésrendészeti szervek ré­széről több észrevételben kifogá­solták a tér zsúfoltságát, baleset veszélyességét. A közlekedésrendészeti szabályok értelmében azonban továbbra is megengedett, hogy a piaci áruk le- és felrakásának időpontjáig a lovaskocsik a piacot érintő utcák­ban megálljának. Felhívjuk a város Iovasfogato- sainak figyelmét, hogy a vásárté­ren a kijelölt várakozó helyen ko­csik részére parkírozás biztosított, s annak igénybevételének semmi akadálya nincs. Dr. Belényi István vb-elmökhelyettes Anyakönyvi hírek KISKUNFÉLEGYHÁZA SZÜLETTEK: Maróti József (any­ja: Tapodi Margit Zsuzsanna), Pa­lásti Julianna (Urbaniczki Julianna), Palásti Ilona (Urbaniczki Julianna), Csernák Ildikó (Süveges Jolán), Cser- r.ák Anikó (Süveges Jolán), Vereb Béla (Bense Erzsébet), Makány An­na (Palatínus Franciska), Bognár Mihály (Nyúl-Tóth Erzsébet), Haja- gos Gábor (Palásti Erzsébet), Oláh István Miklós (Rád! Hona), Peregi György Attila (Radics Julianna), Fá­bián Melinda Ilona (Lajos Hona), Volentér Zsolt Ákos (Dósai Erzsé­bet), Eszik Anita Mária (Fekete Má­ria), Pólyák István (Juhász Mária Margit), Tiricz Csaba (Baranyi Esz­ter), Biró István (Tarjányi Aranka Erzsébet), Czakó István (Szabó Ro­zália), Kádár Mária (Dósa Mária), Mike Zsolt (Mizsei Veronika), Sinkó Judit (Lajos Rozália), Szűcs-Szabó Sándor (Dósa Mária), Bodor János (Torma Mária), Szabó József (Bor­sodi Gizella), Boda Anikó (Ficsór Julianna), Kufasi Anikó (Szabó Ho­na), Sebestyén Erika (Mezei Anna), Rácz László Sándor (Polgár Erzsé­bet), Kovács Erika Anikó (Szabó Rozália), Cseh András (Varga Gá- esi Margit), Bajáki Gizella (Kis Ju­lianna) , Lestyán Zsolt Mátyás (Ko­vács Erzsébet), Székely Gyula At­tila (Kanyó Rozália), Tikviczki György (Fekete Rozália), Szaniszló Zoltán (Tóth Anna). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Tóth István és Mészáros Julianna, Tóth László Antal és Ipacs Margit, Nem­esok István és Varga-Juhász Mar­git, Kis-Czakó Antal és Bibok Ilo­na, Törteli Kálmán és Cserényi Ilo­na. MEGHALTAK: Palásti Julianna 1 napos, Palásti Hona 1 napos, Seres Ferenc 54- éves, Dóczi Lajosné Ficsór Erzsébet 82 éves, Cseri Antal 39 éves, Dobák Jánosné Almási Mária 81 éves, Hollósy Jánosné Hüke Er­zsébet 66 éves, Kocsis Imre 67 éves, Guth Jánosné Lukács Mária 56 éves. Puschaker Zsigmondné Berec-Herda Lujza 73 éves, Fricska Antal 46 éves. Ország Jőzsefné Potyesz Ág­nes 66 éves,. Dunai János 59 éves, Rádi István 63 éves korban. KISKUNMAJSA SZÜLETTEK: Kolompár Francis­ka (anyja neve: Kolompár Francis­ka), Hódi László (Major Ilona), Lő- rincz Illés Sándor (Hegedűs Etel­ka), Kolompár Hona (Kolompár Rozália), Juhász Anikó (Bátyai Ve­ronika), Beke László Endre (Ke­resztesi Margit Klára), Kolompár Pál (Kolompár Gizella), Simony i József (Kiss Klára), Pócsik Erika (Szilágyi Erzsébet), Balogh Zsu­zsanna (Harkai Irén), Horváth Im­re (Hevér Erzsébet), Dobó Ildikó Hermina (Sisák Hermina Lenke), Horváth Ilona (Kurgyis Piroska), Újvári Mária (Hajagos Tóth Ilona), Szabó Tünde Éva (Ladányi Kata­lin). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Ko­lompár István és Kolompár Rozá­lia, Bátor István és Máté Katalin. MEGHALTAK: Csóti Ferencné Vas Jolán 60 éves, Kuklis Kálmán­ná Jász-Papp Julianna 87 éves. Ba­log Nagy Antalné Bitó Rozália 86 éves, Kránicz Jánosné Nagyfejű Er­zsébet 83 éves, Lódri József 83 éves, Garas Béla 81 éves korban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom