Félegyházi Közlöny, 1959 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1959-02-27 / 9. szám

I Hág proletár egyesüljelek ír« 60 fillér IV. évfolyam, 9. szám A PETŐFI NÉPE FÉL EGYHÁZI KIADÁSA Kiskunfélegyháza. 1939. fcbr. 27. Járásunkban is erősödik a termelőszövetkezeti mozgalom — Új tsx alakult Jásxsxentltísxlón — Ez év folyamán járásunk te­rületén is erősödött a termelő­szövetkezeti mozgalom. A dol­gozó parasztság soraiból egyre ■többen értik meg a párt decem­beri határozatának jelentőségét. Az egyénileg dolgozó parasz­tok látják, hogy a termelőszö­vetkezetek tagjai többet keres­nek és jobban élnek mint az egyéniek többsége. Erre számos példát lehetne felsorolni. Pl. Ivonfár Jánosnak, a tiszaújfalui Alkotmány Tsz tagjának az 1958-as gazdasági évben a havi átlagjövedelme 3965 forint volt. Ugyanott Tóth Istvánnak 1352 forint átlagkeresete volt havon­ta, de csak azért ilyen alacsony, mert a háztáji jószágai elhullot­tak. Tóth István maga elmond­ja, hogy egyéni gazda korában ha ilyen veszteség éri, évekig nem tudta volna anyagilag ki­heverni. fia a tsz-tagok évi jövedelmét vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy már jóval elhagyták a 8— 10 holdas dolgozó parasztok jö­vedelmét. Mindezt kevesebb fi­zikai munkával és erőfeszítés­sel, s egyre gyorsuló ütemben. Nem lehet vitás, hogy a jelenle­gi körülmények között — ami­kor a 3004 és a 3004 1 sz. kor­mányhatározatok hatása még ezután bontakozik ki nagyobb erővel — a fenti eredmények, i lehetőségek tovább fokozódnak. Ezt már felismerik az egyéni­leg dolgozó parasztok is. Ennek köszönhető, hogy járásunk terü­letén ez évben 83 új tag lépett a szocialista mezőgazdaság útjára. Ugyanezen időszak alatt két új termelőszövetkezet alakult, az egyik Szánk községben Haladás, a másik Jászszentlászlón Űj Élet néven. De a járás egész te­rületén folyik a munka a mező- gazdaság átszervezése érdeké­ben. Nem lehet vitás, hogy en­nek — az egyénileg dolgozó pa­rasztság józan belátása nyomán — meg is lesz az eredménye. Negyven évvel ezelőtt Közel száz kiállítási tárgyat kapott városunk Kecskemétről a félegyházi munkásmozgalmi kiállítás anyagának kibővíté­sére. Lapozgatva a negyvenéves kéziratok és nyomtatványok kö­zött, ráakadtam egyre, amit 1919. május 28-án írtat elődeink, az akkori félegyházi nyomdá­szok. Ebből a jegyzőkönyvből egy részletet szeretnék most bemu­tatni: ..Városi Direktóriumnak, Kiskunfélegyháza A nyomdászok helyi szakcso­portja megütközéssel vett tudo­mást arról, hogy a város és já­rás különböző hivatalai való­sággal elárasztják munkával Feuer Illés nyomdáját, ahol szervezettség tekintetében ázsiai állapotok uralkodnak ...........A Direktórium rendel je el a Feuer nyomda azonnali leltározását és üzemi munkástanács által való üzembevételét ...........A leltáro­zássál Fazekas Sándor, Ferenczi István és Tinyei Benő elvtársa kát kérjük megbízni. 1919. má­jus 28. A Magyarországi Nyom­dai Munkások Országos Szövet zással megbízott szaktársaknak a városból is menekülni kellett. Az „ázsiai állapotok” újra visszaálltak, az inasokat újra házimunkára és újságárusításra fogták és a tíz év előtti államo­sítás olyan elhasznált, kizsige­relt üzemet talált ott. hogy tel­jes felszerelését, betűit, gépeit ki kellett selejtezni. T. M. Olvasónk írja A Félegyházi Közlöny múlt évi fcbr. 23-i számában ez áll: „A Bajcsy-Zsilinszky utca egyik oldalát aszfaltozzák százezer fo­rintért”. A járda elkészült, de nincs köszönet benne. Ha esik az eső, bokáig érő latyakban jár rajta az ember. Az illetékesek vizsgálják meg, hogy miért van ez így. — on — I ortíbh javul a város aízeUátáuL _____ A vízvezeték-hálózat múlt év­ben megkezdett bővítése ebben az évben tovább folytatódik. Lefektetik a fővezetéket a Ber­csényi utcán, egészen a szociá­lis otthonig, a fővezetékbe a lakosság is bekapcsolódhat. Be­kapcsolják a vízhálózatba a Le­nin utca környékét is, úgyhogy a Községgazdálkodási Vállalat kertészeténél lévő bővizű arté­zi kútnál egy új motorházat épí­tenek. amelyik hivatva lesz az I. kerület vízellátását megjaví­tani. A Molnár-telep lakóinak j is teljesül régi kívánságuk: a j tanács elhatározta, hogy ott egy | modern, új Norton-kutat fúr­nak CO—70 000 forint költséggel.-OOOÖÖOOOOO Miéit tesszük? A félegyházi tanyavilágbau egy ; értelmes, közéleti parasztember I szájából hangzott el a kérdés: j „No. mit kapsz érte?” Az üzemi munkás, akitől ezt kérdeztek, nem felelt vissza sértéssel, de ! ezúton üzeni a kérdezőnek: „Kedves Barátom, te nem tu­dod elképzelni, hogy önzetlen munka is van a világon? Miért érvelünk mi a szövetkezet mel­lett? Miért áldozzuk fel a sza­badidőnket, pihenésünket? És j mi hasznunk mindebből? —kér­dezed. Mert hiszünk abban, hogy a szocialista életforma jobb a \ réginél, s mert ezért ml munka- j sok már sok vért és verítéket j is hullattunk. De tudjuk azt is. I hogy a több élelem, hús, vaj, az j olcsóbb termék csak a bő tér- ! mésből, nagyüzemi gazdálkodás- j bői fakad. Hiszünk ebben az 1 ügyben, s érte áldozatokra is j képesek vagyunk. Az idő min- , Uct igazol — s te akkor szégyell- ; ni fogod naív, a károgók szája- I ból elhullatott és meggondolat­lanul felszedegetett kérdésedet.” ] I . ______ ___ A pá&tUtez Idubiábatr A kiskunmajsai párszervezet klubhelyiségében esténként élénk társasélet folyik, Képünkön: Dobák Mihály, id. Csontos Lajbs és Kuklis Boldizsár malomjátékkal szórakoznak. A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY leveiesöi ankétja — A magyar—szovjet barátság hónapja s a szovjet könyv ünne­pi hete keretében a járási könyv­tár irodalmi estet rendezett „Puskin és a szovjet hazafias költészet” címmel. Az est előadó­ja Fenyvesiné Góhér Anna volt, felléptek még a kecskeméti Ka­tona József Színház művészei. Február 2Urán a Félegyházi Közlöny levelezői egy kis baráti beszélgetésre gyűltek össze, hogy megvitassák eddigi munkáju­kat, a további feladatokat. Palatínus Péter elvtárs, a tár­sadalmi szerkesztő bizottság ve­zetője tartott rövid beszámolót, majd a levelezők mondták el észrevételeiket. l!ádi Andrásné, a Toll üzem dolgozója elmondta, hogy már hat éve levelez a Petőfi Népe szerkesztőségével, de a jövőben emellett a helyi lapot is felkere­si leveleivel, s hírt ad az üzemi életről. Hetenként mintegy 30 Közlönyt ad el a dolgozóknak, de sok más újságot is. Horváth József kiskunmajsai, László Sán­dor alpári, Ilaracsi Mihály és Kocsis János félegyházi levele­zők a cikkek, tudósítások közlé­sével, feldolgozásával kapcsola­tos észrevételeiket mondták el. Bálint László, a szerkesző bizott­ság tagja az aktualitás kérdé­sére hívta fel a levelezők figyel­mét. Balogh Ödön a cikkek visszhangjának kérdését tette szóvá. A Terményforgalmi Vál­lalat pl. még mindig nem rea­gált a Közlöny február 6-i szá­mában megjelent bíráló cikkre. Lehet, hogy nem is olvasták? Pedig közérdekű problémáról volt szó. Tarjányi Gyula, azt fejtegette, hogy a mostani leve­lezőknek, tudósítóknak a leve­lezők hálózatának további fej­lesztése is feladatuk. Felmerült az a kívánság is, hogy legalább negyedévenként üljenek össze a levelezők. A Közlöny, valamint a Petőit Népe levelezői közül, eddigi jo munkájuk elismeréseképpen, könyvjutalomban részesültek a következők: Varga Piroska. Bu­dai Imre, Rádi Andrásné, László Sándor, Balogh Ödön, Haracsi Mihály, Tarjányi Gyula. Budai István. Bársony Ferenc, Ko­csis János, Horváth József. zi k s-1 s./L A FÉLEGYHÁZI Kis- pista úti gazdakörben vasárnap délután ösz- szegyülekeztek a kör- sége félegyházi csoportja névé- J nyékbeii dolgozó pa- ben: Körmöczy József elnök,/raszlok. »Kisgyűlést« Sándor István jegyző.” /hirdettek itt. de ami­A nyomdát akkor a munká-jj! kor az előadó — Far­sok át is vették, bizonyíték erre ^ kas elvtárs, a városi a kiállítás nyomtatványanyaga\ tanács mezőgazdasági is. amelynek nagy része ott ké-> osztályvezetője — meg­szült. y érkezett, már többen A Tanácsköztársaság leverése / voitak mint százan, után a nyomda újra a Feuer/ család kezébe került, a leltére? dSfta előadó ugyanis — akit már jói ismernek, mert vagy három év óta rendszeresen ő jár ide gyűlésekre — azzal kezdte: »Miről beszél- , Jjünk ez alkalommal?« alkalmával az elmúlt heten ' j^át mjrQt js jehe- szombaton hat feiegyhazi tér- tctt volna beszélni, melőszovetkezetbol ,ott be a tag-1 ,k a tsz izgatja az sag a t'arosba a Csendes Von c. / film 111. részének megtekinti-,embereket, meg az ez- sére. A mozi megtelt a látoga- ' zel kapcsolatos sok tökkel. Vasárnap a Vörös Csll- j! mendemonda. Hát er­log Tsz 120 tagja tekintette meg / ,, , . .. a világhírű könyv fúmuáHgrrJ «1 szolt Farkas elvtars sót. ' is. A kisparc Mozgalmas napok A SZOVJET; FILMHÉT kisparaszti lehe­tőségekről, meg a vi­lágpiaci árakról, a fél­egyházi parcellákról és a nagyüzemi adottsá­gokról. S utána a szo­kásos vita kerekedett. Valahogy ilyenformán: »Rossz homok ez, nem lehet itt tsz-t csinál­ni. ..« ' »Helvécián is homok van, ott lehet nagyüzem?...« »Én nem akarom kezdeni...« — »Lesz-e műtrágya? ...« és így tovább. Aztán az előadó szépen rendre mindent megválaszolt, csakúgy sorjázta a szá­mokat, érveket. Lát­szólag nem sok dolog történt, csak 106 ember közel három órán át vitázott az új életről ott a »mezsgye szélén«, ahonnét már látszik az új, de még visszahúz a régi is. NÉMEDI elvtárs, a pártbizottság munka­társa a haleszi iskolá­nál járt. Ott pedig az­iránt érdeklődtek so­kan, hogy a tsz-ekben milyen is a munkaszer­vezés, van-e még civa- kodás stb. Volt aki mindjárt fel is tette a kérdést: »Mikor néz­hetnénk szét egy szö­vetkezetben?« — Akár holnap is — adta meg a választ Némedi elv- társ — s másnap már fel is hívta a mezőgaz­dasági osztály ügyei­mét a halesziek kívá- ságára. Selymesen a földmű­vesszövetkezet aktivis­tái jártak és azt a hírt hozták, hogy ott ér­deklődnek az emberek Surge* rrro*tá*t kérünk'. Szánkon szeptember óta nincs postahivatal A szanki lakosok panaszolják, hogy szeptember óta nem műkö­dik községükben a postahivatal. A beszüntetés oka: életveszélyes az épület. Érdekes azonban, hogy a postamester benne lakik az „életveszélyes” épületben. Ha valaki egy ajánlott levelet vagy pénzt akar feladni, Kis- kunmajsára kell bemennie, ami nem csekély távolságra, kb. 20 km-re van Szánktól. Valamilyen j áthidaló, de sürgős megoldást /várnak a szanki lakosok. 7 -ooooooooooot Ismét a Koronáról 7 Értesülésünk szerint a félegy- íházi volt Korona szálló épületé­iből a neki juttatott részt már közeljövőben átveszi a Vcn- (cléglátó Vállalat. Azonnal meg fis kezdődnek a belső átalakítási Anunlcák. melyek előzetes számí­tás szerint 400 000 forintot es a (berendezési vásárlások, melyek Imásik 400 000 forintot tesznek )ki. Terv szerint április 4-re va- Slószínüleg ..Kiskunság” néven nyílik meg az új szálló és étte- Irem, május 1-re pedig a kerthe- dyisége. (Az elnevezés nem vég­leges, jobb ötletet szívesen elfo­gad a vállalat vezetősége.) ) Ezután, mint már lapunkban itöbbször javasoltuk, szívesen látnánk a mai Béke étterem he­lyén egy IV. osztályú falatozót (nem büfét!), ahol 4—5 forintért egész nap húsos, meleg ételt kaphatnának a dolgozók. Ennek a létesítése egy fillérjébe sem kerülne a vállalatnak, de a la­kosságon sokat segítene és osz­tatlan megelégedést keltene. egy szakcsoport létre­hozása iránt. A gép­gyári elvtársak — vagy 25-en — a volt Bem Tsz területén »-puhato­lóztak-' s kiderült, itt is volna lehetőség az előbbrejutásra. VASÁRNAP a ta­nyavilágban hat helyen volt kisgyülés, s a vá­rosban is összejöttek százötvenen. A hét fo­lyamán egy-egy tekin­télyesebb dolgozó pa­raszt házánál gyűlnek össze a gazdák baráti X.* eszmecserére. Folyik au1 szó, vitatkoznak, be-/T szélgetnek, gondolkoz-V nak az emberek Fél-vi egyházán ez évben már 0 21 család és 32 tag vá-’lí lasztotta a nagyüzemi v gazdálkodás útját. NemV j nagy szám ez, de nap-^* ról napra gyarapodik./ ‘ A mozgalmas napok 7 megtermik gyümölcsü-í ! kot. t. p. C, i

Next

/
Oldalképek
Tartalom