Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1914

VIII. Az ifjúsági „Petőfi“ önképzőkör. Önképzőkörünk az elmúlt évekhez hasonló szellemben és keret­ben munkálkodott egész esztendőben. Első összejövetelünket 1914. október hó 10-én tartottuk, amelyen a kör ügyeit vezető tisztviselői kar a következőképen alakult meg. Elnök: Bartha Ernő VIII., titkár: Orr Sándor Vili., főjegyző: Feuer István VIII., aljegyző: Léderer Kálmán VII., pénztárnok: Boda Antal, majd ennek a katonasághoz történt bevonulása (1914. október 26.) után: Koperniczky Lajos VIII., ellenőr: Szentkirályi Imre VII., ház­nagy: Csukás Kálmán VIII., könyvtárnok: Rottenstein Miksa VIII., bíráló bizottsági tagok: Csitári János, Kupecz Ödön, Szirák Ferenc, Zólyomi Simon Vili. és Kenéz Miklós, Sahin Tóth Rafael, Steiner J. Endre VII. oszt. tanulók. Az V. és VI. osztály tanulói önképzőkörünknek pártoló, a VII. és Vili. osztály tanulói pedig rendes tagjai voltak, kik nemes ambí­cióval és dicsérendő buzgalommal fáradoztak önképzőkörünk ideális céljainak megvalósításán. A tanév folyamán 5 rendes gyűlést tartot­tunk, melyeken — az idén először — már zeneszámok is elhang­zottak. Rendes üléseken kívül díszgyűléseket is tartottunk, melyek kö­rünk tevékenységének fokozására élénkítő befolyást gyakoroltak. Díszüléssel adóztunk néhai felséges királyasszonyunk, Erzsébet emlékének a következő műsorral: Műsor: 1. Himnusz. Előadta az intézet ének- és zenekara. 2. Ünnepi beszéd. Tartotta Orr Sándor VIII. o. t. 3. Megölték . . . Szavalta Kupecz Ödön Vili. o. t. 4. Erzsébet királyné . . , Énekelte a vegyeskar,

Next

/
Oldalképek
Tartalom