Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1913

VIII. Az ifjúsági „Petőfi“ önképzőkör. Önképzőkörünk az elmúlt évekhez hasonló szellemben és kere­tekben munkálkodott ezen tanévben is. Az 1913 — 14. tanévre a kör ügyeit vezető tisztviselőikar a kö­vetkezőképen alakult meg. Elnök : Szalay Gyula VIII., titkár: Kukányi Béla VIII., főjegyző: Dobók Ferenc VIII., aljegyző: Feuer István VII. , pénztáros: Takács József VIII., ellenőr: Zólyomi Simon VII., háznagy : Puskás Béla VIII., könyvtáros : Szalay Gyula VIII., Sallay József VIII osztályú tanulók. Bíráló bizottsági tagok : Lederer Győző VIII. , Hoffer József VIII., Rothmann Hugó VIII., Sallay József Vili., Szalai Imre VIII. és Bartha Ernő VII., Orr Sándor VII. osztályú tanulók. Az V. és VI. osztály tanulói önképzőkörünknek pártoló, a VII. és VIII. osztály tanulói pedig rendes tagjai voltak, kik nemes ambí­cióval és dicsérendő buzgalommal fáradoztak önképzőkörünk ideális céljainak megvalósításán. Hatalmas támaszul szolgált az ifjúságnak önművelő munkálkodásában a tanári-karnak élénk érdeklődése a kör ügyei iránt. Tanácsaival, útmutatásaival elősegítette és jelentékenyen megkönnyítette az ifjúságnak az önművelés nehéz munkáját és gon­doskodott arról is, hogy az iskolai tanítás keretében felmerült eszmék itt is érvényre jussanak. A rendes gyűléseken kívül önképzőkörünk egyes alkalmakkor diszgyűléseket is tartott, ami beléletére és tevékenységének fokozá­sára élénkítő befolyással volt. Díszgyűléssel ünnepeltük meg a tizenhárom aradi vértanú halá­lának évfordulóját október 6-áii. Az ünnepély müso:a a következő volt: Műsor: 1. Hymnus. Énekelte a férfikar zenekisérettel. 2. Ünnepi beszéd Tartotta Szalay Gyula ifjúsági elnök, VII. o, t, 3. Arad felé szomorúan . . . Énekelte a férfikar,

Next

/
Oldalképek
Tartalom