Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1912

VIII. Gyorsíró-kör. Gyorsíró-körünk 1912. december 20.-án tartotta megala­kuló gyűlését, melynek feladata a tisztikar megalakítása volt. Az a következőképen alakult meg : Pál Károly, rendes tanár, mint vezető-tanár elnöksége alatt ifjúsági elnök : Bindfeld Béla Vili. o. t., titkár : Franki Géza VIII. o. t., főjegyző: Füredi György VIII. o. t., aljegyző : Dobált Ferenc VII. o. t., főpénztárnok: Feuer István VI. o. t., ellenőr : Kim István VIII. o. t., könyvtárnok: Kanizsai Nagy Imre. Az egyes osztályok bizottsági tagokká a következő tanulókat jelölték ki: Schweitzer Imre VIII., Léderer Győző VII., Orr Sándor VI., Léderer Kálmán V., Mikó Sándor IV. és Léderer Zoltán III. oszt. tanulókat. A kör tagjainak száma 33 volt. Gyorsíró-körünk 7 ülést tartott, melyeknek tárgya felolvasások, szavalatok, ismertető előadások a Radnay- rendszerről, a fabroismusról, praktikus rövidítések bemuta­tása stb. volt. A rendes ülések mellett gyakorlati órákat is tartottunk. Tanár: Pál Károly. Gyorsírókörünk alapszabályait a Nagymélt. Vall. és Közokt. Miniszter úr a 162,028/1912. sz. rendeletével hagyta jóvá, mely alapszabályok a következők. 1. §. A kör székhelye a kiskunfélegyházi városi katli. főgimnázium. 2. §. A kör neve: A Kiskunfélegyházi Városi Katii. Főgimnázium Gyorsíró-köre. 3. §. A kör áll: a tanár-elnökből és a Gabelsberger— Markovics rendszert követő tanulókból. 4. §, A kör célja a gyorsírás művelése és tanítása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom