Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1910

— 63 — közgyűlést, melyek egyikén az egyesület 14. évére a segé­lyezések összegét 600 koronában állapította meg. Ez ösz- szegből fejlesztettük első sorban az egyesület segélykönyv­tárát s e célra 299 K 42 fillért fordítottunk. De maguk a könyvkiadók is ajándékoztak és pedig jelentékeny értékű könyveket. így sikerült könyvtárunk fejlesztését oda vin­nünk, hogy az új tanmenet által megkívánt könyvek hasz­nálatában 56 tanulót részesíthettünk 405 könyvvel. — Ruha­segély címen 22 tanulót segélyeztünk természetben kiosz­tott ruhával, mely 282 korona értéket képviselt. - Tandíj­segélyt 6 tanuló kapott 60 korona értékben. -- E szerint az összes segélyezés az év folyamán 641 K 42 fillért tett ki. Az egyesület vagyona ez idő szerint 12,569 K 48 fillér. A segélyző egyesület vagyona gyarapításához hozzá­járultak az év folyamán: A Félegyházi Takarékpénztár 100 K-val, a Népbank 50 K val, Szentkirályi Tóth József 10 K-val, Schweitzer Adolf 25 K-val és Rádi nővérek 10 koronával Egyesületünk tagjai: Alapító tagok: Dr. Hornig Károly, veszprémi püspök, Regdon Géza, kir. mérnök, Lovász Kálmán, plébá­nos, dr. Fejes Bertalan, orvos, Frank Ignátz, kereskedő, özv. Kalmár Józsefné (f), Csák Alajos Cirjék, minorita házfőnök, Pásztói; Ferenc, ügyvéd (f), özv. Feuer Mihály né, özv. Tarjányi Józsefné (f), Holló Mihály, vasúti- és gőzhajózási főfelügyelő, dr. Móczár Gyula, Tóth Endre, ügyvéd, özv. Szabó Károlyné Móczár Verona (f), Kiskunfélegyházi Taka­rékpénztár, Temetkezési Egyesület, Betegsegélyző Egyesü­let, Kiskunfélegyházi Népbank, dr. Hol jó Lajos, országgyű­lési képviselő, a főgimnáziumi tanárikar, Egyesült Gőzma­lom Részvénytársaság, dr. Beke Lajos, főgimnáziumi tanár, Kiskunfélegyházi Izraelita Nőegylet, dr. Fazekas Kálmán, ügyvéd (f), Molnár Imre, dr. Zámbó Géza, ügyvéd, Lajos László (f) és neje, Agócs János, kanonok (f), Csima István, új-templomi főkántor (f), Holló Sándor, takarékpénztári igaz­gató, Bánhidy István (f), Szabó László, tanácsnok, Zámbó Dezső, lelkész, Kiss Boldizsár, apátplébános (f), Sebők Lajosné, szül. Jakubek Emma, polgári, iskolai tanítónő, özv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom