Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1909

- 66 ­Tisztviselői kar. Elnök: Eyszrich György; alelnöki Kripóczky Gábor; titkár: Sille István; pénztárnok : Lengyel Imre; könyvtárnok: Eyszrich György; ügyész: dr. Horváth Zoltán; választmányi tagok: Frank Ignácz, Kristóf József, ifj. Molnár Imre, dr. Molnár Béla, dr. Róth Zsigmond, ifj. Steiner Gusztáv, Tóth Endre, a tanári kar részéről kikül­döttek : Kunz Béla, Csókán Lajos; számvizsgálók: Feuer Sándor, Szabó László. Kirándulási alap. A vallás- és közoktatásügyi minisz­ter 2472/1905. számú rendelete s a városi közgyűlés hatá­rozata alapján intézetünk növendékei egy-egy koronával járulnak a kirándulási alaphoz. Ebből a kirándulási alapból fedezzük a tanulmányi kirándulások alkalmával a szegény tanulók költségeit. Az alap vagyona ma 734 K 66 f. A tanév befejezése. A VIII. osztály osztályvizsgálatait május első felében; az I—VII. osztályok osztályvizsgálatait pedig junius hó második felében tartottuk meg. A tanévet junius hó 29-én fejeztük be jutalmak, bizonyítványok ki­osztásával és ünnepélyes „Te Deum“-mal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom