Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1909

16. Dr. Molnár József városi tiszti ügyész úr 50 ko­ronát bocsájtott a tanári kar renddkezésére, hogy azzal egy szegénysorsú jó magaviseletű és előmeneteli! iparos szülők gyermeke jutalmaztassák; a tanári testület a juta­lomban Ujváry László VI. o. tanulót részesítette. 17. A Hoffer-féle alapítvány 94 korona 55 fillér ka­matát a tanári testület Gaál Dezső VIII. o. tanulónak Ítélte. 18. A kiskunfélegyházi „Kaszinó“ jutalomdíját Kárpáti Károly VIII. o. tanuló nyerte el. 19. A Közgazdasági Takarékpénztár 1000 K alapítvá­nyának kamatát Nagy István III. tanuló kapta. 20. A „Feuer Lőrincz“-féle alapítvány 45 K 48 fillér kamatát Platzner Rudolf VIII. o. tanuló kapta. 21. Az Ulrich István-féle 500 koronás alapítvány két évi kamatát 45 koronát Bibok Elek VII. o. tan. nyerte el. 22. A nmltságú vall. és közoktatásügyi m. kir. mi­niszter úr könyvjutalmát nyerték: Hering László VII. osz­tályú tanuló nyerte el: Dinale: Művészettörténet, korraj­zok. 2. Bárdos Lajos VII. osztályú tanuló Arany János: ki­sebb költemények. 3. Zólyomi Simon III. osztályú tanuló Vaszary Kolos: Történelmi életrajzok ezimű műveket. 23. A tanári testület a tanulmányi kirándulási alapból 60 korona jutalmat tűzött ki azon tanuló részére, ki a múlt, tanév végén tett erdélyi körútat legsikerültebben leírja; beérkezett öt pályamunka, melyek közül a testület a bírá­lók véleményének meghallgatásával 60 K összeget fele­részben a „Ha a föld Isten kalapja, úgy hazánk bokréta rajta“ jeligéjű, felerészben „Légy üdvözölve keblünkön óh Erdély“ jeligéjű munkák szerzőinek Ítélte; a jeligés levél­ből Bárdos Lajos VI. osztályú és Szarvas András VIII. osztályú tanulók neve került ki. Dicséretet nyertek Bind- feld Béla V. osztályú és Dobák Ferencz IV. osztályú tanu­lók. Egy munka jelige nélkül érkezett. 24. Szabó Sándor helybeli földbirtokos úr 40 koronát bo­csátott az igazgatóság rendelkezésére, hogy ebből szegény­sorsú tanulók az itt szereplő színtársulattól előadott társa­dalmi színdarabokat megnézhessék. Fogadja ezért úgy ő,

Next

/
Oldalképek
Tartalom