Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1909

- 28 tanúsítottak, amely convietusok, általános vagy helyi ösztön­díjak alapításán kívül esetről-esetre adott pénzsegélyekben, jutalmakban s más hasonló módon nyilvánult. E mellett különösen az újabb időkben társadalmi úton megteremtett és gyarapítóit segélyegyesületek, vagy segély-alapok is ke­letkeztek egyes intézetek kebelében oly czélból, hogy az évi kamatokból a szegény tanulókat ellátásban részesítsék, vagy könyvekkel, ruházattal, gyógyszerekkel stb. segítsék. A beérkezett jelentések szerint 186 középiskolánk közül már 129-nek van tanuló segély-egyesülete, vagy segély-alapja körülbelül másfél millió forint vagyonnal, nem számítva ide az esetleges gyűjtéseket, melyekből az 1893/4-ik tanév­ben nem kevesebb, mint 248.000 forint folyt be ország­szerte. Nem szükséges bővebben fejtegetni, hogy az intéze­tekhez kötött és a mondott ezélokra szolgáló ezen intézmé­nyek mily nagy szolgálatot tesznek tágasabb értelemben egész közműveltségünknek a közélet terén jeleskedő számos kiváló férfiú áldja azon iskolát, mely nemcsak szellemi és erkölcsi képzettségnek vetette meg gondos neveléssel alap­ját, hanem az anyagi jótékonyság melegével, a nélkülözések elhárításával is megkönnyítette nekik tudományos kiképez- tetésöket. Azon alkotások közt, melyeket nemzetünk ezeréves fennállásának ünnepére tervezünk, a legméltóbb és legköz­vetlenebb egyike volna az iskola szempontjából a tanuló ifjúsággal szemben gyakorlandó és szép eredménynyel meg­indult jótékonyságnak teljes betetőzése oly módon, ha még azon középiskolák is, melyek eddig a jótékonyságot állandó szervezetek hiányában inkább csak esetről-esetre gyakorol­ták, a millenium idejéig szintén megalkotnák segély-egye­sületeiket, vagy segély-alapjaikat. Felhívom e végből a főigazgatóságot, hogy a millenium alkalmával buzdítsa és lelkesítse azon középiskolákat, me­lyeknek segély-egyesületük, vagy segély-alapjuk nincs, ily egyesületeknek, vagy alapoknak társadalmi úton való léte­sítésére, útasításul adva, hogy a segélyezés módját minden iskola saját viszonyai szerint válassza meg, történjék e

Next

/
Oldalképek
Tartalom