Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1908

- 39 a könyvkiadók is ajánbékoztak és pedig jelentékeny értékű könyveket. így sikerült könyvtárunk fejlesztését oda vin­nünk, hogy az uj tanmenet által megkívánt könyvek hasz­nálatában 63 tanulót részesíthettünk. —• Ruhasegély czimen 25 tanulót segélyeztünk természetben kiosztott ruhával, mely 317 K értéket képviselt. —- Tandijsegélyt 3 tanuló kapott 60 korona értékben. — Eszerint az összes segélye­zés az év folyamán 448 K 60 fillért tett ki. A segélyző egyesület vagyona gyarapításához hozzá­járultak az év folyamán: A Félegyházi Takarékpénztár 100 K val, N. György ur 40 K-val, az ügyvédi kar dr. Fazekas Kálmán halála alkalmával koszorú megváltás czi­men 30 K-val, a félegjházi gyógyszerészek Tliury Dénes halála alkalmával koszorú megváltás czimen 30 K-val, Fehér Dávid 8 K-val, Szentkirályi Tóth József 10 K-val, Dornbay Mihály 12 K-val és Propper N. ur 4 K 25 fillérrel. Egyesületünk tagjai: Hlapító tagoh. Dr. Hornig Károly, veszprémi püspök, Regdon Géza, kir. mérnök, Lovász Kálmán, plébános, dr. Fejes Bertalan, orvos, Frank Ignátz, kereskedő, özv. Kal­már Józsefné (f), Csák Alajos Czirjék, minorita házfőnök, Pásztor Ferencz, ügyvéd (f), özv. Feuer Mihályné, özv. Tar­jányi Józsefné (f), Holló Mihály, vasúti- és gőzhajózási főfelügyelő, dr. Móczár Gyula, Tóth Endre, ügyvéd, özv. Szabó Károlyné Móczár Verona (f), Kiskunfélegyházi Taka­rékpénztár, Temetkezési Egyesület, Betegsegélyző Egyesü­let, Kiskunfélegyházi Népbank, dr. Holló Lajos, országgyű­lési képviselő, A főgimnáziumi tanárikar, Egyesült Gőzma­lom Részvénytársaság, dr. Beke Lajos, főgimnázinmi tanári Kiskunfélegyházi Izraelita Nőegylet, dr. Fazekas Kálmán, ügyvéd (f), Molnár Imre, dr. Zámbó Géza, ügyvéd, Lajos László (t), és neje, Agócs János, kanonok (f), Csima István; uj-templomi főkántor (f), Holló Sándor, takarékpénztári igaz­gató, Bánhidy István (f), Szabó László, tanácsnok, Zámbó Dezső, lelkész, Kiss Boldizsár, apátplébáuos (f), Sebők Lajosné, szül. Jakubek Emma, polgári iskolai tanítónő, özv. Nagy Gyuláné, Szabó S. Józsefné, Mezőgazdasági Ipari- és Kereskedelmi Bank, Tarjányi Dezső, Vidéki Károly, Mada-

Next

/
Oldalképek
Tartalom