Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1908

— 38 Géza, Szűcs János, Tábytli Lajos, Tihanyi Sándor VIII. oszt. tanulók. H Táros» Muzeum részére viszont régi tárgyakat, régi pénzeket, könyveket és néprajzi tárgyakat ajándékoz­tak: A Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelősége, Dévai Lipót, Föl dini velésügyi Minisztérium, özv. Fazekas Kálmánná, Fantoly Gyula, Haubner Káról}7, Kádár János, Kádár Árpád, Keserű Imre, ifj. Kocsis Ferencz, dr. Kudar Ottó, Lengyel Imre, Lederer János, Madarassy László, Ónodi József, Orovecz Gáspár, Prikkel Gyula, Ring György, ifj. Sallai János, Sallai János, Sallai József, Seres Lajos, So­mogyi József, Szabó K., Szente J., Szluka F., Tarjányi Mi­hály, Tábi László, Tóth Jáno<, Urbán István, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, Vesszősi József. Pénzbeli ado­mánnyal járultak a muzeum fejlesztéséhez a Félegyházi Takarékpénztár 50 korona, Közgazdasági Bank 50 korona, Népbank 50 korona. Ezenkívül régi tárgyak és néprajzi tárgyak ajándékozásával a muzeum gyarapításához járultak a következő főgimnáziumi tanulók: Steiner József I. oszt. Csitári János, Erki József, Tóth József II. oszt. Drahos Ferencz, Fiesór József, Gyöngyösi Zoltán, Hoffer József, Keserű Ferencz, Kukányi Béla, Ónodi József, Ring Imre, Rosner István, Szalai Imre, Takács József, Zámbó Géza III. oszt. Bense Lajos IV. oszt. Julesz Jenő, Szarvas István, Thury Andor V. oszt. Molnár Arthur, Vesszősi Béla VII. oszt. Gyöngyösi Dániel, Schweiger Imre, Stiopu János VIII. oszt tanulók. Az összes ajándékozók fogadják szives adományaikért a Muzeum vezetőségének hálás köszönetét. Segélyző egyesület. „Petőfi“ segélyző egyesületünk, mely 1896-ban a millenium emlékére alakult, czéljához híven és anyagi erejéhez mérten az 1908/9. iskolai évben is folytatta áldásos és nemes működését. Ügyeinek elinté­zésére ez idő alatt tartott négy választmányi és két köz­gyűlést, melyek egyikén az egyesület tizenkettedik évére a segélyezések összegét 600 koronában állapította meg. Ez összegből fejlesztettük első sorban az egyesület segély­könyvtárát s e célra 61 K 60 fillért fordítottunk. De maguk

Next

/
Oldalképek
Tartalom