Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1907

Érettségi vizsgálatok. Az érettségi Írásbeli vizsgálatokat 1908. évi május hó 18., 19. és 20-án tartottuk meg. Az érettségi vizsgálatra jelentkezett 26 tanuló, ezek között ismétlő volt 1 tanuló. írásbeli feladványok voltak : Magyar nyelv ée irodalomból: Kazinczy Ferenc és a nyelvújítás harca. Jelesen dolgozott 3, jól 12, elégségesen 9, elégtelenül 2. H latin nyelvből: Vergilius Aeneis XI. 182—213. Jelesen dolgozott 2, jól 13, elégségesen 11. H matbematíhából: Egy katona földön fekvő 400 ni. sec-1 kezdő sebességgel 3° 30' emelkedési szög alatt lövi ki fegyverét. Mily magasságra emelkedett a golyó és mily távolságra esett le ? — Mértanból : Valamely henger alakú edényben, melynek az alapsugara 25 cm., a viz 44 cm. magasságban áll, mily magasra emelkedik a viz, ha az edénybe 12 cm. sugara vasgolyót teszünk ? Jelesen dol­gozott 6, jól 8, elégségesen 12. Az érettségi szóbeli vizsgálatokat 1908. évi junius hó 15., 16. és 17-én tartottuk meg nagyságos és főtisztelendő dr. Tóth György kegyes rendi főgymnasiumi igazgató ur elnöklete alatt. A bizottság az írásbelit tett tanulók közül szóbelire bocsátott 25 tauulót. Az érettségi vizsgálat eredménye a következő : Jelesen érettek : Almássy Sándor, Kocsis Gyula. Jól érettek : Kris­tóf László, Móczár János, Oláh Imre, Szabó Flórián, Vidács János. Éretlek: Bajnóczy Mihály, Benedekti Vitus, Fazekas Géza, Feuer György, Feuer József, Hegyi József, Kun Ár­pád, Pál Béla, Pollatsek Vilmos, Pozsár István, Szelcp- csényi András, Tihanyi Dezső, Sz. Tóth László, Verzár Ödön. 7*

Next

/
Oldalképek
Tartalom