Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1906

— 54 Rendes tagok : Miliálovits Alajos. Ring Pál. Kripótzky Gábor. Eyszrich György. Ifj. Steiner Gusztáv. Pál Károly. Dr. Róth Zsigtnoncl. Kristóf József. Szalay Gyula Lengyel Imre. Ulrich Antal. Vesszősi József. Dr. Molnár Béla. Özv. Pásztor Ferenczné. Schweitzer Adolf. Hollósi Alajos. Baghy László. Zólyomi Simon. Sille István. Dr. Bindfeld Lajos. Tisztviselői kar. Elnök: Mihálovits Alajos; alelnök: Kripóczky Gábor; titkár: Sille István ; pénztárnok : Lengyel Imre ; könyvtárnok: Eyszrich György ; ügyész : dr. Fazekas Kálmán ; választmányi tagok : Frank Ignácz, Kristóf József, ifj. Molnár Imre, dr. Molnár Béla, dr. Róth Zsigmond, ifj. Steiner Gusztáv, Tóth Endre; a tanári kar részéről kikül­döttek: Kunz Béla, Csókán Lajos; számvizsgálók: Feuer Sándor. Szabó László. Kirándulást alap. A vallás-' és közoktatásügyi mi­niszter 2472/1905. számú rendelete s a városi közgyűlés hozzájáruló határozata alapján intézetünk növendékei egy- egy koronával járulnak a kirándulási alaphoz. Ebből a ki­rándulási alapból fedezzük a tanulmányi kirándulások alkal­mával a szegény tanulók költségeit s ebből az alapból fedeztük az egri kerületi versenyen részt vett szegény tanulók költségeit. Az alap vagyona ma 340 K 27 f. Iskolai kirándulások Intézetünk ifjúsága az elmúlt iskolai tanévben több tanulmányi kirándulást tett. E kirándulások alkalmával környékünk történelmi ne­vezetességű helyeit kereste fel. így évenkiut elszokott látogatni Pusztaszerre, hogy résztvegyen ott a szegedi „Árpád-Egyesület“ által szeptember hó első vasárnapján rendezett Árpád-ünnepen. Nyíló tavaszszal pedig inkább Alpári látogatja azért, hogy megtekintse a hires alpári ütközet színhelyét, az alpári régi földvárat, az érdekes szikrai tőzserdőt, a közeli holt Tisza természeti nevezetes­ségeit. Az idei tavaszszal kiránduló csapatok két szép ter­mészeti jelenséget láthattak: a medréből kilépett Tiszát, mely szennyes hullámaival borította el az egész vidéket, a merre csak a szem elláthatott, majd pedig néhány héttel későbben a „tiszavirág1 kelését. Ha városunk határában valami leletre akadtak, a

Next

/
Oldalképek
Tartalom