Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1906

fejlesztettük első sorban az egyesület segély-könyvtárát, s e czélra 64 K 27 f. összeget fordítottunk. De maguk a könyv­kiadók is ajándékoztak és pedig jelentékeny értékű köny­veket. így sikerült könyvtárunk fejlesztését oda vinnünk, hogy az uj tanmenet által megkívánt könyvek használatá­ban 89 tanulót részesithettünk. — Ruhasegély czimen 29 tanulót segélyeztünk természetben kiosztott ruhával, mely 315'8 K értéket képviselt. — Tandijsegélyt 13 tanuló kapott 215 K értékben. E szerint az összes segélyezés az év fo­lyamán 595 K 07 f.-t tett ki. A segélyző egyesület vagyona gyarapításához hozzá­járultak az év folyamán: A „Félegyházi Takarékpénztár“ 100 K-val. Az Egyesült Gőzmalom Részvénytársaság 100 K-val, a Közgazdasági Bank 40 K val, a Vivő egylet 59 K-val. Egyesületünk tagjai: Hlapító tagok : Dr. Hornig Károly veszprémi püspök. Regdon Geyza kir. mérnök. Lovász Kálmán plébános. Dr. Fejes Bertalan orvos. Frank Ignátz kereskedő. Özv. Kalmár Józsefné. Csák Alajos Czirjék minorita rendfőnök. Pásztor Ferenez ügyv.(f). Özv. Feuer Mihályné. Özv. Tarjányi Józsefné. Holló Mihály vasúti és gőzhajózási főfelügyelő. Dr. Móezár Gyula. Tóth Endre ügyvéd. Özv. Szabó Károlyné. Kunfél- egyházi Takarékpénztár. Temetkezési Egyesület. Betegse- gélyző Egyesület. Félegyházi Keresk. és Ipar-Hitelintézet. Dr. Holló Lajos országgyűlési képviselő. A főgymnasiumi tanárikar. Egyesült Gőzmalom Részvénytársaság Dr. Beke Lajos főgvmn. tanár. Kiskunfélegyházi Izraelita Nőegylet. Dr. Fazekas Kálmán ügyvéd. Molnár Imre. Dr. Zámbó Géza ügyvéd. Lajos László (f) és neje. Agóes János kanonok (f). Csima István uj-templomi fökántor (f). Holló Sándor takarék- pénztári igazgató. Bánhidy István (f). Szabó László tanács­nok. Zámbó Dezső lelkész. Kiss Boldizsár apát, esperes­plébános. Sebők Lajosné, szül. Jakubek Emma polgári iskolai tanítónő. Özv. Nagy Gyuláné. Szabó S. Józsefné. Mező- gazdasági Ipari és Kereskedelmi bank. Tarjányi Dezső. Vidéki Károly. Madarassy László. Dr. Hoö'er József. Garas

Next

/
Oldalképek
Tartalom