Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1905

Hollósi Alajos. Strasszer Mihály. Baghy László. Dr. Czobos Károly. Zólyomi Simon. Sille István. Dr. Bindfeld Lajos. Tisztviselői kar. Elnök: Mihálovits Alajos; alelnök: Kripóczky Gábor; titkár: Sille István ; pénztárnok : Lengyel Imre; könyvtárnok: Eyszrich György ; ügyész : dr. Fazekas Kálmán; választmányi tagok: Frank Ignácz, Kristóf József, ifj. Molnár Imre, dr. Molnár Béla, dr. Róth Zsigmond, ifj. Steiner Gusztáv, Tóth Endre ; a tanári kar részéről kiküldöttek : Kunz Béla, Csókán Lajos; számvizsgálók: Feuer Sándor, Szabó László. Kirándulási alap. A vallás- és közoktatási miniszter 2472/1905. sz. rendelete s a városi közgyűlés hozzájáruló határozata alapján intézetünk növendékei egy-egy koroná­val járultak a kirándulási alaphoz. Az intézet ifjúsága által rendezett estély 200 K-át jövedelmezett a kirándulási alap­nak. A gőzmalom részvénytársaság 50 K-át adományozott. Az alap vagyona ma 589 K 52 f. Iskolai kirándulások. Intézetünk ifjúsága az elmúlt iskolai tanévben több tanulmányi kirándulást tett. E ki­rándulások alkalmával környékünk történelmi nevezetességű helyeit kereste fel. Ha valami leletre akadtak városunk határában, a lelet fölvételéhez mindig vittünk magunkkal néhány érdeklődő tanulót, hogy lássák a régi sírok felbon­tásának módját s azt megtanulják, hogy adandó alkalom­mal maguk is szaporíthassák régiségtárunk szépen gyara­podó leleteit. Május elsején nagyobb számú ifjúsággal V. Kerékgyártó Árpád Alpárra rándult, hogy megtekintsék a hires alpári ütközet színhelyét, az alpári régi földvárat, az érdekes szikrai tőzserdőt s a közeli holt Tisza természeti nevezetességeit. Az egyes osztályok ezenkívül természetrajzi kirándu­lást tettek a Péteri-tóhoz, Fehér-tóhoz stb. E kirándulások alkalmával a vezető tanárok a törté­nelmi, földrajzi, természetrajzi és néprajzi vonatkozásokon kiviil tekintettel voltak a legújabb utasítások ama pontjára is, mely a tanulók testi edzésére utal s ez alkalmakkor több menetgyakorlatot rendeztek. Iskolai ünnepek. Erzsébet királynő emlékezetére 1905. november hó 19-én, az 1848-iki törvények szentesítésének

Next

/
Oldalképek
Tartalom