Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1905

— 67 ban 63 tanulót részesíthettünk. — Ruhasegély eziraen 30 tanulót segélyeztünk természetben kiosztott ruhával, mely 292 K értéket képviselt. — Tandijsegélyt 11 tanuló kapott 195 K értékben. E szerint az összes segélyezés az év fo­lyamán 563 K 76 f.-t tett ki. A segélyző egyesület vagyona gyarapításához hozzá­járultak az év folyamán: A „Félegyházi Takarékpénztár“ 100 K-val, Holló László 15 K-val, Berndt Lajos 2 K és Elek István ur 60 fillérrel. Egyesületünk tagjai: Hlapítő tagok: Dr. Hornig Károly veszprémi püspök. Regdon Geyza kir. mérnök. Lovász Kálmán plébános. Dr. Fejes Bertalan orvos. Frank Ignátz kereskedő. Özv. Kalmár Józsefné. Csák Alajos Czirjék minorita rendfőnök. Pásztor Ferenczügyv.(f). Özv. Feuer Mihályné. Özv.Tarjányi Józsefné. Holló Mihály vasúti és gőzhajózási főfelügyelő. Dr. Móczár Gyula. Tóth Endre ügyvéd. Özv. Szabó Károlyné. Kunfél- egyházi Takarékpénztár. Temetkezési Egyesület. Betegse- gélvző Egyesület. Félegyházi Keresk. és Ipar-Hitelintézet. Dr. Holló Lajos országgyűlési képviselő. A főgymnasiumi tanárikar. Egyesült Gőzmalom Részvénytársaság. Dr. Beke Lajos főgymn. tanár. Kiskunfélegyházi Izraelita Nőegylet. Dr. Fazekas Kálmán ügyvéd. Molnár Imre. Dr. Zámbó Géza ügyvéd. Lajos László (+) és neje. Agócs János kanonok (f). Csima István uj-templomi főkántor (f). Holló Sándor takarék- pénztári igazgató. Bánhidy István (f). Szabó László tanács­nok. Zámbó Dezső lelkész. Kiss Boldizsár apát, esperes­plébános. Sebők Lajosné, szül Jakubek Emma polgári isko­lai tanítónő. Özv. Nagy Gyuláné. Szabó S. Józsefné. Mező- gazdasági Ipari és Kereskedelmi bank. Tarjányi Dezső. Vidéki Károly. Madarassy László. Dr. Hoffer József. Garas Mátyás. Rendes tagok? Mihálovits Alajos. Ring Pál. Kripótzky Gábor. Eyszrich György. Ifj. Steiner Gusztáv. Pál Károly. Bálint Flórián. Feuer Lajos. Dr. Róth Zsigmond. Rosner Mór. Kristóf József. Szalay Gyula. Lengyel Imre. Ulrich Antal. Hegedűs Imre. Vesszősi József. Dr. Molnár Béla. Kanyó Imre. Özv. Pásztor Ferenczné. Schweitzer Adolf 5*

Next

/
Oldalképek
Tartalom