Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1905

— 61 levéllel értesítette : Félegyházi Mezőgazdasági Ipari és Kereskedelmi-bank Részvénytársaság Kiskunfélegyháza. 1906. május 17. A kiskunfélegyházi főgymnasium Tekinte­tes Igazgatóságának Kiskunfélegyháza. Tekintetes Igazga­tóság ! A félegyházi mezőgazdasági ipari és keresk. bank részvénytársaság 1906. év január 24-én tartott közgyűlésén felügyelő-bizottságának elnöke, az 1905. év folyamán elhalt Ulrich István városi főjegyző ur iránt tartozó kegyelet adó­ját azzal rótta le, hogy nevében 375 korona 20 fillért ala­pítványul a helybeli főgymnasium javára folyó számlára helyezett, kimondotta továbbá, hogy ezt 1000 koronára nö­veli és az 1010 korona kamatai fejében évenkint 50 koro­nát már az 1906. évtől kezdve, azzal bocsát a főgymnasium tanári karának rendelkezésére, hogy az általa az iskolai év végén az iskola legjobb tanulójának Ulrich István-féle szor- galomdijként adassék ki. Midőn ezen alapítványt a tekinte­tes igazgatóságnak bejelentjük és ennek nyilvántartásba vételét kérjük, egyben az 1906. évre esedékes 50 koronát, czélraforditás végett, mellékelten tisztelettel megküldjük. P'élegyházi mezőgazdasági ipari és keresk. bank részvény- társaság. Feuer Adolf, s. k. Kiss Lajos, s. k. Az alapitó részvénytársaság fentjelzett nemes elhatá­rozásáért a tanári testület jegyzőkönyvben adott kifejezést hálás elismerésének. Hjándéhozások. A tanári könyvtár számára: A Nagy- mélt. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumtól kapta inté­zetünk a „Rovartani Lapok“ 1898 — 1903. évi januárig ter­jedő köteteit, „Az Egységes Jogositásu Középiskoláról a M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban Lukács György dr. miniszter elnöklésével 1906. január 29., 30., 31. napjain folyt Szakértekezlet Jegyzőkönyvé-1“, továbbá Ke­rékgyártó' Árpád úrtól a: „Szent Imre Kör Almanach“-ját és Dongó Gyárfás Géza úrtól: „Adalékok Zemplénvármegye történetéhez“ czimü munkájának X. kötetét. Hz ifjúsági könyvtár rcszcre: Nagyságos és főtisz­telendő Kiss Boldizsár apát, esperes-plébános a Magyar Remekírók képes kiadásának az 1905—1906-ik tanév alatt megjelent diszköteteit, az Uj Idők és a Zászlónk egy-egy

Next

/
Oldalképek
Tartalom