Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1901

— 13 — Zámbö Dezső segéd lelkész. Kiss Boldizsár esperes-plébános. Se­bők Lajosné, szül. Jakubek Emma polgári iskolai tanítónő. Özv. Nagy Gyuláné. Szabó S. Józsefné. Mezőgazdasági, Ipari és Ke­reskedelmi bank. Tarjányi Dezső. ftendes tagok: Mihálovits Alajos. Dr. Sor Ferencz. Ring Pál. Benkő Ákos. Kripótzky Gábor. Eyszricli György. Ifj. Steiner Gusztáv. Fekete Péterné. Pál Károly. Bálint Flórián. Feuer La­jos. Dr. Róth Zsigmond. Kiasz Testvérek. Rosner Ignácz. Rosner Mór. Kristóf József. Szalay Gyula. Lengyel Imre. Ulrich Antal. Spolarich Lajos. Hegedűs Imre. Vesszősi József. Molnár Béla. Kanyó Imre. Özv. Pásztor Ferenczné. Ungár Rudolf. Schweitzer Adolf. Holló József. Hollósi Alajos. Strasszer Mihály. Baghy László. Dr. Czobos Károly. Tisztviselői kar. Elnök: Eyszricli György; alelnök: Kri- póczky Gábor ; titkár: Szalay Gyula; pénztárnok: Lengyel Imre ; könyvtárnok: Pál Károly; ügyész: dr. Fazekas Kálmán; választ­mányi tagok: Csima István, Frank Ignácz, ifj. Molnár Imre, dr. Mol­nár Béla, dr. Róth Zsigmond, Spolarich Lajos, Ifj. Steiner Gusz­táv, Tóth Endre; a tanári kar részéről kiküldöttek: Kunz Béla, Mihálovits Alajos; számvizsgálók : Feuer Sándor, Szabó László. Segélyre kiadott az egyesület 080 Korona 18 fillért. Vagyoni állapot: A múlt tanév végén az egyesület va­gyona 8152 Kor. 13 fillér volt, a jelen tanév végén 8450 Ko­rona 74 fillér. Önképzőkör. Halhatatlan költőnk, Petőfi Sándor nevéről elnevezett önképzőkörünk ebben az évben is tovább folytatta a nagymélt. vall. és közoktatásügyi minisztérium által megerősített alapszabályok szerint és azok szellemében működését, melyet már az előző években megkezdett. Önképzőkörünk alakuló gyűlését bizonyos, elháríthatatlan akadályok miatt csak 1901. október 5-én tartotta meg. — A kör ügyeit intéző tisztviselői kar Pál Károly tanár-elnök vezetése alatt a következőképen alakult meg : ifjúsági elnök ; Tóth Kál­mán Vili. Titkár: Grünberger Ignácz VIII. Főjegyző : Pázsit Flórián Vili. Aljegyző: Holló Árpád VII. Pénztárnok : Zsembery Gyula VIII. Ellenőr : Fekete Sándor VII. Könyvtárnok: Vértesi Károly VIII. Háznagy : Fekete István VIII. o. tanulók. Bíráló

Next

/
Oldalképek
Tartalom