Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1901

— 12 ­tét, hogy helyettük a felvételi dijakat és tandijat fizesse ki. Nehéz helyzet előtt állottunk. Bár tudtuk, hogy évről-évre nö­vekszik azon szegény tanulók száma, kik igénybe veszik az egyesület pénzsegélyezését, még sem voltunk elkészülve arra, hogy ily nagy számban jelentkezzenek. A fokozott igényekkel szemben nem fokozódik társadalmunk áldozatkészsége s gazdag társadalmunk gazdaosztálya teljesen távol tartja magát az egyesület pártolásától, pedig a legtöbbször épen munkásaiknak gyermekei ostromolnak bennünket segélyezésekért. Az évenkint ismétlődő tandíj segély magas összege megbénítja az egyesület több irányban kiterjesztendő működését. Látván azonban a szükséget és nyomort, vagyonunk minden kiosztható jövedelmét megosztjuk arányosan az arra érdemesek között. Tandíj czimén segélyeztünk 31 tanulót 300 Koronával, téli ruhával pedig elláttunk 22 szegénysorsu tanulót a karácsonyi ünnepek alkalmából. Az egyesület vagyoni állapotának gyarapításához a lefolyt iskolai évben hozzájárultak: A Félegyházi Kereskedelmi Ipar- Hitelintézet és Népbank 25 Koronával, a Félegyházi Takarék- pénztár 100 Koronával. Az év folyamán rendes tagokká belép­tek : Baghy László és dr. Czobos Károly urak. Egyesületünk tagjai : Hlapító tagoh: Br. Hornig Károly veszprémi püspök. Reg- don Geyza kir. mérnök. Lovász Kálmán plébános. Dr. Fejes Bertalan orvos. Frank Ignátz kereskedő. Özv. Kalmár Józsefné. Csák Alajos Czyrjék minorita rendfőnök. Pásztor Ferencz ügy­véd. Özv. Feuer Mihályné. Tarjányi Józsefné. Holló Mihály vas­úti és gőzhajózási főfelügyelő. Dr. Móczár Gyula. Tóth Endre ügyvéd. Özv. Szabó Károlyné. Kunfélegyházi Takarékpénztár. Temetkezési Egyesület. Betegsegélyző Egyesület. Félegyházi Keresk. és Ipar-Hitelintézet. Dr. Holló Lajos országgyűlési kép­viselő. A főgimnáziumi tanárikar. Egyesült Gőzmalom Részvény- társaság Dr. Beke Lajos főgiinn. tanár. Kiskunfélegyházi Izra­elita Nőegylet. Dr. Fazekas Kálmán ügyvéd. Molnár Imre. Dr. Zárnbó Géza ügyvéd. Lajos László és neje. Agócs János kano­nok. Csima István uj templomi főkántor. Holló Sándor takarék- pénztári igazgató. Bánbidy István. Szabó László tanácsnok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom