Városi katholikus főgymnasium, Kiskunfélegyháza, 1900

69 és kereskedelmi bank 70 korona 4 fillérrel; a Félegyházi Takarék- pénztár 100 koronával ; Gőzmalom Részvénytársaság 50 koronával. Egyesületünk tagjai : Hlapító tagoh : Br. Hornig Károly veszprémi püspök. Reg- don Geyza kir. mérnök. Lovász Kálmán plébános. Dr. Fejes Bertalan orvos. Frank Ignátz kereskedő. Özv. Kalmár Józsefné. Csák Alajos Czyrjék minorita rendfőnök. Pásztor Ferencz ügy­véd. Özv. Feuer Mihályné. Tarjányi Józsefné. Holló Mihály vas­úti és gőzhajózási főfelügyelő. Dr. Móczár Gyula. Tóth Endre ügyvéd. Özv. Szabó Károlyné. Kun-Félegyházi Takarékpénztár. Temetkezési Egyesület. Feuer Illés könyvkereskedő. Betegsegélyző Egyesület. Félegyházi Keresk. és Ipar-Hitelintézet. Dr. Holló Lajos országgyűlési képviselő. A főgimnáziumi tanárikar. Egyesült Gőz­malom Részvénytársaság. Dr. Beke Lajos főgimn. tanár. K.-Félegy­házi Izraelita Nőegylet. Dr. Fazekas Kálmán ügyvéd. Molnár Imre. Dr. Zámbó Géza ügyvéd. Lajos László és neje. Agócs János kanonok. Csima István uj-templomi főkántor. Fóka Lajos rendőr- kapitány. Holló Sándor takarékpénztári igazgató. Bánhidy István. Szabó László tanácsnok. Zámbó Dezső segédlelkész. Kiss Boldizsár esperes-plébános. Sebők Lajosné, szül Jakubek Emma polgári- iskolai tanitónő, Özv. Nagy Gyuláné. Szabó S. Józsefné. Mező- gazdasági, Ipari és kereskedelmi bank. 'Renden tagok : Mihálovits Alajos. Dr. Sor Ferenez. Ring Pál. Benkő Ákos. Kripóczky Gábor. Eyszrich György, lfj. Steiner Gusztáv. Fekete Péterné. Pál Károly. Bálint Flórián. Feuer Lajos. Dr. Röth Zsignrond. Kla’sz testvérek. Rosner Ignácz. Rosner Mór. Kristóf József. Szalay Gyula. Lengyel Imre. Ulrich Antal. Spola- ricli Lajos. Hegedűs Imre. Vesszősi József. Molnár Béla. Kanyó N. Özv. Pásztor Ferenczné. Ungár Rudolf. Schweitzer Adolf. Holló József. Hollósi Alajos. Straszszer Mihály. Tisztviselői kar. Elnök: Ezszrich György; alelnök: Kri­póczky Gábor; titkár: Szalay Gyula; pénztárnok: Lengyel Imre; könyvtárnok: Pál Károly; ügyész: Dr. Fazekas Kálmán; választ­mányi tagok: Csima István, Frank Ignácz, ifj. Molnár Imre, Mol­nár Béla, dr. Róth Zsignrond, Spolarieh Lajos, ifj. Steiner Gusz­táv, Tóth Endre; a tanári kar részéről kiküldöttek: Kunz Béla, Mihálovits Alajos; számvizsgálók: Feuer Sándor, Szabó László. Segélyre kiadott az egyesület 609 kor. 77 fill.

Next

/
Oldalképek
Tartalom